Sag: Østofte Mølle

Østofte Møllevej 262, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Østofte Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Østofte Møllevej 262
Kommune:
Lolland
Omfang:
Stubmøllen (ca. 1700).
Fredet 1964.*
Beskrivelse:

Østofte Mølle ligger på det højeste punkt i Østofte, nordvest for selve landsbyen. Den er opført som kornmølle og fungerer i dag som arbejdende museumsmølle.

 

Møllen er en stubmølle med en firdelt møllefod, der er sat på en sokkel af marksten. Møllekonstruktionen er af træ og møllekroppen er beklædt med spånklædte brædder på begge sider samt forsiden, mens bagsiden består af brædder beklædt med lister over samlingerne. Taget er af brædder lagt på klink, mens bagsiden af hatten er spånlædt. Møllen krøjes med svans fra jorden og svansen fungerer også som opgang til møllen. Vingerne er sejlførende. Der er et galleri ved indgangen på bagsiden af møllen.

 

I det indre er der, udover det gangværk der gør at møllen er funktionsdygtig, mølleinventar så som sækkehejs og en kværn til kornforarbejdning.

Bygningshistorie:

Stubmøllen fra Østofte stammer fra 1641 og var i funktion frem til 1943. Stubmøllen er i nyere tid blevet restaureret i 1970’erne og senest i begyndelsen af 1990’erne. Ved sidst nævnte restaurering kunne ejerne, som er Danske Møllers Venner, og møllelauget i 1992 præsenterede en nyistandsat og fuldt funktionsdygtig mølle. Møllen var ved den seneste restaurering meget forfalden, men den blev på få år forvandlet tilbage til en flot firkantet bræddebeklædt stubmølle med et bådformet klinkebygget tag.

kilder:

Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København 1993.

Vind og Vandmøller i Danmark bind 1, Anna Marie Lebech-Sørensen, Skib Forlag 2001.

Miljømæssig værdi:

Den miljømæssige værdi ved Østofte Mølle knytter sig særlig til dens beliggenhed på det højeste punkt i Østofte samt det at landskabet i en stor afstand fra møllen er friholdt for bebyggelse og træbevoksning. Derved ses møllen vidt omkring i landskabet.  Endvidere er der en væsentlig miljømæssig værdi i at den tidligere møllegård endnu ligger ved siden af møllen.

Kulturhistorisk værdi:

De kulturhistoriske værdier i Østofte Mølle knytter sig til møllen som et vidnesbyrd om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. Yderligere er Østofte mølle en landbrugshistorisk funktionsbygning med stor kulturhistorisk værdi, idet den gennem sin arkitektur og sit interiør, fortæller historien om det lokalt orienterede, og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Før i tiden har møllen haft stor betydning i lokalsamfundet, idet den blev et uformelt samlingssted, når bønderne kørte til mølle og da møllen sås vidt omkring i landskabet brugte man også vingerne til at signalere vigtige begivenheder: dødsfald/sorg, glæde, arbejdspause og lignende.

 

Yderligere knytter der sig en væsentlig kulturhistorisk værdi til møllens beliggenhed lige ved siden af møllegården. Denne sammenhæng mellem bygningerne vidner om møllens tidligere funktion og tilhørsforhold til gården.

Arkitektonisk værdi:

De arkitektoniske værdier ved Østofte mølle knytter sig i det ydre til variationen i træbeklædningen af møllekrop og hat: spånklædte brædder, brædder der er listebeklædte over samlingerne samt brædder lagt i klink.

 

I møllens interiør knytter de arkitektoniske værdier sig særligt til den gennemgående brug af træ samt til møllens traditionelle opbygning og udstyr (gangværk).

Bærende fredningsværdier:

det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den generelle materialeholdning samt alle ældre og traditionelle detaljer, herunder møllekroppens træbeklædning , tagets spånbeklædning, vingerne og svansen.

 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den generelle materialeholdning samt alle ældre og traditionelle detaljer, herunder inddelingen i lofter samt møllens inventar til kornforarbejdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Journal nr.:
6/64

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-07-1975
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-09-1964
Journal nr.:
6/64


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Østofte Møllevej 262

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap