Sag: Peters Hus

Smedestræde 8, Odsherred
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Peters Hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Smedestræde 8
Kommune:
Odsherred
Omfang:
Det stråtækte, 14 fag lange bindingsværkshus (ca. 1800).
Fredet 1983.*
Beskrivelse:
Peters Hus ligger i Rørvig på en mindre grund omgivet af både ældre og nyere huse.

Det grundmurede længehus er fjorten fag langt, tre fag bredt og er i en etage. Det står på en sorttjæret sokkel af syldsten. Murene fremstår pudsede og hvidkalkede. Huset bærer et stråtækt heltag med mønning af halm og en skorstenspibe i rød, blank mur sidder i rygningen. Gavlene afsluttes af sortmalede vindskeder. I facaderne ses enkelte gennemstukne bjælkeender. På nordfacaden er anbragt en lude over tre fag med en ældre revledør. I sydfacaden sidder en ældre tofløjet fyldingsdør med bosserede fyldinger og herover ses et ældre tredelt overvindue. Herudover ses en ældre revlehalvdør. I den østvendte gavl sidder en ældre revlehalvdør, og i den vestvendte gavl ses en ældre luge. De ældre og traditionelt udførte vinduer er enten torammede med tværsprosser eller etrammede med tværsprosser. Alt træværk er malet i en rødbrun nuance.

I det indre er længen indrettet med beboelse i den vestlige ende og ko- og hestestald samt svinesti og huggerum i den østlige ende. I beboelsesenden kommer man ind i en lille forstue med adgang til en større stue mod vest samt køkken og fadebur mod øst. Fra stuen er der adgang til to mindre soverum i gavlenden. Fra køkkenet er der adgang til badeværelse og værksted og huggerum. I den østlige gavl ligger den tidligere svinesti og staldfaciliteter. Flere ældre bygningsdele og -detaljer er bevaret, herunder loftsbrædder mellem enkelte synlige loftsbjælker, fyldings- og revledøre med greb, klinkefald, hængsler og gerichter, en åben bræddebeklædt alkove, brædde-, bindingsværks- og lerklinede vægge samt et støbejernskomfur. Overfladerne er både ældre og nyere med bræddegulve, fliser, linoleum og pigstensbelægning. Tagetagen er uudnyttet.
Bygningshistorie:
Det vides ikke præcist, hvornår Peters Hus blev opført, men det blev omtalt første gang i 1763 og er derved et af Rørvigs ældste huse. Ved brandtakseringen i 1802 beskrives huset med ni fag. Huset bliver senere forlænget til den nuværende længde. Huset blev oprindeligt opført i bindingsværk, men er senere blevet omsat i grundmur. 
kilder:
Det gamle Rørvig, Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Peters Hus knytter sig til husets placering i Rørvig, der delvist fremstår som en velbevaret ældre landsby. Huset er orienteret solret, hvor gavlene vender mod øst og vest, og indgår dermed i Rørvigs mere uregelmæssige bebyggelses-mønster, hvor et næsten labyrintisk system af veje og stier skaber en idyllisk sammenhæng.

Hertil kommer de bevarede pigsten omkring bygningen, der udover at lede regnvandet bort fra de tagrendeløse stråtage, understreger det traditionelle kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Peters Hus er i det ydre knyttet til husets fremtræden i grundmur med spor af det tidligere bindingsværk i form af bjælkehoveder, der vidner om, at huset oprindeligt blev opført i bindingsværk og siden er blevet omsat til grundmur. Herudover er der kulturhistorisk værdi relateret til husets sokkel af syldsten, stråtaget, vinduer og døre samt luden på nordsiden, der får huset til at fremstå på traditionel vis og er med til at understrege husets alder.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til husets typiske, ældre planløsning med beboelse mod vest samt stald og værksted mod øst. Stuen ligger ligeledes traditionelt mod syd, hvor den kunne få lys og varme, mens køkken og fadebur med en tilhørende mindre kælder ligger køligt mod nord. Herudover er huset indrettet med en kold tageetage til opbevaring. Huset rummer for sin størrelse et imponerende og velbevaret interiør med mange ældre bygningsdetaljer, herunder loftsbrædder mellem enkelte synlige loftsbjælker, fyldings- og revledøre med greb, klinkefald, hængsler og gerichter, en åben bræddebeklædt alkove, brædde-, bindingsværks- og lerklinede vægge og et støbejernskomfur, der vidner om husets alder, og hvordan det har fungeret på traditionel vis.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til det fritstående hus’ enkle og velproportionerede volumen med lave mure og stejlt tag. De ubrudte tagflader understreger husets anseelige længde og virker som en rolig afslutning på en ellers irregulær opdelt facade mod både nord og syd.

Arkitekturen er ærlig i sit udtryk ved de enkle materialer og få integrerede dekorationer, der begrænser sig til bygningselementer som vinduer, døre og skorstenspiber.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Peters Hus er i det ydre knyttet til den fritliggende, grundmurede længe i en etage med stråtækt heltag med en skorstenspibe i rygningen. Hertil kommer de få ældre bjælkehoveder samt de ældre og traditionelt udførte vinduer og døre. Endvidere kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier relateret til den traditionelle grundplan med beboelse i vest samt stald og værksted i den østlige ende. Hertil kommer de mange ældre bygningsdele og
-detaljer, herunder loftsbrædder mellem enkelte synlige loftsbjælker, fyldings- og revledøre med greb, klinkefald, hængsler og gerichter, en åben bræddebeklædt alkove, brædde-, bindingsværks- og lerklinede vægge og et støbejernskomfur. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-10-1983
Begrundelse:
Som et af byens ældste og centralt beliggende huse og som repræsentant for 1700-tallets beskedne boligbyggeri i et mindre bysamfund har længen kulturhistorisk og miljømæssig fredningsværdi. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
621-4-71/82

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-06-2000
Journal nr.:
1996-926/327-0004


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Smedestræde 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap