Sag: Lindegade 1

Lindegade 1, Kalundborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lindegade 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lindegade 1
Kommune:
Kalundborg
Omfang:
Forhuset (1681).
Fredet 1918.*
Beskrivelse:

Bygningen Lindegade 1 / Skibbrogade 55 er placeret med den 23 fag lange hovedfacade mod Lindegade, der danner begyndelsen af den centrale gågade i Kalundborg.

 

Bygningen er en rigt udsmykket, barok bindingsværkbygning i to etager over en kampestenssat kælder. Bygningen har mod gaden helvalmet rødt tegltag kun brudt af to ældre tagvinduer. Bindingsværket, der står sortopstolpet, har en regelmæssig dekorativ opbygning med dobbelt skråafstivning af etagernes undertavl og dokker i styrterummets tavl. Dertil kommer udskårne knægte under det svagt fremspringende øvre stokværk samt ornamenterede døroverliggere, sidebånd og tagskægsknægte over de gennemstukne bjælkehoveder. I gadefacaden er der adgang til bygningens lejligheder gennem en ældre rundbuet dør i facadens femte fag. I siden mod Skibbrogade er er der butiksindgang, her er er et fag åbnet som butiksvindue i en ubrudt glasflade. Der har tidligere været adgang til kælderlokale gennem dør fra Skibbrogade, denne dør findes endnu i eksteriøret.

 

Mod gårdsiden fremstår bygningen med enklere bindingsværk og uden dekorationer og fremkragning ved første etage.  De afskårne bjælkeender ved øverste etage, har tidligere båret en svalegang. I styrterummet ses et gennemgående sidebånd. Fra gårdsiden er der nedgang til kælderen.

 

Butikken på hjørnet af Lindegade og Skibbrogade er beliggende i kælder- og stueplan, her ses afdækket bindingsværk og ældre døre og gerichter. For at forbinde de to plan i butikken er gulvet gennembrudt og en nyere trætrappe opført. I kælderen ses også skorstenspibens base samt rester af et gammelt teglgulv. Udover butikken har der kun i stueetagen været indrettet en lejlighed, mens øverste stokværk har fungeret som kornmagasin. I stueetagen ses ikke længere spor af de oprindelige interiører eller den oprindelige plandisposition. Kornmagasinet er i nyere tid indrettet til lejligheder.

 

I kælderen under Lindegade 1 er fundamentet til den bærende væg i portrummet ovenover oppebåret af murede buer. I kælderen ses også kampestenssatte vægge, det oprindelige murværk samt rester af et ældre teglgulv.

Bygningshistorie:

Bygningshistorie ved Kalundborg Museum:

 

Bindingsværksbygning fra 1681, hvilket står på indskriften på overliggeren til den gamle indgangsdør. Det var rådmand Jens Nielsen Bittzholdt der allerede i 1670 og 1672 købte og sammenlagde sin store grund. Ved en auktion i 1698 fremgår det, at grunden omfattende hele Lindegade/Skibbrogade hjørnet. Grunden er dog inden 1736 reduceret til sit nuværende omfang, blot med en kort sidelænge på otte fag mod Skibbrogade. Huset er en hjørneejendom mellem Skibbrogade og Lindegade og består af både nr. 1 og nr. 3. Huset har tilhørt samtidens bedre stillede borgere fx rådmænd og apotekere. I 1773 blev bygningen under apoteket Bech omdannet til kollegium og i 1816 til skolebygning. I nederste etage var skolestuerne indrettet og på øverste etage og i sidelængen værelser og kornmagasin. Borger – og friskolen benyttede bygningen fra 1816-1876. I 1876 blev der indrettet et lille konditori af ejeren – konditor Herman Sophus Freckmann. Men i 1884 bliver ejendommen inddelt i to ejerforhold. Bygningen var gammeldags allerede i 1681 når man ser på gadesidens knægte med fantasifuldt udskårne ansigter. At det dekorative har været væsentlig fremgår tydeligt, da de ingen konstruktiv betydning har for huset. Ejeren af Lindegade 1 har de senere år prøvet at føre huset tilbage til dets oprindelige udseende bl.a. ved at fjerne et udvendig trappehus på huset bagside. Det har givet baghuset den flotte bindingsværksfacade tilbage, som medfører at gården virker mere historisk korrekt. På dørhammeren, i nr. 1, står der Gud velsigne din indgang og bevare din udgang INBH 1681 (initialerne henviser til Jens Nielsen Bittzholdt). Begge bygninger står velbevaret i sit ydre, men den indvendige rumfordelingen er helt forandret.

 

På ældre fotografier ses det, at bygningen tidligere har stået kalket over stok og sten og kun bindingsværkets udsmykning har været bemalet.

kilder:

Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.

Kalundborgs Historie, bd. 3, Byens huse. red. Tore Nyberg og Thomas Riis; 1983. p.256-257. Kalundborg Museum.

Miljømæssig værdi:

Bygningen udgør sammen med Lindegade 3 en markant og vigtig del af gadebilledet i Lindegade og Kordilgade. Den imponerende barokbygning bidrager til den arkitektoniske rigdom i Lindegade præet af bygninger fra forskellige stilperioder, der tilsammen fortæller levende om Kalundborgs lange historie.

Kulturhistorisk værdi:

Bygningen er et godt eksempel på en af de nye store gårde, der skød op efter at landsbyen Kordel blev indlemmet i købstaden Kalundborg i 1660. Da købstaden blev udvidet blev det herefter tilladt at bo og drive handel udenfor Højbyens mure. Med sin placering på hjørnet af Lindegade og Skibbrogade, lå den nye gård ved et knudepunkt på forbindelsesvejen mellem Kalundborg og Kordel samt ved den eneste vej der førte ned til havnen.

Arkitektonisk værdi:

Bygningens arkitektoniske værdier ligger primært i eksteriøret og udgøres af det kraftige og rigt udskårne bindingsværks stærke, regelmæssige rytme i kombination med de store, enkle tagflader.

                                    

Samspillet mellem bygningskrop og tagkonstruktion giver en regulær og harmonisk bygning med en imposant tyngde.

Bærende fredningsværdier:

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det kraftige og rigt udskårne bindingsværk, indgangsdøren mod Lindegade samt den tagets store flader af røde tegl.

 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den store skorstenspibe i bygningens østlige del, resterne af de gamle teglgulve, de kampestenssatte vægge og de murede buer i bygningens fundament under porten. Hertil kommer de fritliggende bjælker samt ældre døre og gerichter.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-09-1918
Begrundelse:
Den imponerende bindingsværksgård med de mange dekorative detaljer, der illustrerer hvor sejglivet en stilart kunne være i provinsmiljøet, har stor arkitektonisk og kulturhistorisk fredningsværdi og indgår som et vigtigt element i miljøet i denne del af købstaden. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-10-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
426/323-0004


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Skibbrogade 55

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap