Sag: Søgade 1 - Fredning ophævet

Søgade 1, Sorø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søgade 1 - Fredning ophævet
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Søgade 1
Kommune:
Sorø
Omfang:
Forhuset (længen til Torvet 7)(1700-tallet). F. 1968.* Ophævet 2013.
Beskrivelse:
Det lave bindingsværksforhus med seks fag vinduer, der ligger som sidefløj til Regensen, Torvet 7, stammer fra 1700-tallet og var fra begyndelsen beregnet til beboelse. Længen har rødt tegltag og står idag til gaden gulkalket over tømmer og tavl, men har sortopstolpet tømmer til gården. Huset blev gennemgribende restaureret i perioden 1975-81 ved Søren Lotz. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-01-1994
Begrundelse:
Journal nr.:
926/335-0005

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-10-1968
Begrundelse:
Det beskedne gamle beboelseshus er kulturhistorisk interessant i sit samspil med det store nabohus, Regensen, og indgår samtidig som et vigtigt element i det fine, homogene Søgade-miljø. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
6/64

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
16-08-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset påejendommen Søgade 1, Sorø Kom mune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Forhuset på ejendommen Søgade i er i det ydre relativt velbevaret, men i det indre er planløsningen væsentligt ombygget og bygningen fremstår overalt med nyere overflader og bygningsdele, der er fremmede for bygningens alder og arkitektur. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til placeringen i gadebilledet, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at bygningen i det ydre har bevaringsværdier, der bør opretholdes og bevares såIedes, at bygningen fortsat vil indgå i det samlede, historiske gadeforløb. Kulturstyrelsen udpeger derfor forhuset på ejendommen Søgade 1 som bevaringsværdig.
Journal nr.:
2012-7.82.04/340-0003

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
08-11-2013
Journal nr.:
2012-7.82.04/340-0003


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Søgade 1A

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap