Sag: Skelsnæspavillon, Søholt Hovedgård

Søholtvej 28, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skelsnæspavillon, Søholt Hovedgård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søholtvej 28
Kommune:
Lolland
Omfang:
Pavillonen (1822). Fredet 1996.*
Beskrivelse:
"Pavillonen er opført med pudsede og gulkalkede bindingsværksvægge og et afvalmet stråtag. Mod vest er en loggia båret af fire rødmalede træsøjler placeret på sandstenspostamenter, hvis overflade ligger i plan med loggiaens gulv, der består af tykke, gule teglfliser. Bygningens indgang under loggiaen er flankeret af et vindue på hver side af den tofløjede dør. Bygningens øvrige side er hver forsynet med ét vindue, placeret midt i væggen. Vinduer og døre er rødmalede udvendig og hvide indvendigt. Der er bevaret en del gamle ruder. Alle originale beslag på døre og vinduer er bevaret. Vestgavlen har, under loggiaens loft, en hvidkalket frise med gulmalet citat: ""Lær mig, o Skov, at visne glad"" (Oehensläger 1813). Fra loggiaen har der ved opførelsen været udsigt mod vest over Maribosøerne. Bygningen ligger helt isoleret i skoven. Indvendigt indeholder pavillonen ét, stort, kvadratisk rum (10 x 10 alen indvendigt). Der er bræddegulv, pudsede lyst gulkalkede vægge med seks grissaillemalede billeder af godsets bygninger og øverst en skabelonmalet bort. Loftet er pudset og hvidtet, har en bort mod væggen og en illusionsmalet gesims. Tagværket består af nogle få bindbjælker, som er hængt op i en langsgående stol. Rummet danner et kvadrat og væggenes højde er præcis den halve længde. Derved bliver facaderne dobbeltkvadrater. Da taget også har samme højde som væggen, kan opstalten indskrives i det samme kvadrat. (Skov- og Naturstyrelsen 1996)."
Kulturhistorisk værdi:
Pavillonen hører til Søholt Gods, hvor den blev opført i 1822 i den ny anlagte landskabelige have. Den kulturhistoriske værdi ved Søholts pavillon på halvøen Skelsnæs knytter sig i det ydre til det romantiske udtryk i traditionelle materialer, der er karakteristisk for små bygningsværker i landskabelige haveanlæg fra begyndelsen af 1800-tallet. Dertil kommer den ensomme beliggenhed, langt fra hovedbygningen, i skoven med kig over Maribosøerne, der lægger op til kontemplation og fordybelse i tæt kontakt til naturen. Der knytter sig ligeledes kulturhistorisk værdi til typisk romantiske kendetegn, der blander historiske træk med lokale byggeskik, som loggian, der fører tankerne hen til et tempel, båret af træsøjler på sandstenspostamenter, bindingsværksvægge, stråtag og den traditionelle materiale- og farveholdning. Dertil kommer de oprindelige og ældre bygningsdele, som de torammede opsprossende vinduer med alle detaljer og flere gamle ruder, loggians gule gulvfliser og den oprindelige tofløjede fyldingsdør med det originale beslag. Den kulturhistoriske værdi knytter sig også til de to udvendige inskriptioner; ”Le 15 Juin 1822” og under loggians loft ”Lær mig, o Skov, at visne glad”, som er et Oehlenschläger citat. Digteren besøgte Søholt adskillige gange og citatet blev påmalet i 1823. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens disponering, der består af ét kvadratisk rum, der vidner om pavillonens brug til kortere ophold i dagtimerne. Indvendigt har der været udsmykning med påmalede søjler og bladranker mv. seks billeder der, hvor der ikke er vindue el. dør blev de malet i. Dertil kommer de seks grisailles på væggene, malet i 1870’erne, der viser bygninger fra ejendomme, der tilhørte Søholts daværende ejere: to grisailles af Søholt hovedbygning og fire af hhv. Søllestedgård, Lille Søholt, Lidsø, Rosengård.   
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Søholts pavillon på Skelsnæs knytter sig til bygningens beliggenhed i en lysning i skoven ved Maribosøerne, hvor den åbner sig med loggia mod vandet. Pavillonen står kalket over stok og sten i en lys guldokker med hvide gesimser og gråmalede vinduer og tofløjet fyldningsdør under det stråbelagte pyramidetag. Den arkitektoniske værdi knytter sig ligeledes til de udbrudte tage, den åbne loggia foran og den traditionelle materialeholdning. Hertil kommer den stringente vinduessætning. Desuden knytter den arkitektoniske værdi sig til pavillonens helstøbte proportioner, der bliver dannet af rummets kvadratiske grundplan, væggenes højde, der er præcis den halve længde, facaderne, der dermed bliver dobbeltkvadrater, og taget, der har samme højde som væggen. Det bidrager til bygningens harmoniske fremtræden. 

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den gennemførte enkelhed, der stadig præger pavillonen, med plankegulv og pudset loft. 
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for pavillonen ligger i det ydre i dens harmoniske form og proportionering med den åbne loggia foran, de ubrudte tage og få vinduesåbninger. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele, de to inskriptioner og den traditionelle materialeholdning. 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den gennemførte enkelhed, der stadig præger pavillonen, den enkle disponering med ét rum, hvor gulv og vægge står med traditionelle, funktionelle overflader, og til de seks grisailles. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-05-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
926/355-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-05-1996
Begrundelse:
At pavillonen fra 1822 har de arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Bygningen er et regelret lille stykke arkitektur, med en overraskende isoleret placrering. (Skov- og Naturstyrelsen 1996).
Journal nr.:
911/355-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Søholt Hovedgård, Pavillonen på Skælnæs 1e, Holeby by, Holeby Undersøgelsesrapport vedrørende vægudsmykningen i Skovpavillonen 11 sider Konservator Lene Larsen April 1997


Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søholtvej 28

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap