Sag: Plejehjemmet, Stege (fredning ophævet)

Langgade 59 A, Vordingborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Social institution
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Plejehjemmet, Stege (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Langgade 59 A
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Fløjen mod Langgade (opført som navigationsskole 1703). F. 1971. Ophævet 2014
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Social institution
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-08-1971
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-09-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at Plejehjemmet i Stege, Langgade 59A, 4780 Stege i Vordingborg Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Bygningen har, siden opførelsen, haft flere funktioner, hvoraf funktionen som navigationsskole (1703 – 1727) og som arbejds- og tugthus (1750 – 1851) er de fredningsmæssigt set, væsentligste. Begrundelsen for fredningen i klasse-B var bygningens ydre fremtræden (som tugthus), hvilket især jernvinduerne vidnede om. Disse blev dog fjernet i forbindelse med ombygningen i begyndelsen af 1970’erne, og hermed forsvandt et af de mest karakteristiske træk ved bygningen. Samtidig blev tilbygningerne ved gavlene og på gårdsiden tilføjet, hvilket i meget høj grad svækkede det ellers fritstående volumens markante arkitektoniske fremtræden. I det ydre er det således kun indgangspartiet med Frederik IV’s monogram, der vidner om bygningens oprindelige funktioner. I det indre var der på fredningstidspunktet kun bevaret meget få ældre bygningsdele i form af de bærende konstruktioner, kælderen og det nederste løb af trappen. Ved ombygningen blev kælder og trappe bevaret, men det er hverken i planløsning, materialeholdning eller detaljering muligt at aflæse de tidligere funktioner som navigationsskole eller tugthus. I det indre fremstår bygningen derimod med en nyere planløsning og nyere materialer, der på ingen måde harmonerer med det ellers traditionelle ydre.
Journal nr.:
2013-7.82.04/390-0002

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
05-02-2015
Journal nr.:
2013-7.82.04/390-0002


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Langelinie 44

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap