Sag: Den gamle Bispegård

Adelgade 006, Kalundborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den gamle Bispegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Adelgade 006
Kommune:
Kalundborg
Omfang:
Forhuset med sidehus (middelalder). Fredet 1918.*
Beskrivelse:
Middelalderbygning opført som stenbygning med ydervægge i kalket murværk og tegltækket sadeltag. Udvidet mod gårdsiden ved forøgelse af husdybden med grundmuret udskud. Ombygningen ses tydeligt i tagkonstruktionen.
Bygningshistorie:
Østligste del sandsynligvis opført omkring1450 til boder eller lignende. Forhøjes med en etage kort efter.  Omkring 1470 bygges vestlige del som bolig for bispen ved besøg. Østlige del ombygges til gavlhus omkring midten af 1500. Udvides med grundmuret udskud mod nord omkring 1700. 
Østlige baghus opført 1783.
kilder:
Kalundborgs Historie, Bind 3, ”Byens Huse”. Kalundborg Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen 1983.
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Miljømæssig værdi:
Bygningen udgør en umistelig værdi for miljøet i Højbyen. Bag huset deler Adelgade 6 og 8 en afgrænset gårdsplads, der delvist lukkes af havemur i blandt andet munkesten mod Munkesøgade
Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi i det ydre knytter sig til: Facaden mod syd, mod kirkepladsen, har med sin mange blændinger i mange forskellige størrelser, varierende vinduesformater og vekslende facadeflugter, en overordentlig høj fortælleværdi om forskellig brug og forandring gennem tiderne. Specielt skal bemærkes de pilasterlignende udsmykninger der er muret  ved siden af vinduerne på første sal. De er udført i fremhævede "kopsten" i springende mønster. 

I nordsiden fremstår den nyere facade med  blank mur, hvad der antages at være de oprindelige firerammede korspostvinduer. Vinduer bør  undersøges med henblik på bestemmelse af fugtforhold med den nuværende malerbehandling. Tegltag fremstår i god stand,  taget bør dog eftergås for "vippede" tagsten.

Den arkitektoniske værdi i det indre knytter sig til: Kælder fremstår med stor autensitet, med de gamle loftbjælker, pigstenbelægning og rustikke kældervægge med spor efter adskillige ændringer gennem tiderne.

I stueetagen aflæses en senere udvidelse af husdybden tydeligt på udskuddets synlige tagkonstruktion, ligesom midterskillevæggens kraftige dimension klart viser, at det er en tidligere ydervæg, der nu viser bygningens oprindelige dybde. Muroverflader virker i betydeligt omfang originale, med spor efter forskellig brug/ændringer.

På første sal fortæller kraftige murtykkelser ligeledes om middelalderhusets oprindelige dybde.

I facaden mod syd ses lige ovenfor trappen et kraftigt spring i murværket, -hvillket der ikke umiddelbart er nogen forklaring på.
Bærende fredningsværdier:
Bygningen udgør en uundværlig del af Højbymiljøet. I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til murværket med adskillige spor efter forskellige perioders skiftende brug. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til tagkonstruktionen, der afspejler udvidelse af bygningen mod nord samt kælderen med rustikke overflader med spor efter forskellige funktioner. Generelt meget stor fortælleværdi i bygningskonstruktioner med dens forskellige blændinger, materialer og lignende. Endvidere kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-03-1982
Journal nr.:
625-4-2/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-07-1918
Begrundelse:
Som opført før år 1536 er bygningen uden særlig beslutning fredet efter bygningsfredningsloven. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Adelgade 006, ""Den gamle bispegård"", matr.nr. 9, Kalundborg bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 4 sider. Stads- og havneingeniøren i Kalundborg. 1979. Adelgade 006, ""Den gamle bispegård"", matr.nr. 9, Kalundborg bygrunde. Bygningsarkæologisk undersøgelse. 2 sider. Jørgen Ganshorn. Oktober 1981. "


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Adelgade 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap