Sag: De Unge Herrers Gård

Storgade 007 A, Sorø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
De Unge Herrers Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Storgade 007 A
Kommune:
Sorø
Omfang:
Forhuset (1623-25, den grundmurede facade ca. 1750, udvidet 1898 og ombygget 1955).
Fredet 1918.*
Beskrivelse:
De Unge Herrers Gård ligger som en del af husrækken i Storgade, nær Torvet, midt i Sorø by.

De Unge Herrers Gård er et delvist skalmuret bindingsværksforhus i to stokværk med teglhængt heltag, en enkelt skorstenspibe i rygningen og vogngennemkørsel i det nordligste fag.  I tagfladerne ses flere mindre, ældre ovenlys. Facaden mod Storgade står i rød blank mur med murede kvaderliséner og frontispice. Facadens vinduer er hvidmalede dannebrogsvinduer med tværsprosse. I facadens nordlige del findes en butiksdør og to butiksvinduer. I det sydligste fag sidder en nyere dør. Gårdsiden står, på nær det grundmurede portfag, i sortopstolpet bindingsværk med rødkalkede tavl. Bindingsværket har fodrem, udkraget og knægtbåret andet stokværk med dobbelte skråbånd, dokker og gennemstukne bjælkeender. Gårdsidens dannebrogsvinduer er grønmalede. På gårdsiden findes en udvendig trætrappe til andet stokværk og en kældernedgang. På gårdsiden er mod syd tilbygget et sidehus. 

I bygningens indre findes, i de to sydligste fag, et nyere trapperum med relieffet ”De unge Herrers ridt” af Carl Otto Johansen. Relieffet blev skænket af Ny Carlsberg Fondet i 1959.

På begge stokværk er en ældre planløsning delvist bevaret, med stuer beliggende en suite mod gaden og gangarealer mod gården samt flere barokke døre, låsekasser, brystningspaneler og pudsede lofter med stukkatur. På andet stokværk findes to velbevarede stuer, den ene med symmetrisk placerede flerfyldingsdøre og knækkede gerichter, den anden med plankegulv og to fuldt panelerede vægge. Vinduerne har nyere forsatsrammer og bygningen er generelt domineret af nyere overflader på gulve, vægge og lofter, herunder linoleum, gipsplader og strukturvæv. Mod syd skaber et større murgennembrud gennemgang til sidehuset. Tagetagen er uudnyttet og taget er understrøget.
Bygningshistorie:
De Unge Herrers Gård blev opført i 1623-25 af Christian IV til hans sønner under deres uddannelse ved Sorø Akademi. Af den oprindelige, 35 fag lange bindingsværksbygning i to stokværk er nu kun gårdsiden synlig. I midten af 1700-tallet blev bygningens facade skalmuret i røde sten. I 1800-tallet blev en del af stueetagen indrettet til butik og 1898 blev de to sydligste fag tilføjet, hvormed gadefacadens symmetri blev brudt.

Bygningen har fungeret som bibliotek siden 1926. Ved en større istandsættelse i 1955 fik bygningen nyt tag, to skorstene blev nedrevet og på gårdsiden blev der etableret en udvendig trappe til andet stokværk, der oprindeligt var udstyret med en svalegang over fire fag.  Facaden blev ligeledes restaureret i 1955 – 1956, hvor de to sydligste fag blev ændret. I 1959 skænkede Ny Carlsberg Fondet relieffet ”De unge Herrers ridt” af Carl Otto Johansen til Sorø Bibliotek. Relieffet blev sat op i trapperummet mod syd. I 1979 blev sidehuset inddraget til bibliotek og der blev etableret en større gennemgang til andet stokværk. 
kilder:
Historiske huse i Sorø, Nationalmuseet og Sorø Amts museum, 1982.
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Helge Torm, Sorø Bibliotek i 150 år 1853 – 2003, Sorø 2003.
Miljømæssig værdi:
De Unge Herrers Gård indgår som et vigtigt led i Sorøs historiske hovedgademiljø, hvor bygningen med sin imposante facade afslutter Storgades forløb mod Torvet.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til den velbevarede, barokke facade i blank mur med kvaderliséner, frontispice med okseøje og hovedgesims af formsten. Mod gården relaterer den kulturhistoriske værdi sig til renæssancebindingsværket med tidstypiske dobbelte skråbånd, rige slyngværksdekorationer på de volutsvungne knægte og overgangsfoden, afrundet rulleskifte og tydelige markering af et højt styrterum.

I bygningens indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til de to stokværks delvist bevarede, ældre planløsning med en suite beliggende stuer til gaden samt gangforløb mod gården. Hertil kommer de ældre fyldingsdøre, vindueslysninger og kraftigt profilerede gerichter samt bevarede brystningspaneler. På andet stokværk findes to velbevarede stuer med pudsede lofter. Den ene har to fuldt panelerede vægge, barokke flerfyldingsdøre, låsekasser og gerichter samt en kraftig hulkehlsstukkatur i loftet. Den anden stue har symmetrisk placerede trefyldingsdøre med barokke gerichter. 

Dertil kommer relieffet i trapperummet, der fortæller om bygningens udvikling i 1900-tallet. 
Arkitektonisk værdi:
I bygningens ydre ligger den arkitektoniske værdi i gård- og gadesidens forskellige udtryk, der visuelt holdes sammen af den store, næsten ubrudte tagflade. Facaden har med sin regelmæssige, blanke mur i røde sten, symmetrisk placerede, kvadrede liséner og frontispice en ensartet rolig, stringent og statelig fremtræden. I kontrast hertil står gårdsiden med sit konstruktivt ærlige, slyngværksdekorerede bindingsværk, uregelmæssige vinduessætning og markante farvesætning detaljerig og meget levende.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til gade- og gårdsidens forskellige udtryk med de oprindelige og ældre detaljer, herunder skalmuring, kvaderliséner og frontispice samt til det rigt dekorerede bindingsværk med knægte, rulleskifte og overgangsfod. Hertil kommer den næsten ubrudte tagflade og bygningens traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning samt de oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder brystnings- og vægpaneler, døre, låsekasser, gerichter og loftsstukkatur. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-04-1955
Journal nr.:
6/54

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Det kulturhistorisk meget værdifulde renæssancehus, med sin tidstypiske, enkle gadefacadeudformning i barok og sin arkitektonisk meget fine gårdfacade, indgår som et vigtigt led i det gamle hovedgademiljø. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Storgade 7A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap