Sag: Søgade 10 A

Søgade 010 A, Sorø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søgade 10 A
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søgade 010 A
Kommune:
Sorø
Omfang:
Det ottefags hus i egebindingsværk (1700-tallet, senere grundmuret).
Fredet 1989.*
Beskrivelse:
Søgade 10 A ligger på hjørnet af Søgade og Søndergade.

Bygningen er i én etage og står dels i bindingsværk, dels i grundmur med et rødt, halvvalmet tag af nyere vingetegl. Bygningen har sorttjæret sokkel og gulkalket facade med hvid, profileret hovedgesims. Gårdsiden står delvist i sortopstolpet bindingsværk. Vinduerne er dels torammede og trerudede, dels torammede med otte ruder i hver ramme. Hoveddøren er en ældre flerfyldingsdør med firerudet overvindue. I tagfladerne sidder flere ældre og nyere ovenlysvinduer, to nyere udluftninger i zink samt to murede skorstenspiber med aftrappet krave.

I det indre findes bag hoveddøren en forstuegang med trappe til den delvist udnyttede tagetage. Der er bevaret et hovedskillerum med stuerne beliggende mod gaden og de sekundære rum mod gården. Det indre er dels præget af nyere overflader i form af bræddelofter og systemplader i lofterne, dels af traditionelle bræddegulve og pudsede lofter. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre med ældre dørgreb og gerichter, herunder en tofyldingsdør med bukkehornsbeslag. Hertil kommer flere ældre brystningspaneler. Under den vestlige del af bygningen findes en mindre kælder med kampestensmure.
Bygningshistorie:
Søgade 10 er opført mellem 1736 og 1771, og er dermed et af Sorø bys ældste eksisterende beboelseshuse. Bygningen var oprindelig et ti fags egebindingsværkshus, men ydervæggene er siden blevet delvis grundmuret.
kilder:
Historiske huse i Sorø, Nationalmuseet og Sorø Amts museum, 1982.
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til forhuset som et væsentligt bidrag til det velbevarede købstadsmiljø, der findes i Søgade, hvor en række traditionelle, énetages bygninger i samme skala, farver og materialer, dominerer gadeforløbet.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningen som et traditionelt købstadshus fra 1700-tallet. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede forstuegang samt hovedskillerummet med stuerne mod gaden og de sekundære rum mod gården. Hertil kommer kælderen samt de ældre bygningsdele i form af brystningspanelerne, fyldingsdørene, gerichterne og bukkehornsbeslagene.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ligger i den enkle og uprætentiøse bygning, der med sin uregelmæssige vinduesfordeling og bevarede bindingsværk har et afdæmpet og udpræget traditionelt udtryk. 
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det traditionelt udseende forhus med opsprossede vinduer, enkle murflader og halvvalmet tegltag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre, delvis oprindelige planløsning med stuer mod gaden og køkken mod gården samt de ældre bygningsdele, herunder brystningspaneler, døre, gerichter og bukkehornsbeslag. Hertil kommer kælderen samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-11-1989
Begrundelse:
Det gamle 1700-talshus har stor kulturhistorisk fredningsværdi og indgår som et vigtigt element i det meget velbevarede og homogene Søgade-miljø. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
621-4-119/89

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-01-2004
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/335-0002


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søgade 10A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap