Sag: Birketvej 64-66, Bandholm

Birketvej 64-66, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Birketvej 64-66, Bandholm
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Birketvej 64-66
Kommune:
Lolland
Omfang:
Den 16 fag lange og seks fag brede bindingsværksbygning (midten af 1700-tallet), og hækken langs Birketvej og Smedestræde. Fredet 1993.*
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Birketvej 64-66 knytter sig i det ydre til den helstøbte bygningskrop, der består af en seksten fag lang og seks fag bred bindingsværkslænge med bræddebeklædt østgavl og halvvalmet stråtag med spær med udhængsskalke og lollandsk rygning, hvilket er et typisk træk fra egnens bygningskultur. Selv om det nu er slidt af, har huset været kalket over stok og sten, hvilket også er en skik fra Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn. 

Huset er opført i midten af 1700-tallet for at huse arbejdere med tilknytning til det nærliggende Knuthenborg Gods, som bygningen tidligere har hørt under. Der ligger således også kulturhistorisk værdi i de to murede skorstenspiber i tagryggen, der vidner om, at længen har været opdelt i flere boliger, oprindelig formentlig otte og senere ombygget til fire boliger. Bygningens symmetriske opbygning med indgangspartier og lige fordelte vinduer i facaderne, både mod vest og øst, understreger den oprindelige opdeling i flere boliger. Hertil kommer ældre eller traditionelt udførte detaljer som torammede, opsprossede vinduer, gennemstukne bjælker, stråtagskviste, revledøre med beslag, der vidner om den enkle, men gedigne bygningskultur på opførelsestidspunktet på landet, hvor det har været almindeligt, at arbejdere har boet sammen i lange længer. Adskillige åbninger står i dag tildækket med plader.  

Den kulturhistoriske værdi ved langhuset knytter sig i det indre til den til dels stadig aflæselige planløsning, hvor rumopdelingen til fire boliger er bibeholdt. Dog ikke i den vestre ende, hvor der er påbegyndt en ombygning.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Birketvej 64-66 knytter sig i det ydre til bygningens beliggenhed i Bandholm, hvor den ligger markant på et gadehjørne ved en af byens indfaldsveje. Hjørnet markeres af en tjørnehæk, som ligeledes er omfattet af fredningen. Facadekomposition er symmetrisk med taktfaste vinduer i gavlene og tæt vinduessætning i facaderne. Den langstrakte bygningskrop bliver løftet af de to skorstenspiber i tagryggen. Hertil kommer stråtaget, der understreger bygningens ydmyge fremtræden som arbejderbolig på landet. Samlet fremtræder huset som en enkel og velproportioneret bygningskrop med en klart afgrænset form. 

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til husets planløsning og til de ældre bevarede bygningsdele, der er ærlige i deres udtryk og omfatter vinduer, fyldingsdøre og plankegulve.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til husets markante beliggenhed på et gadehjørne i udkanten af Bandholm, tæt på Knuthenborg Gods. I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den harmoniske form og proportionering med kvartvalmet stråtækt tag og bindingsværk, ældre og traditionelt udførte torammede opsprossede vinduer og ældre og traditionelt udførte beklædte- eller revledøre med alle detaljer samt de to skorstene. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele og den traditionelle materialeholdning. 
De bærende fredningsværdier er i det indre knyttet til den til dels bevarede planløsning. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder fyldingsdøre med tilhørende gerichter, vinduesdetaljer, plankegulve samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Natur ; Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-02-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
926/363-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-02-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
911/363-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Birketvej 64

Fredede omgivelser: 2

Signatur Natur
Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap