Sag: Nordgade 7, Nyord

Nordgade 7, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nordgade 7, Nyord
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nordgade 7
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Den trelængede gård (1700-tallet).
Fredet 1972.*
Beskrivelse:

Nordgade 7 er en trelænget gård som ligger i den nordlige udkant af landsbyen Nyord. Mod syd ligger beboelseslængen som tidligere indeholdt stald og beboelse, mens længerne mod nord og vest er tidligere avlslænger. De hvidkalkede længer står på synlige syldsten, har delvist gennemstukne bjælkehoveder, overgavle er i lodrette, sortmalede brædder samt stråtag med kragetræer. Vinduerne i beboelseslængen er traditionelle, opsprossede vinduer mens avlslængernes vinduer er traditionelle støbejernsstaldvinduer. 

 

I det indre er beboelseslængen indrettet med et åbent rumforløb med nyere køkken, bad og toilet samt nyere overflader på gulve og lofter samt delvist efterisolerede vægge. I længen ses flere ældre syldsten, stolper, remme og bjælker. Avlslængerne er delvist indrettet til beboelse og opbevaring med nyere overflader på gulve, vægge og lofter.
Bygningshistorie:

Dele af gården er fra 1700-tallet. Gården blev gennemgribende istandsat i 1990erne og i begyndelsen af det 21. århundrede.

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Nordgade 7 er en af de gårde som tydeligt aftegner kanten af landsbyen og som med sin placering, formfuldendte, traditionelle arkitektur og markante størrelse, i meget høj grad bidrager til forståelsen og opretholdelsen af dette kulturmiljømæssigt interessante, og ganske sjældne bebyggelsesmønster.  

Kulturhistorisk værdi:

Gårdens kulturhistoriske værdier knytter sig til det samlede anlægs velbevarede ydre, herunder de forskellige længers tidligere funktioner, som stadig tydeligt lader sig aflæse i antallet og udformningen af vinduer og døre. Hertil kommer de visse steder lavtsiddende, gennemstukne bjælkehoveder som vidner om tidligere styrterum samt bygningsmæssige detaljer i form af beboelseslængens bevarede løsholt med synlige huller og not efter de lerklinede tavls støjler.

Arkitektonisk værdi:

Arkitektonisk fremtræder Nordgade 7 i det ydre som et særdeles velbevaret, traditionelt trelænget gårdanlæg. Udtrykket er enkelt og meget homogent med gennemgående hvidkalkede mure, traditionelle vinduer og døre samt ubrudte tagflader. Farvesætningen er ligeledes enkel, holdt i hvid, rød og sort. Særlig markant er den lange beboelseslænge med de tre karakteristiske skorstene samt de næsten ubrudte, overkalkede murflader mod vest og nord.

Bærende fredningsværdier:

I gårdens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til de tre længers placering på kanten af byen, til det velbevarede, traditionelle udtryk med hvidkalket bindingsværk, opsprossede vinduer, port og revledøre samt til de gennemstukne bjælkehoveder og ubrudte tagflader af strå. Hertil kommer den generelle materialeholdning. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den ældre bindingsværkskonstruktion. 

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-05-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
625-5-4/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-02-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nordgade 007, matr.nr. 33, Nyord Ø, Nyord. Bygningshistorisk undersøgelse. 11 sider samt fotografier og skitser. Ruth og Søren Lundqvist. Marts 1988.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nordgade 7

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap