Sag: Apoteket, Stege

Storegade 48, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Apoteket, Stege
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Storegade 48
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Forhuset (1799), sidehuset (1889) samt den brolagte gårdsplads.
Fredet 1924. Udvidet 1992.*
Beskrivelse:

Apoteket ligger som en del af husrækken på sydsiden af Storegade, modsat Stege Gamle Rådhus, hvor byens hovedgade udvides til Torvets trekantede pladsdannelse. Apoteket består af et forhus, et sidehus og en gårdsplads, der også er omfattet af fredningen. På den smalle og langstrakte grund ligger tillige et udhus og en bagbygning, som ikke er fredet.

 

Apoteket er et grundmuret, toetages forhus i syv fag med nyere teglhængt heltag af røde sten og en muret skorstenspibe i rygningen mod nord. Den høje sokkel er pudset i en gammelrosa tone. Facaden er pudset og fremstår lysegrå med hvidt etagebånd og hovedgesims med sparrenkopper. Underetagens refendfugede yderfag og overetagens kvaderfugede hjørneafslutninger fremstår også hvide. Vinduerne er ældre klassicistiske vinduer, det østligste vindue i overetagen er seksrammet. I kælderen er vinduerne torammede. Alle vinduer er hvidmalede. Af hensyn til symmetrien er en del af vinduerne påmalede. En dyb trappe med pudsede vanger og flisebelagte trin samt et kunstfærdigt smedejernsgelænder fører op til en sortmalet, tofløjet fyldingsdør med glasfyldinger. Mod vest er en portgennemkørsel, der mod gaden er lukket af en sortmalet, tofløjet port med fyldinger, løvehoveder og overvindue. Forhusets gårdside er i underetagen skjult af en nyere, grundmuret, gulmalet udbygning med to buede stik. I den oprindelige bagmur sidder en grønmalet, tofløjet fyldingsdør med overvindue. Overetagen er af rødtopstolpet egebindingsværk med gule tavl og en rød sugfjæl. De nyere vinduer er torammede og grønne.

 

I det indre har forhuset en planløsning med apotek i stueetagen, hvor det ældre apotekerinventar og ældre bygningsdetaljer er bevaret. Tilbygningen har nyere overflader og rummer et baglokale og en halvsvingstrappe til førstesalen. Kælderen er udnyttet og står med nyere overflader. Boligen på førstesalen er indrettet med repræsentative stuer med mange ældre bygningsdetaljer. Tilbygningen er udnyttet til tagterrasse med muret brystning og trædæk. Tagetagen står med understrøget tag og to nyere depotrum med lette skillevægge.    

 

Sidehuset er en grundmuret, toetages bygning med uregelmæssig fagdeling og teglhængt heltag. Den høje sokkel er tjæret, og facaden er gul med en muret hovedgesims med sparrenkopper. I langsiden mod gården opdeles facaden af et bredt etagebånd med savskifter. Grønmalede to- og trefags nyere, klassicistiske vinduer med fladbuede stik og murede sålbænke. Grønmalede fyldingsdøre med og uden overvindue. 

 

I stueetagen er sidehuset indrettet med lægeklinik samt et enkelt rum tilhørende apoteket, alle rum har nyere overflader. Sidehusets første sal er sammenhængende med forhuset og er indrettet med nyere køkken og badeværelse samt værelser. Førstesalen står med traditionelle overflader. Tagetagen er mod syd indrettet med to værelser og et toilet, alle med nyere overflader. Den øvrige del af tagetagen er uudnyttet og står med undertag af banevarer.

 

Den overvejende del af gårdspladsen er brolagt med pigsten, og en trædesti af brosten fører ned til baghuset. Den nordlige del af gårdspladsen udgøres af en støbt betonflade, ligesom portrummet. Ind mod nabobygningen mod vest står et stort, solitært træ.

Bygningshistorie:

Apoteket blev opført som et 12 fags bindingsværkshus i to etager og med port i to fag, som afløser for et tidligere hus, hvori der i 1740 opstod en omfattende brand, der lagde hele husrækken mellem Sankt Knudsstræde og Rosengårdsstræde i aske. I 1820´erne blev gadesiden og vestgavlen grundmuret, og facaden fik sin nuværende udformning. Initialerne ”J. B.” og årstallet ”1799” på hovedtrappens smedejernsgelænder refererer til den daværende apoteker Jørgen Berg.

 

Sidehuset blev opført i 1889 og indrettet til laboratorium i underetagen og beboelse i stueetagen. Baghuset blev opført i 1895 og indrettet til stald, karlekammer og havestue med veranda.

kilder:

Stege inden for voldene, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, Møn Kommune, 1981.

Miljømæssig værdi:

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til Apotekets centrale placering ud til byens hovedgade og torv. Grundens traditionelle opbygning med forhus, sidehus, baghus og vaskehus med lokum understreger et traditionelt bebyggelsesmønster på den smalle og langstrakte grund, hvis udformning stadig karakteriserer bygrundene ned mod Stege Nor. Gårdrummets pigstensbelægning understreger tillige et traditionelt baggårdsmiljø.

Kulturhistorisk værdi:

Apotekets kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens størrelse med rige detaljer ude som inde, der fortæller om apotekerembedets tidligere sociale og økonomiske status.

Arkitektonisk værdi:

Arkitektonisk fremtræder Apoteket som et klassicistisk borgerhus mod gaden, mens bagsiden og sidebygningen er mere nedtonede både ved detaljeringsgrad og materialevalg. Forhusets arkitektoniske værdi knytter sig til det stramme og velproportionerede ydre, der udgøres af den ubrudte tagflade og den symmetriske facade, der karakteriseres ved underetagens refendfugede yderfag og overetagens kvaderfugede hjørneafslutninger samt etagebånd og hovedgesims med sparrenkopper. Hertil kommer de ældre klassicistiske vinduer og de påmalede vinduer, som underbygger vinduestakten og facadens symmetri samt fyldingsporten med løvehoveder, den tofløjede indgangsdør og den dybe trappe med smedejernsgelænder, der underbygger Apotekets statelige udtryk.

 

Tillige er der arkitektonisk værdi i kontrasten mellem den senere og detaljerige grundmur mod Storegade og den enkle bagside, der øverst står oprindelig med opstreget bindingsværk og sugfjæl, hertil kommer lejlighedens hoveddør med kannellerede fyldinger og ruder.

 

Indvendigt knytter forhusets arkitektoniske værdi sig til den bevarede del af stueetagens oprindelige rumstruktur med ældre bygningsdele og bygningsdetaljer, herunder de svulstige barokke gerichter, lysningspaneler, brystningspaneler samt det detaljerige kasetteloft. Hertil kommer det ældre apotekerinventar og malede dørstykker med våbenskjold.

 

Endvidere er der arkitektonisk værdi i førstesalens oprindelige og symmetriske plandisponering, med gennemgående stuer yderst, hvorimellem gallerigangen og stuen mod gaden spænder ud, samt en homogen materialeholdning med bræddegulve og pudslofter med stukdetaljer. Hertil kommer etagens velbevarede bygningsdetaljer, herunder de en- og tofløjede fyldingsdøre med profilerede gerichter, fodklodser og messinggreb, samt de høje fodpaneler. Hertil kommer den gennemlyste stues brystningspaneler og kassetteloft, midterstuens stukkatørarbejder, kaminen, vinduesbrystningernes udsmykning og væggene med feltinddelte tapeter, samt spisestuens halvpaneler med indbyggede hjørneskabe og gerichternes profilerede topstykker, hvilket både giver et homogent og autentisk oplevelse af et borgerhus fra midten af 1700-tallet.

 

Sidehusets arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens hovedvolumen med de stejle, ubrudte tagflader og murværkets detaljering. Hertil kommer at facadens overflade med berappet murværk, som er væsentlig anderledes end forhusets pudsede facade og gårdside i bindingsværk, vidner om at sidehuset er noget nyere end forhuset.

 

Indvendigt har den imponerende træportal værdi, da den tydeligt markerer overgangen fra forhuset til sidehuset.

Bærende fredningsværdier:

I Apotekets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til forhus og sidehus samlet omkring en pigstensbelagt gårdsplads. Hertil kommer bygningernes forskelligartede facadeudtryk i grundmur og bindingsværk, samt bygningernes volumener med ubrudte tagflader, ældre vinduer og døre, samt forhusets symmetriske facade med alle detaljer. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.

 

I Apotekets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til forhusets oprindelige rumstruktur, som er delvist bevaret i stueetagen og intakt på første sal. Hertil kommer de bevarede bygningsdele og bygningsdetaljer, herunder stueetagens ældre apotekerinventar, dørstykker, paneler, gerichter og kassetteloft samt førstesalens oprindelige aptering, herunder fyldingsdøre, gerichter, paneler, feltinddelte tapeter og stuk- og kassettelofter. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-06-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
926/365-0001

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
21-01-1992
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at sidehuset fra 1889 og gårdspladsen har de kulturhistoriske værdier, der begrunder en fredning. Sidehuset og gårdspladsen udgør en væsentlig del af den samlede beskyttelsesværdige helhed.
Journal nr.:
412/365-0001

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-08-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
622-5-2/85

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-12-1924
Begrundelse:
Journal nr.:
62/24


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Storegade 48

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap