Sag: Snesere Tromlehus

Bårsevej 003 D, Næstved
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Sprøjtehus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Snesere Tromlehus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bårsevej 003 D
Kommune:
Næstved
Omfang:
Sprøjte- og tromlehuset (ca. 1928 af Julius Rasmussen). F. 1997.
Beskrivelse:
Bygningen er et lille grundmuret, hvidkalket hus med helvalmet tegltag og tre rødmalede træporte ud mod vejen. Bygningen ligger centralt i landsbyen Snesere. Indtil 1994 lå der umiddelbart syd for tromlehuset en branddam. Den er nu opfyldt. Indvendig rummer bygningen ét stort rum til opbevaring af vejtromle, brandsprøjte og sygevogn. Bygningshistorie: Tromlehuset har antagelig afløst et ældre sprøjtehus, muligvis på samme sted (se også fredningsbegrundelsen). Planforhold: I Fladså kommuneplan fra 1989 er angivet en målsætning om at bl.a. Snesere landsbys miljøværdier, bebyggelsespræg, beplantning, gadeforløb og lignende sikres såvel ved administrationen af den gældende lovgivning som ved udarbejdelse af lokalplaner. Kommuneatlas: Der er udarbejdet kommuneatlas for området i 1991. Heraf fremgår, at både rytterskolen og tromlehuset er markante landsbyelementer i Snesere. Men Tromlehuset har ved vurderingen af de enkelte bygninger kun fået middel bevaringsværdi. Der er idag fredet ca. 10 sprøjtehuse. (Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Sprøjtehus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-06-1997
Begrundelse:
Tromlehuset er et godt eksempel på et offentligt byggeri, skabt på baggrund af et samarbejde mellem tre tidligere sognekommuner. Bygningen har foruden vejtromle også huset brandsprøjte og sygevogn. Den fine lille klassicistiske bygning, opført af murermester Julius Rasmussen, har et markant ydre og repræsenterer arkitektoniske kvaliteter ligesom rytterskolen på den anden side af gaden og kirken lidt længere borte. Bygningen indgår som et væsentligt element i landsbymiljø. Skov- og Naturstyrelsen finder således ud fra en samlet vurdering, at Snesere Tromlehus, der i princippet fremstår intakt siden husets opførelse, repræsenterer de fremragende kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømæssige kvaliteter, der kan begrunde fredning af en bygning, der er under 100 år. Dertil kommer, at det efter styrelsens skøn må været muligt at finde en rimelig genanvendelse for bygningen, og af husets fremtidige vedligeholdelse, når de påkrævede reparationer af tag og murværk er gennemført, i øvrigt må skønnes økonomisk overkommelig. (Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Journal nr.:
1996-911/353-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bårsevej 3D

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap