Sag: Rørvig Mølle

Søndervangsvej 7, Odsherred
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rørvig Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søndervangsvej 7
Kommune:
Odsherred
Omfang:
Vindmøllen (1842).
Fredet 1964.*
Beskrivelse:
Rørvig Mølle ligger i udkanten af Rørvig på en bakketop. Fra møllen er der udsigt over Isefjorden. Møllen er omgivet af en blanding af marker og bebyggelse primært i form af enfamiliehuse.

Rørvig mølle er en mellemstor hollandsk vindmølle opført på en lav sokkel af kampesten, der bærer den ottekantede møllekrop. Møllen har en stensat jordomgang med græs.  Møllekroppen er udført af træ og beklædt med brunmalede spån af egetræ. Møllen bærer en bådformet hat, der ligeledes er beklædt med spån. Vingerne er sejlførende, og hatten krøjer med svans. Der er en ældre hvidmalet revledør, og en blændet døråbning. Foran begge døråbninger ses et trappetrin af sten. De traditionelt udførte vinduer er enrammede med henholdsvis fire og seks ruder i hver ramme og fremstår hvidmalede ligesom dørene. Over vinduerne ses en mindre trekantet fordakning.

I det indre har møllekroppen tre lofter; et broloft, et kværnloft og et hatloft. Mølleinventaret, herunder skalle- og melkværn, tromlesigte, stjernehjul, krondrev, hejseværk, hathjul og vingeaksel fremstår intakt og velbevaret.
Bygningshistorie:
Rørvig Mølle blev opført som kornmølle i 1842. Mølledriften blev indstillet i 1924, og tre år senere blev møllen overtaget af Danmarks Naturfredningsforening.

Møllen var indtil 1907 beklædt med tagpap. Møllen gennemgik en omfattende restaurering i 1977, hvor vingerne bl.a. blev udskiftede. I 1982 blev møllens krøjeværk fornyet, og i 1996 blev møllen malet. 1999 blev det nødvendig at forny beklædningen af møllehatten med egespån.

Efter en fusion mellem Rørvig Naturfredningsforening og Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn til Foreningen Rørvig By og Land ejes møllen i dag af denne forening, hvor den administreres af foreningens Mølleudvalg. I efteråret 2013 etablerede Mølleudvalget Rørvig Møllelaug med omkring 20 medlemmer.

Dele af broloftets gulv er blevet udskiftet.
kilder:
Møllebygninger i Danmark, Redegørelser og status, 1993.
www.ellingelyng.dk/Molle%20rorvig.html
www.rvbl.dk/?p=1469
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til møllens beliggenhed på et højdedrag i det åbne land med udsigt over Isefjorden. Således er møllen synlig på lang afstand, hvorved den naturligt virker som et pejlemærke i landskabet.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Rørvig Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, idet den gennem sin arkitektur, vinger og krøjeværk fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi til de bevarede lofter og det intakte, bevarede mølleri, herunder kværne, sigter og skallekværn, der i fysisk form fortæller historien om det lokalt orienterede, før-industrielle danske landbrug.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Rørvig Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse og dens rent funktionsbetingede arkitektur, der udmærker sig ved den konsekvente brug af træ i udførelsen. De få dekorative træk begrænser sig til møllens farveholdning med mørke spån og lyse vinduer og døre, der giver en skarp, men enkel kontrastvirkning, der ses på lang afstand.  Den enkle, men markante farveholdning har således stor betydning for møllens arkitektoniske udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier for Rørvig Mølle sig til den sten- og græsbelagte jordomgang, møllekroppen udført i træværk med spånbeklædning, den spånbeklædte, bådformede hat med krøjeværk og sejlførende vinger. Hertil kommer alle ældre og traditionelle detaljer, herunder vinduer og døre samt den traditionelle farve- og materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig møllekroppens inddeling i lofter, til det intakte mølleinventar til kornforarbejdning og den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Denne usædvanligt velbevarede vindmølle har stor kulturhistorisk værdi og indgår ved sin placering mellem bebyggelse og åbent land betydningsfuldt i helheden ved det gamle Rørvig. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
6/64

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1964
Journal nr.:
6/64

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-11-1999
Journal nr.:
1996-926/327-0003


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søndervangsvej 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap