Sag: Torvet 3

Torvet 3, Sorø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torvet 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Torvet 3
Kommune:
Sorø
Omfang:
Forhuset (1867).
Fredet 1981.*
Beskrivelse:
Torvet 3 ligger midt i Sorø by, hvor bygningen indgår i den husrække, der mod syd afgrænser det centrale torv. 
   
Torvet 3 er et grundmuret forhus i to etager med lav kælder og heltag af røde vingetegl. Bygningen har ni vinduesfag med portgennemkørsel i det østligste fag. Facaden mod torvet har sokkel af granitkvadre, derover blankt murværk i røde sten samt hovedgesims af formsten. I begge etager sidder ældre, hvidmalede dannebrogsvinduer med fladbuede overrammer og tilsvarede stik. For portåbningen er en ældre, trefløjet revleport med ”falske” fyldinger, centralt placeret dør og halvrundt, sprosset overvindue. Portstikket er rundbuet og porten er malet i grå umbra. I portrummet fører en totrinstrappe af granit op til en brunmalet, tofløjet fyldingsdør med fladbuet, trerudet overvindue, hvoraf det midterste fungerer som lanterne. I tagryggen sidder tre murede skorstenspiber med sokkel og krave og i tagfladen mod gaden sidder fire nyere kviste med heltag.

Gårdsiden har sorttjæret murstenssokkel og gulkalket murværk under en hvidkalket hovedgesims. Hertil hvidmalede dannebrogsvinduer med tværsprosse. Herover fladbuede stik. I tagfladen mod gården sidder tre nyere kviste og flere ældre, mindre ovenlysvinduer.

I det indre er bygningen opdelt i lejligheder og har bevaret sine to oprindelige trapper. Hovedtrappen har drejende balustre og afsluttende bræddevægge indtil den udnyttede tagetage. I lejlighederne findes ældre fyldingsdøre med oprindelige dørgreb og klassicistiske gerichter. I tagetagen står den bærende konstruktion synlig og inspektionslemmene er bevaret i både trapperum og lejlighed. Vinduerne har forsatsrammer. Under bygningen findes en mindre kælder.
Bygningshistorie:
Af farvergården, som førhen lå på Torvet 3, er nu kun forhuset tilbage, som farver J.C. Rasmussen lod opføre i 1867. Bygningen var oprindelig indrettet med en butik i stueetagen og ellers beregnet til beboelse. Taget er fra 1981.
kilder:
Historiske huse i Sorø, Nationalmuseet og Sorø Amts museum, 1982.
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi relaterer sig til den prominente placering på torvet, hvor den med sit volumen og markante facade, indgår som et væsentligt element i husrækken og miljøet omkring torvet. 
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi ligger i den senklassicistiske facade, der på nær de nyere kviste, fremtræder næsten som ved opførelsen i 1867. Bygningen står, med sine murdetaljer, proportionering og regelmæssige fagdeling, som et velbevaret eksempel på det bedre håndværkerbyggeri i datidens købstæder.

I det indre ligger den kulturhistoriske værdi i portrummet og de bevarede trappeløb med afsluttende bræddevægge samt de ældre døre, gerichter og ventilationslemme.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre i den regelmæssigt opbyggede facade, der med sin taktfaste vinduessætning og karakteristiske, fladbuede overrammer har et enkelt og roligt udtryk. Porten har bevaret sit elegant opsprossede vindue og sålbænkene af skifer, de affasede murfalse og den kraftige formstensgesimsen bidrager til indtrykket af en gennembearbejdet og karakterfuld bygning.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til facaden og gårdsidens oprindelige, senklassicistiske udtryk og materialeholdning med porte, vinduer og gesims. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til portrummets oprindelige dør, de to trappeløb, tagventillationslemmene, bræddevæggene samt de ældre døre og gerichter. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-03-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-10-1981
Begrundelse:
Et både kulturhistorisk og arkitektonisk værdifuldt hus som type på det bedre håndværkerbyggeri i senklassicismens købstæder, der tilmed indgår som et væsentligt element i bytorvets miljø. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
621-4-4-55/81


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Torvet 003, matr.nr. 42a, Sorø grunde. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider. Per Axelsen. December 1987.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Torvet 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap