Sag: Lynge Præstegård

Lyngevej 008, Sorø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lynge Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lyngevej 008
Kommune:
Sorø
Omfang:
Bindingsværksbygningen på 44 fag (1742, ombygget ca. 1850).
Fredet 1918.
Beskrivelse:
Lynge Præstegård ligger umiddelbart syd for Lynge Kirke.  

Præstegården er én etage høj og står i rødt opstolpet bindingsværk af kraftigt egetømmer med hvide tavl og et stråtækt, halvvalmet tag, hvori der sidder fire skorstenspiber. Gård- og haveside har centralt placerede gavlkviste. Bygningen har en høj kampestenssokkel og vinduerne er mestendels traditionelt udførte, nyere, firerammede vinduer med seks ruder i de nederste og fire ruder i de øverste rammer. Gavlen mod vest er grundmuret. I begge gavle sidder enkelte nyere termovinduer.

I det indre er en ældre planløsning delvist opretholdt med køkken og funktionsrum, herunder en mindre kælder, mod gården i den vestlige ende. Gavlkvistene er indrettet med nyere overflader, herunder gipsvægge. Der er delvist efterisolerede og oprettede vægge, nyere skillevægge samt nyere gulve i bygningen. Der er bevaret en ældre toløbstrappe med barokt balusterværk, ”Ingemanns stue” med brystningspaneler samt flere oprindelige og ældre revle- og fyldingsdøre, dørgreb og gerichter.
Bygningshistorie:
Ifølge en indskrift i hammerbåndet over hovedindgangen er stuehuset opført i 1742 af Fridericus Qvist og Sophia Westermann. Bygningsarkæologiske undersøgelser tyder på en større ombygning omkring 1850.

B. S. Ingemann skrev ”Julen har bragt velsignet bud” på Lynge præstegård.
kilder:
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Miljømæssig værdi:
Lynge Præstegård indgår med sin store, sydvendte have, allé, stengærder, sognelade og gårdsplads i et formfuldendt samspil med den tilstødende kirke, kirkegård og kirkegårdsmur med præstelåge. Præstegården udgør dermed, med sine nære omgivelser, et væsentligt element i det velbevarede kulturmiljø omkring kirken.
Kulturhistorisk værdi:
Lynge Præstegårds kulturhistoriske værdi ligger i det ydre i det velbevarede 1700-tals bindingsværk med den oprindelige dørhammer samt senere tilkomne gavlkviste.

I det indre ligger den kulturhistoriske værdi i den bevarede del af den ældre planløsning med kælder og køkken mod gården i vest samt i de mange bevarede, ældre bygningsdele, herunder trappen med udskårne balustre, flerfyldingsdøre, rokokodørgreb, senbarokke og klassicistiske gerichter, bukkehornsbeslag, fritliggende bjælker og brystningspaneler.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Lynge Præstegård i det ydre som en imponerende langstrakt og kraftig bindingsværkskonstruktion med høje mure, markant farvesætning og helstøbte, ubrudte tagflader. Den store murhøjde forstærkes visuelt af de lavtsiddende løsholter, mens de centralt placerede gavlkviste og store, tætsiddende vinduer understøtter bygningens statelige fremtræden.   

I det indre ligger den arkitektoniske værdi i det lange kig fra køkkenet gennem de en suite beliggende værelser mod entréens trapperum samt i den velbevarede ”Ingemanns stue” med symmetrisk placerede fyldingsdøre og senbarokke gerichter.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bindingsværkslængen med alle ældre bygningsdele og -detaljer, herunder kampestenssoklen, det kraftige egetømmer, de opsprossede vinduer, gavlkvistene og de ubrudte tagflader med skorstenspiber. Hertil kommer bygningens traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning, trappen, kælderen samt alle ældre bygningsdele, herunder døre, dørgreb, gerichter og bræddelofter. Hertil kommer bygningens traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Et velbevaret og smukt eksempel på de imponerende bindingsværkshuse, som man i 1700-tallet byggede til præstegårde. Huset indgår sammen med have, gårdsplads og udhus som et meget vigtigt element i det gamle landsbymiljø omkring kirken. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-07-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Lyngevej 008, Lynge præstegård, matr.nr. 1a, Lynge by, Lynge. Bygningshistorisk og -arkæologisk undersøgelse. 8 sider samt fotografier og tegninger. Karsten Rønnow. Marts 1983.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lyngevej 8

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap