Sag: Korshage Fjordvej 1

Korshage Fjordvej 1, Odsherred
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Sommerhus
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Korshage Fjordvej 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Korshage Fjordvej 1
Kommune:
Odsherred
Omfang:
Sommerhuset, garagen og gæstehuset (henholdsvis 1960, 1965 og 1986 af Erik Korshagen) samt stenbelægningerne omkring og imellem bygningerne. F. 1999.*
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse fra 1998 af Rikke Tønnes: De tre huse er beliggende parallelt med en tidligere søskrænt i et naturskønt område på Korshage. Hovedhuset ligger øverst på skrænten, mens garagen og gæstehuset ligger nedenfor skrænten lidt derfra, men således at de tre huse tilsammen udgør en helhed. Hovedhuset i træ er opført i en etage på pæle med en rektangulær grundplan, som måler 18x4 meter, og med udkragende overdækkede gangbroer til tre sider. Bygningen afsluttes af et højt rejst helvalmet stråtag med en pudset skorstenspibe i rygningen. Huset har efterfølgende fået tilføjet en grundmuret, pudset, sortmalet kælder under midterpartiet bl.a. for at stabilisere tømmerkonstruktionen. Denne er udført med dragere og to identiske bjælkelag samlet omkring stolperne med en laksesamling. Facaderne har lodretstillet bræddebeklædning brudt af døre med et stort glasparti, der kan lukkes med skodder, hvis lameller også er lodretstillede. Sydgavlen udgøres af en glasfacade. Gangbroer og rækværk er ligeledes af brædder, der ligesom resten af træværket står sorttjæret. Stueplanen er symmetrisk over længdeaksen og delt i to afdelinger uden indvendig dørforbindelse. I husets sydende ligger en stue, der delvis er afskærmet fra det bagvedliggende køkken af en ""kerne"" med kamin og skabe. I husets nordlige del ligger først to små kamre, derefter et badeværelse med en korridor på hver side og i nordgavlen et soveværelse i husets fulde bredde. Tagetagen udgøres af et stort loftsrum uden dagslys, mens kælderen rummer sauna og et par udhusrum. Stueetagen har lyse bræddegulve og -vægge samt bjælkelofter med sorttjærede bjælker og lys bræddebeklædning. Kernen, der rummer en kamin med sorte jernlåger og et skab i hver ""gavl"" er beklædt med lyse brædder forneden og foroven et omløbende relief udført i raku af Bjørn Nørgaard omkring 1987. I loftsetagen er tagfladerne beklædt med plader, der ligesom bjælkeværket står hvidmalet. Saunaen og baderummet i kælderen har lys bræddebeklædning på vægge og lofter. Rummene får lys fra to koøjer. Garagen, som i grundplan er åben til alle fire sider, er opført på stolper i tre fag med et bredt midterfag, hvor der er plads til to biler, og to smallere sidefag. Bygningen afsluttes af et højt rejst helvalmet stråtag. Træværket står sorttjæret. Grundplanet har en belægning af pik- og brosten. Ad en stige er der adgang til tagetagen, som rummer et stort loftsrum til udhusfunktioner. Det har bræddegulv og fritlagt tagværk uden beklædning af stråtagenes inderside. Gæstehuset er opført på en støbt sokkel og står derover med vægge af sorttjærede brædder. Det afsluttes af et højt rejst helvalmet stråtag med en pudset skorsten midt i rygningen. Husets facader er symmetrisk opbyggede og overfor hinanden indbyrdes ens. De to langsider er hver udstyret med en dobbeltfløjet dør med glasruder, der kan lukkes af ved hjælp af skydedøre med åbne diagonalt stillede brædder. I hver gavl findes et tilbagetrukket dørparti med skråtstillede vinduer på siderne og skydedøre i facadeniveau. Dørpartierne afsluttes af et halvrundt vindue placeret i en lang, slank udsparing midt i gavlenes store stråtagsvalm. I det indre findes et stort rum samt et lille badeværelse i det nordvestlige hjørne. Midt i rummet ses et skulpturelt udformet ovnparti med en lille, fritstående jernovn omgivet til to sider af murede, pudsede, hvidmalede vægge afsluttet i en bue. Gulvet er belagt med hvide diagonaltlagte fliser; væggene står i lyst træ. Bjælkeloftet, der har sorttjærede bjælker og lys bræddebeklædning, brydes af en lille halvrund, hvidmalet tøndehvælving placeret mellem de halvrunde vinduer i husets længdeakse. Vedligeholdelsestilstand: Alle tre bygninger er i meget fin vedligeholdelsestilstand. Bygningshistorie: De tre bygninger er alle opført af Erik Korshagen som sommerhus til eget brug. Ved husenes udformning og materialevalg har arkitekten lagt vægt på, at bebyggelsen skulle tilpasse sig det omgivende naturskønne område så naturligt som muligt. Planforhold: Ejendommen ligger ved et naturfredet område. Den er endvidere omfattet af lokalplan nr. 58 for sommerhusområdet ved Korshage, hvis formål er at bevare de store sommerhusgrunde samt sikre områdets karakter af sammenhængende naturområde. Bebyggelse i området skal bl.a. have udvendig træbeklædning i mørke farver og tage af strå eller tagpap. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Nykøbing-Rørvig Kommune. "
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Sommerhus
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-05-1999
Begrundelse:
"Skov- og Naturstyrelsen beslutter at frede sommerhuset ""Korshagehus"", garagen og gæstehuset ""Clausholm"" samt stenbelægningerne omkring og imellem disse bygninger, jf. efterfølgende beskrivelse af stenbelægningerne og vedlagte kortskitse. Begrundelse for fredningsbeslutningen er, at sommerhuset ""Korshagehus"" (1960), garagen (1965) og gæstehuset ""Clausholm"" (1986), alle opført af Erik Korshagen, samt stenbelægningerne omkring og imellem de tre bygninger har de fremragende arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 50 år. De tre bygninger udgør tilsammen en fin helhed, som ved deres placering og materialevalg indpasser sig harmonisk i det naturskønne område. Alle bygningerne er tillige originalt udformede med enkle, velproportionerede bygningskroppe, der er meget gennemarbejdede i såvel form som materiale fra helhed til detalje. Særlig bemærkelsesværdig er bygningernes trækonstruktioner, som er af stor dekorativ virkning, de store ubrudte tagflader og hovedhusets særegne planudformning. Beskrivelse af stenbelægningernes omfang: I: Hovedhus, Korshagehus: A: Nord for bygningen, trappe i terræn 19 trin af gamle bordursten 90 cm bred, (granit). De 19 trin afsluttes med en brostensbelægning. B: langs husets øst underetage, 2 rækker sten udfor underetagen og 12 rækker brostensbelægning til hus. C: syd for bygningen trappe i terræn med 33 trin af gamle bordursten, 90 cm brede, afsluttende i begge niveauer med 90 cm brostensbelægning i ganglinien. D: brostensbelægning i cirkelslag diameter 6 mtr. F: stengærde i to skifters højde, 60 meter lange, og ved de vestvendte indgangsdøre hver sted ca. 1 meter stor trædesten med 8 rækker brosten foran. II.: Garage: E: den fritstående stolpekonstruktion omkranses af 4 rækker brostens-belægning, 5 mod øst og tværgående fra stolpe til stolpe med 2 rækker. G: herimellem under taget pigstensbelægning i tre sektioner. III.: Gæstehus: Clausholm H: fra carport til hoveddør i nordfacaden 90 cm bred, brostensbelægning, niveauforskel optaget af 1 stk. bordursten efter de første 11 rækker. Ved vestsiden 10 rækker i husets længde med ½ cirkelslag i 4 meters bredde ud for glaspartiet. Sydsiden 8 rækker brostensbelægning i gavlens bredde. F: Stengærde i 2 skifters højde på 60 meter længde, afgrænsende den grusbelagte plads foran garagen og indkørsel. 1 stk. 2 meter lang bordursten (som bænk). "
Journal nr.:
1996-911/327-0002


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Korshage Fjordvej 1
Fredet bygning Korshage Fjordvej 1
Fredet bygning Korshage Fjordvej 1

Fredede omgivelser: 1

Signatur Belægning, fortov


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap