Sag: Søgade 3

Søgade 003, Sorø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søgade 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søgade 003
Kommune:
Sorø
Omfang:
Forhuset (1700-tallet, facaden grundmuret 1859) med sidebygninger (1865).
Fredet 1982.*
Beskrivelse:
Forhuset ligger på den sydlige side af Søgade, ikke langt fra Torvet. Mod vest er forhuset bygget sammen med Søgade 5. Sidebygningerne strækker sig mod syd og den østlige sidebygning er bygget sammen med Regensens ene bindingsværkslænge.

Forhuset er i én etage med grundmuret gadeside og gavle. Gårdsiden er i bindingsværk. Gadesiden har sort sokkel, gulkalket murværk og en hvid, profileret og trukket hovedgesims under et teglhængt heltag af røde vingetegl. Forhusets vinduer er hvidmalede, koblede dannebrogsvinduer med tværsprosse og sålbænke med palmettekonsoller. Centralt i facaden sidder en tofløjet fyldingsdør med sprosset overvindue. I tagfladen sidder tre mindre ovenlysvinduer samt i rygningen to skorstenspiber med sokkel og krave.

Sidehusene er begge grundmurede og gulkalkede.

I det indre ligger bag hoveddøren en åben korridorgang med bindingsværksvægge, som fører til haven. I den østre del af forhuset og i det østre sidehus er bevaret en traditionel planløsning med flere ældre fyldingsdøre og gerichter, en fuldt paneleret væg samt bræddelofter med synlig bjælker. I den vestre del findes et nyere rumforløb med et større murgennembrud og nyere plankegulve. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre og gerichter. Der er køkkener i begge sidebygninger og loftet er uudnyttet.
Bygningshistorie:
Forhuset blev opført i tiden mellem 1736 og 1771, hvor det første gang nævnes som et elleve fags bindingsværkshus med teglhængt tag. I 1859 gennemgik bygningen en omfattende istandsættelse, hvor blandt andet facaden omsattes i grundmur. I 1865 opførtes de to grundmurede sidehuse, der ligesom forhuset blev anvendt til beboelse. I 1968 blev bygningen restaureret ved arkitekt Søren Lotz. 

Sålbænkene var tidligere gråmalede.
kilder:
Historiske huse i Sorø, Nationalmuseet og Sorø Amts museum, 1982.
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til forhuset som et væsentligt bidrag til det velbevarede købstadsmiljø, der findes i Søgade, hvor en række traditionelle, énetages bygninger i samme skala, farver og materialer, dominerer gadeforløbet. Hertil kommer det traditionelle, åbne gårdmiljø med to sidehuse.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningen som et tidstypisk, mindre købstadshus.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede, åbne korridorgang der deler bygningen i to samt til de bevarede, ældre bygningsdele, herunder den fuldt panelerede væg, fyldingsdørene, gerichterne og loftsbjælker. Hertil kommer køkkenernes traditionelle placering ud til gården. 
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi ligger i facadens regelmæssige og symmetriske opbygning med centralt placeret hoveddør og store, tætsiddende vinduesfag på hver side. Symmetrien understreges af tagrygningens to traditionelt murede skorstenspiber med sokkel og krave. Udtrykket er enkelt og afdæmpet, domineret af de horisontale linjer i sokkel, sålbænke, tværpost og gesims. Hertil kommer det næsten ubrudte tegltag samt detaljerne i form af sålbænkenes palmettekonsoller og overvinduets elegante opsprosning, der bidrager til bygningens autenticitet.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til de tre traditionelt udseende bygningsvolumener samlet omkring det åbne, sydvendte gårdrum. Hertil kommer den symmetrisk opbyggede facade, de næsten ubrudte tagflader samt bygningens traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning med gennemgang til haven og køkkenernes placering i sidehusene samt til panelvæggen og de ældre fyldingsdøre og gerichter. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-07-1982
Begrundelse:
Et tidstypisk og arkitektonisk vellykket mindre købstadshus, der som et vigtigt element indgår i det fine gademiljø i Søgade. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
621-4-32/80

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-04-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
926/335-0002


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søgade 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap