Sag: Søgade 6 A-B

Søgade 6 A-B, Sorø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søgade 6 A-B
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Søgade 6 A-B
Kommune:
Sorø
Omfang:
Forhuset (1800-tallet, ombygget 1978). F. 1977.* Ophævet 2013.
Beskrivelse:
En af de mest markante bygninger i Søgades fine helhedsbillede er forhuset til nr. 6 med dets tre kviste og tandsnitsgesims. Den nuværende bygning stammer i det væsentlige fra en radikal ombygning 1978, hvor den ældre bebyggelse med undtagelse af et portparti blev nedrevet til soklen og i det ydre genopført i omtrent samme skikkelse. Det oprindelige hus hidrørte fra to forskellige byggeperioder. Den vestlige del var blevet opført 1846 som en hovedsaglig grundmuret bygning i ti spærfag med heltag i rød tegl. 1863 købte ejeren af dette hus nabogrunden mod øst og lod et nyt grundmuret hus i seks spærfag opføre med fælles gavl med den lidt ældre bygning. De to forhuse kom dermed til at fremtræde som en helhed med samme facadehøjde og -behandling samt ensartede kviste, hovedgesims og vinduestype, men med to selvstændige indgange foruden porten til gården. Bygningen står idag over en lav sort sokkel med gulkalket murværk samt hvid hovedgesims. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
04-10-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-05-1977
Begrundelse:
Det velproportionerede, lave og lange hus, der stort set fremtræder som i 1800-tallet, er et vigtigt element i det fine Søgademiljø. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
66-4-34/76

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
16-09-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset på ejendommen Søgade 6 A – B, Sorø Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Søgade 6 A – B er på nær porten genopført i slutningen af 1970’erne. I det ydre har ændringen af gesimsen, kvistene og isættelsen af usprossede ovenlys i væsentligt omfang forringet bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. I det indre er planløsningen væsentligt ombygget og bygningen fremstår med nyere overflader, der virker fremmede for bygningens alder og arkitektur. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til placeringen i gadebilledet, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen.
Journal nr.:
2012-7.82.04/340-0002

Type:
Scanjour nr
Dato:
15-12-2014
Journal nr.:
2012-7.82.04/340-0002


Omfattede bygninger: 2


Bygning uden fredning/bevaring Søgade 6B
Bygning uden fredning/bevaring Søgade 6A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 1
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap