Sag: Sæbyholm (fredning ophævet)

Maribovej 238, Lolland
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sæbyholm (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Maribovej 238
Kommune:
Lolland
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (1856) og den nord herfor liggende avlsbygning (1857). F. 1960. Oph. 2012.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-01-1960
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
25-10-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder på denne baggrund, at Sæbyholm (1856) bestående af en hovedfløj med to sidefløje samt en avlslænge, Maribovej 238, Lolland Kommune, ikke længere besidder de tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Der er tale om en tidligere B-fredning, som i det indre bærer præg af om-bygninger og apteringer fra det 20. århundrede, samt om et generelt byg-ningsmæssigt forfald, som har resulteret i en kraftig nedbrydning af den ældre materialeholdning. En istandsættelse ville nødvendigvis skulle gøre omfattende brug af nye materialer. Dertil kommer, at den som følge af en storm i 1967 væltede og nu fjernede avlslænge, udgjorde en væsentlig del af det i 1959 fredede samlede anlæg.
Journal nr.:
2010-7.82.04/360-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
29-10-2013
Journal nr.:
2010-7.82.04/360-0001


Omfattede bygninger: 2


Bygning uden fredning/bevaring Maribovej 238
Bygning uden fredning/bevaring Maribovej 238

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap