Sag: Adelgade 15

Adelgade 15, Kalundborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Adelgade 15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Adelgade 15
Kommune:
Kalundborg
Omfang:
Forhuset (formentlig 1500-tallet, ombygget 1979).
Fredet 1919.*
Beskrivelse:

Adelgade 15 er et købstadshus som ligger i den historiske Adelgadebebyggelse, overfor C. Th. Sørensens parterreanlæg på Vor Frue Plads, ganske nær domkirken.

 

Huset er en fem fag lang, grundmuret bygning i to etager med kælder og teglhængt, rødt heltag. I taget findes en kraftig skorsten med udkragning og sokkel.

 

Mod gaden er soklen malet rødbrun, mens facaden er kalket gul. Facaden afsluttes mod taget af en savsnitsgesims, som visuelt er dækket af tagets udadsvejende skalke. I taget sidder et ældre støbejernsvindue. Kælderens vinduer er torammede og firerudede, mens facadens øvrige vinduer er torammede og trerudede. Alle vinduer er hvidmalede.

 

Hoveddøren, som er en nyere, hvidmalet fyldningsdør med trerudet overvindue, er placeret i første fag. Adgangen finder sted af en med facaden paralleltgående granittrappe som ender i en større repos, der støder op til gavlen på Adelgade 13. Nedgangen til kælderen er placeret i tredje fag, og finder sted af en trappe med granittrin. Døren til kælderen er en nyere dør af lodretstående brædder. Begge trapper har smedejernsgelænder.

 

Mod tagfladen mod gården sidder fem pultkviste med rødmalede, bræddebeklædte flunker. Gårdsiden er hvidkalket og har mod taget en tandsnitsgesims. Gårdsiden har en nyere, rødmalet, søjlebåren svalegang i træ, uden nedgang

 

I det indre har stuestagen og førstesalen begge fritlagte loftsbjælker og er generelt præget af nyere overflader og nyere installationer. En nyere ligeløbstrappe i træ fører til loftetagen som ligeledes er præget af nyere overflader på gulv, loft og vægge, samt nyere installationer. Vinduerne er alle nyere, koblede. Kælderetagens vægge består af fritlagte kampesten på en hvidmalet baggrund, et nyere flisegulv samt fritlagte loftsbjælker. Enkelte loftsbjælker har bevarede knægte.

Bygningshistorie:

Følgende beskrivelse er leveret af Kalundborg Museum:

 

”Bygningen er oprindeligt et af de ældste stenhuse (fra 1400-tallet) i Danmark, men huset er blevet restaureret i 1700-tallet og igen i 1900-tallet uden at tage hensyn til husets oprindelse. Stenhuset er givetvis opført af Vor Frue Kirke i København, der er ejer i 1454. Husets indre opbygning er også blevet meget forandret fx i stueetagen. Stueetagen har givetvis været et stort rum med ildsted og køkkenet i en lude på bagsiden. Stuen har formentlig været benyttet som spisesal med stort opdækket bord med pompøse mad anretninger og kander med vin og øl. Huset er som sine nabohuse bygget til beboelse og disse beboere var tilknyttet kirken, de bedre stillede håndværkere eller andre velstillede erhvervsgrupper. Huset kan også være anvendt som midlertidigt ophold i forbindelse med rådsamlinger, rejser mellem landsdele eller det kan være bygget med udlejning for øje. Vævermester Andres Schøder ejede både Adelgade nr. 13 og nr. 15 i 1809, hvilket også tyder på en vis velstand fra hans side. Senere har både Nationalmuseet og Kalundborg kommune ejet huset, men i dag er der igen en privat ejer.”

Kalundborg Museum, 2010.

 

1978 – 1979: På gårdsiden fjernes en stor lude. Bygningen får nyt tag med kviste, samt en svalegang mod gården. Alle døre og vinduer skiftes.

kilder:

Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle

Kalundborgs Historie, Bind 3, Byens Huse, Kalundborg Kommune og fredningsstyrelsen, 1983.

Miljømæssig værdi:

Bygningen indgår som et væsentligt led i den historisk dominerede Adelgade-bebyggelse omkring kirken og dennes forplads.

Kulturhistorisk værdi:

Bygningen indgår som et interessant kulturhistorisk led i Adelgades tidligere funktion som byens vigtigste handelsstrøg. 

Arkitektonisk værdi:

Bygningens arkitektoniske værdier knytter sig i det ydre til facadens komposition med vinduessætningen, den høje kælder, kældernedgangen og trappen samt hoveddøren. Dertil kommer tagfladen og den generelle materialeholdning. 

 

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til de bevarede, oprindelige bjælker, stolper og knægte, samt til kælderens kampestensvægge.

Bærende fredningsværdier:

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til facadens komposition og materialeholdning. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede stolper, bjælker og knægte samt til kælderens oprindelige elementer.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
31-05-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
655-4-5/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-03-1919
Begrundelse:
Det gamle hus har kulturhistorisk værdi, men hævder først og fremmest sin fredningsværdi som et vigtigt led i Adelgade-bebyggelsen omkring kirken og dens forplads mod øst. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Adelgade 15

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap