Sag: Scavenius' Stiftelse

Torvet 008 og Søgade 002, Sorø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Scavenius' Stiftelse
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Torvet 008 og Søgade 002
Kommune:
Sorø
Omfang:
Forhuset (1680 og senere).
Fredet 1918.*
Beskrivelse:
Scavenius Stiftelse ligger på hjørnet af Torvet og Søgade, overfor Regensen, midt i Sorø by.

Bygningen er en seks fag bred og seks fag lang bindingsværkskonstruktion i to stokværk med udkraget andet stokværk og saddeltag af røde vingetegl, der er afvalmet mod torvet. Bygningen står på en sokkel af kampesten og mellem rem og overgangsfod er et rulleskifte. I tagfladen sidder flere ældre ovenlys og i rygningen to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Tømmeret er sortopstolpet og tavlene står i blank, rød mur. I hele vestgavlens bredde er tilføjet en énetages bindingsværkslude og mod nord en ét fag bred og to stokværk høj trappetilbygning i bindingsværk med hovedindgang mod torvet. Bygningens hvidmalede vinduer er torammede med otte ruder i hver ramme. Hoveddøren er en tilbagetrukket, dobbeltfløjet og flammeret dør med krydsopsprosset overvindue.

I det indre har bygningen bevaret en ældre rumstruktur med stuer mod gaden og sekundære funktioner mod haven og i luden. Interiøret er kendetegnet ved traditionelle og ældre overflader, herunder plankegulve, brystningspaneler, kakkelovnspilastre, brede tofyldingsdøre, ældre gerichter, og barokt udseende anverfere og stormkroge. Loftsetagen er delvist udnyttet.
Bygningshistorie:
Bygningen nævnes første gang i 1682. I 1833 blev ejendommen indrettet under navnet Scavenius' Stiftelse, som fribolig for enker efter lærere ved Sorø Akademi. Trappetilbygningen med hovedindgang er fra 1857. Ved en gennemgribende istandsættelse i 1910 søgte F.C.C. Hansen at føre huset tilbage til dets udseende i 1600-tallet, dog med undtagelse af facadebehandlingen. Han lod således de udmurede tavl stå i rød blankmur og tømmeret trække op i sort, frem for at følge farvespor, der indikerede, at bygningen oprindelig havde været rødkalket.
kilder:
Historiske huse i Sorø, Nationalmuseet og Sorø Amts museum, 1982.
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Miljømæssig værdi:
Scavenius Stiftelses miljømæssige værdi relaterer sig til den centrale beliggenhed på Torvet, hvor bygningen sammen med Regensen danner en imposant indgang til den historisk dominerede Søgade.
Kulturhistorisk værdi:
Scavenius Stiftelses kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningen som et eksempel på et barokt bindingsværkshus med murede tavl, udkraget andet stokværk og righoldigt fyldtømmer, samt til bygningen som tidstypisk repræsentant for det tilbageførende restaureringsparadigme, der var fremherskende blandt arkitekter i begyndelsen af forrige århundrede. Hertil kommer de i det indre bevarede dele af en ældre planløsning med køkken og bad mod haven, og stuer mod gaden samt de ældre bygningsdele, herunder brystningspaneler, døre, dørgreb og gerichter.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Scavenius Stiftelse som en massiv, næsten kvadratisk og voluminøs bygning med et kraftigt egebindingsværk og dekorativt fyldtømmer i form af løsholter, dokker og skråbånd. Det kraftfulde formsprog understøttes af kampestenssoklen, den tilbageliggende, flammerede hoveddør og af tagets udhæng.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den to stokværk høje bindingsværkskonstruktion med de ældre detaljer, herunder kampestenssoklen, de opsprossede vinduer, det kraftige tømmer, rulleskiftet under overgangsfoden og taget af røde vingetegl med næsten ubrudte tagflader. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af en ældre planløsning med stuer mod gaden og sekundære rum mod haven samt til de ældre bygningsdetaljer, herunder brystningspaneler, fyldingsdøre, dørgreb, gerichter og kakkelovnspilastre. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
"Som pendant til ""Regensen"" og som fin repræsentant både for bindingsværksbyggeriet i barokken og for den ""tilbageførende"" holdning hos restaureringsarkitekter i begyndelsen af dette århundrede har bygningen stor kulturhistorisk, miljømæssig og arkitektonisk fredningsværdi. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991)."
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-12-1996
Journal nr.:
1996-926/335-0006


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Torvet 8

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap