Sag: Lindegården

Adelgade 23, Kalundborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lindegården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Adelgade 23
Kommune:
Kalundborg
Omfang:
Længerne omkring de to gårdspladser (længe mod Adelgade ca. 1600; vestenden deraf med riddersalen 1755-61; magasinlænge i vest 1755; mellembygningens østlige del ca. 1600; østlængen 1620-50 og staldlænge mod syd 1755; østlænge i baggården 1785-86). 
Fredet 1918.*
Beskrivelse:
Gården består af seks bindingsværkslænger med teglhængte tage. De danner til sammen to gårdspladser. Gårdens vestlænge står i to stokværk med kælder. Facader står med kalkede tavl og hhv. kalket og tjæret bindingsværk. Bygningerne er hvidkalkede, med undtagelse af længen ud mod Adelgade, der er gulkalket.
Bygningshistorie:
Cirka 1600: Nordlænge og del af østre mellembygning opføres måske som præstegård.

Omkring 1620: en østlænge opføres, 25 fag lang. Denne er væsentligt ombygget i 1803.

1755: Vestlænge opføres i to stokværk til riddersal og kornmagasin. Sydlænge med stald og lille havestue bygges samtidig.

1785: Fægårdens østside lukkes med ni fags vognportsbygning.

I tiden fra omkring 1700 til omkring 1800 sammenbygges længerne.

Fra cirka 1700 -1900 er anlægget købmandsgård.

Fra 1911 Nationalmuseets 2. afdeling.
kilder:
Kalundborgs Historie, Bind 3, ”Byens Huse”. Kalundborg Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen 1983.
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Miljømæssig værdi:
Et stort og markant gårdanlæg, højt knejsende, med sin massive hvide bygningskrop ned mod fjorden og i tæt sammenhæng med kirken og dennes omgivelser.
Arkitektonisk værdi:
Udvendig arkitektonisk værdi:
Anlægget står i svært bindingsværk overalt, tegltag og de pigstensbelagte gårdspladser giver tilsammen en helstøbt fremtræden.

Bislaget, som er nedgang til kælderen under vestlængen, er en fin detalje i den store gård.

Ændringer i bindingsværk og mur, giver mange steder oplysning om ændret anvendelse og adfærd. 

Indvendig arkitektonisk værdi:
Generelt er bygningsdetaljerne af stor vigtighed, grundet deres høje fortælleværdi ved aldersbestemmelse, forståelse af anlæggets udvikling og studier i håndværkenes udvikling gennem tider.

I vestlængens sydvestlige hjørne ses rester af hjørnetårnet i den tidligere bybefæstning.

Nordlængen og vestlængens nordlige ende indeholder fine eksempler på empirestue (1850), og riddersal og stue i rokoko )1755). I sydlængen er en fin havestue også i rokoko. 

Bygningens anvendelse som museum giver enestående lejlighed til at beundre stilarter, detaljer, farver og håndværk i autentiske sammenhænge.
Bærende fredningsværdier:
Bygningen er en volumenmæssigt stor og usædvanligt komplet enhed, der har en betydende placering i byen, hvor den må havde dannet byens vestre port i sammenhæng med naboejendommen på den anden side af Adelgade. 
Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-07-1984
Journal nr.:
626-4-71/84

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Som en af byens mest imponerende købstadsgårde har Lindegården såvel arkitektonisk som kulturhistorisk fredningsværdi, mens den indgår som et væsentligt led i miljøet omkring Vor Frue Kirke, et hovedværk i den danske kirkearkitektur. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Adelgade 023, Lindegården, matr.nr. 315, Kalundborg bygrunde. Farvearkæologisk undersøgelse. Havestuens puds- og stukkaturarbejder. 2 sider samt fotografier (4 optagelser). Ole Alkærsig/Nat.mus., Farvekonserveringen. Oktober 1973.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Adelgade 23

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap