Sag: Kålund Kloster

Klosterparkvej 7-9, Kalundborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kålund Kloster
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Klosterparkvej 7-9
Kommune:
Kalundborg
Omfang:
Hovedbygningen (1752, formentlig af Johan Christian Conradi, genopbygget efter brand 1975). Fredet 1924.
Beskrivelse:
Den 35 vinduesfag lange hvid- og gulkalkede bygning, fremstår markant  som den vestre afslutning af byens torv. Bygningen udgjorde tidligere hovedbygningen for  Kalundborg Slots Ladegård, der blandt andet bestod af et trefløjet avlsgårdsanlæg øst for hovedbygningen. Avlsbygningerne blev nedrevet i 1949. 

Bygningens ydre fremtræden er imposant, med pilasteropdelte vinduesfelter og det centralt placerede kurvehanksbuede indgangsparti, hvorover Lerches våbenskjold i sandsten hænger. Taget er teglhængt med helvalm og markant opskalkning. Taget krones af fem tilbageblevne skorstene der er udformet i god overensstemmelse med husets arkitektur.

Indvendig erkendes bygningens alder kun ved den betydelige murtykkelse og hvor gamle bjælker og tagkonstruktion er synlig. Ved en brand i 1975 skete betydelige skader, og dele af de oprindelige tømmerkonstruktioner brændte væk.
Bygningshistorie:
Omkring 1239 blev et gråbrødrekloster oprettet på stedet, og ruiner heraf er bevaret under den nuværende bygning.

Efter nedrivningen af de sidste rester af det tidligere gråbrødreklosters bygninger lod general Christian Lerche i 1751-52 den nuværende meget langstrakte enlængede hovedbygning opføre sammen med et anseligt trefløjet ladegårdsanlæg. Arkitekten var formentlig J.C. Conradi, der var stærkt påvirket af Eigtveds lisénarkitektur (se også Kgl. Grønlandske Handels pakhus i København). Da gården ved opførelsen var avlsgård under Lerchenborg gods, har hovedbygningen aldrig været tænkt som herskabsresidens. Den sydlige del var oprindelig indrettet til beboelse, mens den nordre indeholdt mejeri og andre funktioner i forbindelse med landbrugsdriften. 

Omkring 1945 anvendes bygningen til kostskolehjem og senere til trikotagefabrik.

I 1969 overtages bygningen af kommunen. 

I 1975 er en omfattende brand, der raserer en betydelig del af bygningens nordende, men den er genopbygget.
kilder:
Kalundborgs Historie, Bind 3, ”Byens Huse”. Kalundborg Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen 1983.
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Miljømæssig værdi:
Bygningen indgår som en umistelig del af Klostertorvets miljø og ligger som værdigt pejlemærke ved færdsel af Lindegade mod Torvet. Ved ankomst til byen ad Klosterparkvej står bygningen i overordentlig fin sammenhæng med højbyen mod syd. Endelig danner bygningen en smuk afgrænsning mod øst for Klosterparken og er samtidig medvirkende til at dæmpe trafikstøjen fra Klosterparkvej når man færdes i parken. Bygningen lider visuelt under Klosterparkvejs nære placering.
Arkitektonisk værdi:
Udvendig arkitektonisk værdi:
Bygningens  er stramt opdelt i 35 fag,  ved hjælp af hvidkalkede fremhævede pilastre, hvoraf de tre miderste er af større bredde end de øvrige. Her lå oprindeligt en stor portgennemgang. Mod Klostertorvet ses Lerches våbenskjold, hugget i rød sandsten.

Bygningen står i to etager med kælder under en del af huset med teglhængt helvalmet tag. Der er kælder under bygningens sydende. Facaden er stramt opdelt ved hvidkalkede pilastre imellem hvert enkelt vinduesfag. Gavlene er hver opdelt i 2 murfelter.
Bærende fredningsværdier:
En smuk og meget karakterfuld bygning af meget høj kvalitet. Bygningen må betragtes som et betydeligt eksempel på denne arkitekturperiode, og som en vigtig del af den danske kulturarv.

Bygningens fredningsværdier ligger i alt væsentlighed i den ydre fremtræden, som er næsten uændret siden opførelsen. Bygningsfacadens taktfasthed gør bygningen særdeles sårbar over for ændringer, idet selv ganske små tiltag kan bringe helhedsindtrykket ud af balance. Ændringer af bygningens ydre fremtræden bør derfor helt undgås. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
02-07-1984
Begrundelse:
Den monumentale længe har med sin tidstypiske rokokodetaljering stor arkitektonisk værdi, mens dens kulturhistoriske betydning viser sig i den lokale storgodsejers sans for kvalitet i en nyttebygning, der idag har væsentlig miljømæssig betydning i købstadens gamle periferi. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
62/24

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-11-1924
Journal nr.:
62/24


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Klosterparkvej 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap