Sag: Søgade 7 A

Søgade 007 A, Sorø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søgade 7 A
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søgade 007 A
Kommune:
Sorø
Omfang:
Forhus (1700-tallet, grundmuret 1805 og 1817) og sidehus (1817).
Fredet 1982.*
Beskrivelse:
Søgade 7 ligger på den sydlige side af Søgade, med sidehus og have strækkende sig ned mod Sorø Akademi.

Søgade 7 består af to sammenbyggede, grundmurede forhuse med teglhængte heltage. Det vestre forhus er højere og bredere end det østre. Forhusene har sort sokkel, gulkalkede mursider og hvid, profileret gesims. Facadens vinduer er dannebrogsvinduer med tværsprosse, mens havesidens er dels som facadens, dels torammede og otterudede. Vinduerne er hvidmalede og har termoforsatsrammer. Facaden har portgennemkørsel og en hoveddør med råglas i øverste fylding. I havesiden sidder en nyere, tofløjet havedør. I tagfladen mod gaden sidder tre kviste med buet, zinkbeklædt tag samt i rygningen tre murede skorstenspiber med sokkel og krave. Mod haven sidder fire nyere ovenlys, to kviste samt flere nyere zinkudluftninger. Portrummet har brostensbelægning og bindingsværksvægge, samt bræddeloft med synligt bjælkelag.

I det indre er den østre del af forhuset domineret af nyere overflader i stueetagen og på den udnyttede overetage, herunder parketgulve. Der findes flere ældre paneler, døre og gerichter. I det vestre forhus findes tillige flere ældre fyldingsdøre. Under forhuset findes en kælder med kampestensvægge.

Sidehuset står i bindingsværk, der er kalket gult over stok og sten, med et ubrudt heltag af vingetegl. Sidehuset har to nyere havedøre samt torammede, trerudede vinduer. Sidehuset er indrettet som ét stort, åbent rum med synlige bjælker. 
Bygningshistorie:
Det lange forhus, som oprindelig omfattede to matrikelnumre, kan føres tilbage til 1700-tallet, men fik først sin nuværende fremtræden i begyndelsen af 1800-tallet. Omkring 1805 omsattes det østlige bindingsværksforhus til grundmur og der etableredes en gennemkørselsport. I 1817 fulgte en grundmuring af det vestre forhus, samtidig med, at facaderne til gadesiden antagelig fik deres nuværende, ensartede præg. Den varierende taghøjde og husdybde røber dog endnu bygningsdelenes forskellige opkomst.

Sidehuset blev opført i 1817 af egebindingsværk med teglhængt heltag. Sidehuset var oprindeligt indrettet til brændehus, vognremise og stald.

Bygningen blev istandsat i begyndelsen af 1990’erne.
kilder:
Historiske huse i Sorø, Nationalmuseet og Sorø Amts museum, 1982.
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig især til forhuset som et væsentligt bidrag til det velbevarede købstadsmiljø, der findes i Søgade, hvor en række traditionelle, énetages bygninger i samme skala, farver og materialer dominerer gadeforløbet.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til forhus og sidehus som tidstypiske, gennem tiden ombyggede købstadsbygninger, der har bevaret flere traditionelle karakteristika, herunder bindingsværk, vogngennemkørsel, næsten ubrudte teglhængte heltage, korspostvinduer og murede skorstene med sokkel og krave.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med hovedskillerum, samt til de ældre bygningsdele, herunder døre, gerichter, paneler og loftsbjælker.  
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi ligger i den langstrakte facade med de regelmæssigt satte vinduer og den markante vogngennemkørsel samt hoveddør. Hertil kommer den elegant opskalkede tagflade, hvis varierende højde vidner om de oprindeligt to separate bygninger. Udtrykket er enkelt og afdæmpet, uden nævneværdig dekoration, domineret af de horisontale linjer i sokkel, tværpost og gesims.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til de to traditionelt udseende bygningsvolumener i grundmur og bindingsværk med opsprossede vinduer og tegltag. Hertil kommer de ældre bygningsdele og detaljer, herunder vogngennemkørsel, hoveddør, trukket gesims og skorstene samt bygningens traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning med hovedskillerum samt de ældre bygningsdele, herunder døre gerichter, paneler og loftsbjælker. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-02-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
625-4-58/82

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-07-1982
Begrundelse:
Huset har en interessant bygningshistorie, fremtræder med arkitektonisk fredningsværdi og indgår som et smukt og vigtigt element i det velbevarede Søgademiljø. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
621-4-33/80


Dokumenter

Navn:
Byggesager
Dokumenttype:
PDF-dokument
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesagsarkiv
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesagsarkiv


Navn:
Bygningsfredn arkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesagsarkiv


Navn:
Bygn frednings arkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesagsarkiv
Vedhæftet fil:


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søgade 7A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap