Sag: Accisseboden

Sankt Jørgensbjerg 001, Kalundborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Accisseboden
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Jørgensbjerg 001
Kommune:
Kalundborg
Omfang:
Accisseboden (1796).
Fredet 1918.
Beskrivelse:

Acciseboden ligger ved indfaldsvejen fra Holbæk og ligger hævet ca. 1 m over det nuværende gadeniveau.

 

Bygningen er et grundmuret hus med pyramideformet teglhængt tag afsluttet af en skorstenspibe. Bygningen er gulkalket med en dør og et enkelt vindue med skodder i gadefacaden og to vinduer ligeledes med skodder i øst- og vestsiderne. Over gadefacaden har huset et bredt tagudhæng. Adgang til huset sker gennem den lille tilbygning mod nord, idet den oprindelige indgangsdør i gadefacaden er blændet og nu udelukkende en dekorativ og fortællende funktion.

 

I interiøret rummer tilbygningen entré, toilet og bad og den oprindelige bygning rummer et lille spisekøkken på et fag samt stue/soveværelse, ligeledes på et fag. Skorstenspiben går ned i køkken langs væggen til stuen.

Bygningshistorie:

Acciseboden gennemgik en restaurering og ombygning i 1921 forestået af Einar H. Nielsen. Ved ombygningen fik huset en ny funktion som beboelse, idet det blev indrettet med køkken, værelse, gang og stue. Et tidligere udhus beliggende mod vest blev nedrevet og huset blev udvidet med en aflukket gård mod nord. Denne gård indeholdt skur med das, brændeskur og gruekedel.

 

I eksteriøret fik bygningen tofløjede opsprossede vinduer og skodder. Hoveddør og gårddør fik en enkel dekoration i form af hvidkalkede relieffer forestillende trykleje- og slutsten. Den oprindelige indgangsdør i gadefacaden blev bibeholdt med trappe til gadeniveau.  

 

Bygningshistorie ved Kalundborg Museum, 2010:

 

Skt. Jørgensbjerg gik tidligere under betegnelsen Broen eller Teigel Broen, efter det tidligere teglværk i nærheden. Muligvis har der i 1200-tallet været et Skt. Jørgens hospital for spedalske uden for byens østre port. Der er ingen bygningsrester, men arkivalierne bekræfter at der har været et hospital ved indfaldsvejen fra Holbæk på Skt. Jørgensbjerg, som det har lagt navn til. Gårdene på Skt. Jørgensbjerg lå uden for byen indtil 1737. I 1737 opstod en stor brand i området og bygninger nedbrændte eller blev meget medtaget. Byen gav bygningshjælp og hjalp med genetablering mod af gårdene i området kom ind under købstaden dvs. købstadens regler og bestemmelser også inde for handel m.m. Bomhuset er opført i 1796 som erstatning for en ældre consumptions bod, der lå i Kordilgade 66.  På husets nordside er en bred tilbygning af senere dato. Huset blev restaureret i 1960 og i dag har husets hoveddør ikke nogen funktion, og der er ingen mulighed for at få adgang til døren fra gadeniveau. Huset er indrettet med en lejlighed.

kilder:

Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).

Kalundborgs historie, bd. 3, Byens huse. Red. Tore Nyberg og Thomas Riis.; 1983. p.390-391.

Miljømæssig værdi:

Acciseboden er beliggende ved indfaldsvejen fra Holbæk ved foden af Sankt Jørgensbjerg. Da vejens niveau i dag er sænket i forhold til bygningen, er den oprindelige indgangsdør blevet blændet. Det tætte forhold til vejens forløb er trods niveauforskellen bevaret og signalerer således om husets tidligere funktion.

Kulturhistorisk værdi:

Bygningens placering ved en af købstadens gamle grænser for enden af Kordilgade og nedenfor Møllebakken fortæller stadig levende om tidligere tiders skatteopkrævning. Ved acciseboden opkrævede øvrigheden afgifter ved indførsel af særlige varer til købstaden, disse afgifter kan sammenlignes med vor tids moms. I kraft af sin tidligere funktion har bygningen kulturhistorisk værdi.

Arkitektonisk værdi:

Bygningens arkitektoniske værdier ses i det velproportionerede eksteriør: indtrykket den lave og relativt brede bygningskrop forstærkes af det teglhængte pyramidetag med det brede udhæng mod gaden. Ligeledes ligger der også arkitektoniske værdier i bygningens enkle materialevalg: det gulkalkede murværk, grønmalet træværk og røde vingetegl. 

Bærende fredningsværdier:

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det kalkede murværk, de røde vingetegl og det malede træværk. Hertil kommer bygningens velproportionerede udformning, der er karakteriseret ved en lav bygningskrop kronet af et højt pyramidetag med bredt udhæng mod gaden.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Et velbevaret og karakteristisk eksempel på denne bygningstype, hvor arkitekturen foruden den specielle funktion skulle afspejle øvrighedsmagten. Anbragt ved en af købstadens gamle grænser for enden af Kordilgade og Møllebakken har bygningen desuden både kulturhistorisk og miljømæssig værdi. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sct Jørgensbjerg 1

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap