Sag: Havnevej 5, Skælskør

Havnevej 5, Slagelse
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Havnevej 5, Skælskør
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Havnevej 5
Kommune:
Slagelse
Omfang:
Det toetages, grundmurede hus (1849, tidl. sidehus til Algade 3B). Fredet 1988. *
Beskrivelse:
Det fredede hus ligger midt i den ældre del af Skælskør, ned til havneløbet, og er en del af en kort, sammenhængende husrække.

Bygningen er grundmuret, opført i to etager og afsluttet af et heltag. Murene er pudsede og gulmalede med lav, sort sokkel og hvidmalet kordon- og hovedgesims. Taget er belagt med røde vingetegl, der kun brydes af få udluftningshætter og ældre støbejernsvinduer, og i tagrygningen ses tre gule skorstenspiber med sokkel og krave. I bygningens midterste fag findes i begge langsider en blåmalet fyldingsdør, der mod gaden er ældre og har en rude i den øverste del, mens gårdsidens dør er en nyere, flammeret dør. Vinduerne varierer i størrelse og udformning, heriblandt er de fleste udført som småtopsprossede, torammede vinduer. I facadens stueetage ses korspostvinduer med en enkelt sprosse i de nederste rammer. De fleste vinduer er sat under fladbuede stik, og vinduerne i stueetagen har murede sålbænke.

I det indre indeholder bygningen i stueetagen en lejlighed mod nord og opbevaringsrum mod syd, der er i forbindelse med et forhus mod Algade. På førstesalen er en stor lejlighed. Der er bevaret en delvist ældre grundplan med gennemgående forstue med trappe til førstesalen, og i lejlighederne er den langsgående hovedskillevæg bevaret. I stueetagen er overflader og bygningsdetaljer i store træk nyere, mens førstesalens lejlighed har en del ældre bygningsdetaljer, herunder trappen, fyldingsdøre med ældre detaljer og gerichter samt bræddegulve og vinduernes anverfere og stormkroge. Tagetagen er uudnyttet og her ses den oprindelige tagkonstruktion med understrøgne tagsten.
Bygningshistorie:
Bygningen blev opført i 1849 som et sidehus til forhuset beliggende Algade 3.
kilder:

Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til den centrale placering, hvor det fredede hus sammen med gadens øvrige velbevarede bygninger udgør en vigtig del af Skælskørs ældste bydel.

Hertil kommer, at de øvrige bygninger sammen med havneløbet er med til at skabe en unik stemning omkring den fredede bygning.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til, at bygningen ved sit enkle udtryk og volumen underlægger sig det store forhus mod syd, og herved er det stadig muligt at aflæse, at bygningen en overgang har fungeret som et simpelt sidehus med sekundære funktioner til forhuset i Algade. Dette afspejles tillige ved bygningens tilfældige vinduessætning.

I det indre er der kulturhistorisk værdi i den delvist ældre grundplan med en gennemgående forstue og en på traditionel vis uudnyttet tagetage. Hertil kommer den antageligt senere indretning til lejligheder, der på traditionel vis er forsynet med en række mindre rum på hver side af den langsgående hovedskillevæg, ligesom placeringen af stuer mod gaden og køkkenet mod gården er traditionel. Hertil kommer de bevarede, ældre bygningsdetaljer, som vidner om bygningens alder, herunder trappen med drejede balustre, fyldingsdøre med gerichter, bræddegulve samt vinduernes anverfere og stormkroge. Endvidere gælder det den bevarede tagkonstruktion og det understrøgne tag.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi relaterer sig til det enkle og velproportionerede bygningsvolumen. De vandrette, hvidmalede gesimser og de ubrudte tagflader sørger for, at der er en overordnet horisontal opdeling af langsiderne. Farveholdningen har tillige stor arkitektonisk værdi, hvor kontrasten mellem de gulmalede mure og de hvidmalede vinduer og gesimser er med til at fremhæve disse. At dørene er mørkeblå gør, at disse træder tilbage i muren, og dermed skabes en enkel dybdevirkning. Hertil kommer de gulkalkede skorstenspiber, som harmonerer med murene.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til den grundmurede bygning med pudsede facader og ubrudt, teglhængt heltag med skorstenspiber i rygningen. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte vinduer med alle detaljer, den ældre hoveddør, de hvidmalede gesimser samt den traditionelle materialeholdning.  

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan, herunder den gennemgående forstue og den langsgående hovedskillevæg. Endvidere knytter de bærende fredningsværdier sig til de ældre bygningsdele, herunder trappen med balustre, fyldingsdøre med gerichter samt de ældre bræddegulve. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-08-1988
Begrundelse:
Som en god repræsentant for senklassicismens beskednere købstadsarkitektur og som et vigtigt element i det ældre miljø ved Havnevej har bygningen fredningsværdi. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
621-4-112/87

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-10-2010


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Havnevej 5, Skælskør, Slagelse Kommune, fredningsbeskrivelseOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Havnevej 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap