Sag: Lumsås Mølle

Lumsås Møllevej 6, Odsherred
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lumsås Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lumsås Møllevej 6
Kommune:
Odsherred
Omfang:
Vindmøllen (1837).
Fredet 1964.
Beskrivelse:
Lumsås Mølle ligger med udsigt over Sejrø Bugten i udkanten af landsbyen Lumsås. Møllen er omgivet af både marker og bebyggelse primært i form af enfamiliehuse.

Lumsås Mølle er en mellemstor hollandsk vindmølle opført på en muret base med kampestensmure og græsbeklædt overside. I basen er en gennemkørsel med vægge delvist af bindingsværk, der er åben i begge sider. Oversiden af basen udgør møllens rundgang. Basen bærer den ottekantede møllekrop, der hviler på en hvidmalet sokkel af brædder, herover er møllekroppen udført af træ og beklædt med brunmalede spån af tuja. Møllen bærer en bådformet hat, der ligeledes er beklædt med spån. Vingerne er sejlførende, og der er selvkrøjer med vindrose, der er malet rød og hvid. Der er to traditionelt udførte, hvidmalede revledøre. Vinduerne er enrammede med henholdsvis fire og seks ruder i hver ramme og fremstår hvidmalede ligesom dørene. Over vinduerne ses en mindre, trekantet fordakning.

I det indre har møllekroppen tre lofter; et broloft, et kværnloft og et hatloft. Under omgangen er der magasiner. Mølleinventaret, herunder skallekværn, lodret aksel med stjernehjul, der driver to kværne, hejseværk, krondrev, hathjul og vingeaksel fremstår delvist intakt, velbevaret og stort set fuldt funktionsdygtigt. Enkelte dele af inventaret og bræddegulvene er nyere, men udført som kopier af det originale inventar. Udover møllens traditionelle inventar til kornbearbejdning, er væggene bemalet med forskellige figurer, fugle og andre motiver.
Bygningshistorie:
Den nuværende Lumsås Mølle blev opført i 1834, men man har optegnelser om en mølle i Lumsås, der går tilbage til 1600-tallet. I 1833 brændte den foregående stubmølle, og man opførte i stedet den nuværende hollandske mølle året efter.

Møllens vægge er bemalet af den sidste møller Nielsen og dennes søn i 1940’erne.

Møllen blev sat gennemgribende istandsat i 1980’erne. I dag fungerer møllen som seværdighed med demonstration af mølleriet.
kilder:
Lumsås – træk af møllens og byens historie, Lumsås Mølle- og Bylaug og Christian Larsen, 2002.
Møllebygninger i Danmark, Redegørelser og status, 1993.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til møllens beliggenhed på et højdedrag i det åbne land med udsigt over Sejrø bugten og Sjællands Odde, der strækker sig mod vest. Således er møllen synlig på lang afstand, hvorved den naturligt virker som et pejlemærke i landskabet.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Lumsås Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, idet den gennem sin arkitektur, vinger og vindrose fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til gennemkørslen, de bevarede lofter og det intakte, bevarede mølleri, herunder kværne, sigter og skallekværn, der i fysisk form fortæller historien om det lokalt orienterede, før-industrielle danske landbrug.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Lumsås Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse og dens rent funktionsbetingede arkitektur, der udmærker sig ved den konsekvente brug af træ i udførelsen, og hvor de få dekorative træk begrænser sig til møllens farveholdning med mørke spån og lyse vinduer og døre, der giver en skarp, men enkel kontrastvirkning, der ses på lang afstand.  Den enkle, men markante farveholdning har således stor betydning for møllens arkitektoniske udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier for Lumsås Mølle sig til den kampestenssatte base med portgennemkørsel med revledøre, den græs- og træbelagte omgang, møllekroppen udført i træværk med spånbeklædning, den spånbeklædte, bådformede hat, vindrose og vinger. Hertil kommer alle ældre og traditionelle detaljer, herunder vinduer og døre samt den traditionelle farve- og materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til møllens gennemkørsel med pigstensbelægning, møllekroppens inddeling i lofter, til det intakte mølleinventar til kornforarbejdning, krøjeværket samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Den velbevarede vindmølle har såvel arkitektonisk som kulturhistorisk fredningsværdi og indgår som et væsentligt element i Lumsås-miljøet. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
6/64

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-10-1964
Journal nr.:
6/64


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lumsås Møllevej 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap