Sag: Acciseboden i Slagelse

Bjergbygade 11, Slagelse
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Acciseboden i Slagelse
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bjergbygade 11
Kommune:
Slagelse
Omfang:
Bindingsværksbygningen (1783, formentlig af J.F. Bonier).
Fredet 1918.
Beskrivelse:
Acciseboden ligger på østsiden af en indfaldsvej til Slagelse by. Facaden ligger i skel til gaden, mens de øvrige tre sider omkranses af en mindre have. 

Acciseboden er fem fag lang og fire fag bred, opført i en etage, af gulkalket bindingsværk med murede tavl og afsluttes af et helvalmet, opskalket tag af røde vingetegl. I tagryggen ses en stor, gul skorstenspibe med sokkel og krave. Bygningen står på en høj, sorttjæret kampestenssokkel, og der er gulmalede sternbrædder. Der er ingen tagrender på bygningen. Taget har mod gaden et bredt udhæng, der bæres på udskårne skråstivere. I facadens nordligste fag ses en nyere fyldingsdør med granittrin foran. På bygningens sydside er en lignende fyldingsdør samt en lille lude på et fag med en nyere revledør. Bygningen har ældre et- eller torammede vinduer, med tre ruder i hver ramme. Alle døre og vinduer er blåmalede. Bygningens østside er delvist omsat i grundmur.

Acciseboden har en ældre grundplan med en lille forstue i forbindelse med en gennemgående stue i den nordlige halvdel, mens den sydlige del indeholder et køkken mod gaden, med spor efter et ældre åbent ildsted, og et nyere badeværelse mod haven. Materialerne er traditionelle men nye, herunder stengulve i forstue og køkken, bræddegulv i stuen og alle rum har pudsede vægge og bræddelofter mellem et synligt bjælkelag. Der findes både ældre og nyere revledøre. Den lille lude, der er det tidligere das, fungerer i dag som skur.
Bygningshistorie:
Acciseboden blev opført i 1783 og fungerede frem til 1850-51 som bolig og kontor for den toldbetjent, som indkrævede konsumptionsafgiften af visse indførte varer til købstaden. Arkitekten for bygningen var muligvis den lokale J. F. Bonier, og huset blev opført af tømrermester Rasmussen. 

Den såkaldte konsumption, også kaldet accise, og heraf navnet, var en slags moms eller told, som blev indført i hele Danamark i 1651 og først afskaffet igen i 1850. I mange år var opkrævningen af accisen bortforpagtet, men i 1778 blev det bestemt, at den skulle opkræves af kongelige embedsmænd, konsumptionsbetjente, og dermed blev der i de følgende år frem til 1850 opført mange boder til netop dette formål. 

I Slagelse var der oprindeligt syv acciseboder, hvoraf kun to er bevaret. Foruden boden her i Bjergbygade fra 1783, er der boden i Smedegade fra 1798, som dog blev flyttet til Parkvej i 1928.
kilder:
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).

http://www.slagelseleksikon.dk
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Acciseboden knytter sig til dens beliggenhed ved indfaldsvejen til Slagelse, hvor bygningen markerer den gamle bygrænse mod syd. Facadens placering helt ud til gadens forløb og det at bygningen er fritliggende, understreger, at der er tale om en bygning med en tidligere embedsfunktion.
Kulturhistorisk værdi:
Acciseboden i Slagelse har stor kulturhistorisk værdi idet den med sin placering ud til den oprindelige indfaldsvej, fortæller om den måde hvorpå man tidligere opkrævede skatter og afgifter i en købstad. Den tidligere officielle funktion understreges af bygningens særprægede udtryk med den kraftige sokkel, det stejle tag og det brede udhæng, som har givet læ for borgerne når de skulle betale. Det er tillige en kulturhistorisk værdi, at bygningens bindingsværk er overkalket, da dette er en egnskarakteristisk byggeskik på Sjælland. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre grundplan med mindre rum samt til det delvist bevarede ildsted i køkkenet, der tilsammen påviser, at bygningen oprindeligt rummede både kontor og bolig for konsumtionsbetjenten. Den bevarede lille lude på sydsiden vidner om det tidligere das.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi relaterer sig til den velproportionerede og harmoniske bygningskrop, der har en næsten kvadratisk grundplan. Bygningskroppens særegne udtryk skyldes især den høje, markante sokkel, som danner en naturlig base, samt det stejle ubrudte tag med den centrerede skorstenspibe, som elegant afslutter bygningen. At bygningen ikke har tagrender betyder, at overgangen fra taget ikke brydes, hvilket er vigtigt for det samlede arkitektoniske udtryk. 

Hertil kommer facadens udhæng med udskårne skråstivere, der giver bygningen en tydelig orientering mod gaden. Endelig er det en stor arkitektonisk værdi at de omtalte bygningselementer har en enkel men kontrastfuld farveholdning.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den friliggende bygningskrop i bindingsværk, med ubrudt teglhængt tag med udhæng mod gaden. Hertil kommer alle bevarede bygningselementer, herunder kampestenssoklen, de udskårne skråstivere, luden, skorstenspiben samt de ældre vinduer og traditionelle døre. Endeligt knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle materiale- og farveholdning. 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til grundplanen med mindre rum, skorstenen og spor af det åbne ildsted i køkkenet samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Et kulturhistorisk interessant hus med fine arkitektoniske værdier som et eksempel på hvorledes man tidligere blot ved proportioner, enkle detaljer og tagform kunne give selv en ganske lille bygning officiel værdighed. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Bjergbygade 011, acciseboden, matr.nr. 68, Slagelse bygrunde. Summarisk bygningshistorisk undersøgelse. 4 sider samt fotografier. Ruth og Søren Lundqvist. 1981.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bjergbygade 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap