Sag: Hvedemagasinet, Bandholm

Havnegade 23, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hvedemagasinet, Bandholm
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Havnegade 23
Kommune:
Lolland
Omfang:
Det toetages, grundmurede pakhus med teglhængt mansardtag (1800-tallets midte). Fredet 1994.*
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Havnegade 23 knytter sig i det ydre til det funktionsbestemte udtryk med klassicistiske træk, der er karakteristisk for pakhuse fra midten af 1800-tallet. Kornpakhuset ligger centralt i Havnegaden og er med til at fortælle historien om Bandholm som udskibningshavn for korn og som ladeplads for Maribo efter havnens anlæggelse i 1850. Bygningen fremstår velbevaret med karakteristiske elementer, som de taktfast placerede luger, skodder og porte, der viser, hvor dækkene ligger i bygningskroppen under det høje mansardtag. 

Overordnet knytter den kulturhistoriske værdi sig også til pakhusets farveholdning med gulkalket murværk, rødmalede pakhusets fri beliggenhed, der har været vigtig for betjeningen af bygningen fra alle sider. Funktionen som pakhus er stadig meget nem at aflæse i den simple facadeopbygning, hejsebommen og ved de mange luger, hvor man har transporteret korn ind og ud. De kraftige porte viser, at pakhusets indhold var værdifuldt og skulle sikres.
Arkitektonisk værdi:
De arkitektoniske værdier i Havnegade 23 knytter sig først og fremmest til facadens opbygning, og stærke udtryk. Facadens proportionering fremstår harmonisk, især sammenhængen mellem mansardtaget med små støbejernsvinduer og gavle og facader, som ved deres proportioner og materialer, samler bygningen til en massiv form.  Facadernes gentagelser og lugernes, skoddernes og portenes taktfaste rytme er ligeledes med til at give bygningen et samlet homogent udtryk. 

De arkitektoniske værdier, elementer og detaljer er dikteret af pakhusets oprindelige funktion. Der er en tydelig sammenhæng mellem gavle og facader, og materialer og luger, som får bygningen til at fremstå som en massiv form. Restaureringen i 1990’erne er sket med respekt for pakhusets oprindelige udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdiger i Havnegade 23 knytter sig til bygningens hovedform, den originale materiale- og farveholdning, med de bevarede luger og skodder og porte i facader og gavlene, takten og størrelsen af åbninger, den bevarede hejsebom samt mansardtaget med belægning og små støbejernsvinduer.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-03-1994
Begrundelse:
Hvedemagasinet, opført i sidste halvdel af 1800-tallet, har både de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Bygningen er som et af de få tilbageværende pakhus en værdig repræsentant for de mange, store kornpakhuse og magasiner fra Bandholms storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor byen fungerede som udskibningssted for det velstående Mariboområde. Endvidere er bygningen markant for Bandholm by.
Journal nr.:
911/363-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-01-1995
Begrundelse:
Journal nr.:
926/363-0003


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Havnegade 23

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap