Sag: Blåbæk Vindmølle

Blåbækvej 3, Faxe
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Blåbæk Vindmølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Blåbækvej 3
Kommune:
Faxe
Omfang:
Vindmøllen (1828).
Fredet 1959.*
Beskrivelse:
Blåbæk Vindmølle ligger cirka 150 meter nord for Blåbæk Vandmølle ved vejen mellem Faxe Kalkbrud og herregården Rosendal, som var den oprindelige ejer af begge møller. Vindmøllen fra 1828 var et supplement til den ældre vandmølle. Vindmøllen er placeret 10-11 meter højere end vandmøllen og dermed Faxe Å, der her har et vest-øst forløb langs Faxe Kalkbruds cirka 50-60 meter høje sydside. Vindmøllens placering gør, at den kan udnytte den dominerende vindretning.

Det er en såkaldt jordhollænder. Møllen har jordomgang, det vil sige mølleren regulere sejl og persen (bremsen) fra jorden.

Møllekroppen er ottekantet. Undermøllen er bygget i kampesten og omgivet af en forhøjning af jord og med gennemkørsel til transport af korn og afhentning af det færdige mel. Overmøllen, der er tre lofter høj foruden hatteloft og hat, er bygget af ege og fyrretræ og var indtil 1872 stråtækket. Siden da har den været beklædt med træspån. Hatten er bådformet og ligeledes opført i træ og beklædt med spån. Vingerne er sejlførende. Vingerne er opsat omkring 1960 og har oprindelig siddet på en nordsjællandsk mølle. Krøjningen eller drejningen af hatten foregår med svans, dvs. de tømmerstykker, der er fastgjort til hatten. Træktøjet er intakt.

I det indre findes vælen eller hovedakslen, to kværne samt nogle løsdele, herunder skalkværn fra en anden mølle.
Bygningshistorie:
Vindmøllen er opført 1828 som kornmølle og supplement til Blåbæk Vandmølle. Møllen tilhørte herregården indtil 1916 og blev taget ud af drift i 1939. Men anvendes ikke i dag. I 1959 blev den fredet og kom igen i herregården Rosendals eje. Omkring 1960 blev møllen grundigt istandsat.
kilder:
Ole Hyldtoft: Med vandkraft, dampmaskine og gasmotor. 

Erhvervshistorisk Årbog 1987, side 75-126.
Jens Chr. Varming: Sammenfatning og udskrift af brandtaksationerne 1812-1870. Upubliceret  SLKS.

De Kulturhistoriske interesser i Landskabet. Skov- og Naturstyrelsen 1997.

Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til møllens beliggenhed i det åbne land. Vindmøllen udgør en vigtig del af herregårdslandskabet med sin placering mellem ”Kalkbjerget”, i dag Faxe Kalkbrud, som tidligere var ejet og drevet af de omkringliggende herregårde, bl.a. Rosendal, som lod møllen opføre. Samtidig viser placeringen en betydelig viden om ”vindforholdene i naturen”. Endelig udgør vindmøllen en del af det samlede kulturmiljø ved Blåbæk Mølle.
Kulturhistorisk værdi:
Vindmøllens kulturhistoriske værdi knytter sig dels til forståelsen af herregårdslandskabets historie og at den også omfattede forædling af råvarer, dels til mølleriets historie og dels den teknologihistoriske udvikling af kraft- og arbejdsmaskiner. Endelig viser vindmøllen en vigtig side af naturforståelsen under Guldalderen. Dengang boede de fleste folk endnu i det opdyrkede landskab i en periode, hvor naturen både dannede ramme om videnskab, teknologi, kunst og åndelighed.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Blåbæk Vindmøllen knytter sig til de enkle kubiske former og de formmæssige kvaliteter ved veludført håndværk, hvor de enkelte dele passer præcist sammen og til den funktion, delen skal udfører indenfor den tolerance, det anvendte materiale muliggør.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til Blåbæk Vindmølles hele bygningskrop og de kraft- og arbejdsmaskiner, den er bygget som stativ og klimaskærm for at rumme og beskytte. Det gælder eksempelvis både spånbeklædningen og de sejlførende møllevinger i det ydre og aksler, gear, hejsevinde, kværne og sigter, foruden vinduer og døre. Hertil kommer møllekroppens plan og inddeling i lofter samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-07-1994
Journal nr.:
926/531-0001

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-12-1959
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Blåbækvej 003, Blåbæk vandmølle, matr.nr. 2b, Hovby by, Fakse. Bygningshistorisk undersøgelse. 6 sider samt bilag, brandtaksationer m.m. (håndskrevet). Jens Chr. Varming. December 1974. Blåbækvej 003, Blåbæk vandmølle, matr.nr. 2b, Hovby by, Fakse. Bygningshistorisk undersøgelse. 6 sider samt bilag (brandtaksationer m.m.). Usigneret. December 1974.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Blåbækvej 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap