Sag: Magleby Præstegård

Klintevej 502, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Magleby Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Klintevej 502
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Stuehuset og de dermed forbundne to længer (1849).
Fredet 1953.
Beskrivelse:

Magleby Præstegård med tilhørende præstegårdshave ligger umiddelbart øst for Magleby Kirke. Præstegården er et trelænget, grundmuret og gulkalket anlæg med delvist synlige syldsten, sorte sokler, hvide trukne gesimser og halvvalmet, vandret afskåret stråtag med kragetræer. Stuehuset vender mod syd og er via mure forbundet med de to avlslænger, som omslutter gårdrummet. 

 

Stuehuset har traditionelle, opsprossede vinduer der varierer mellem med koblede rammer og forsatsruder. Mod gården har stuehuset to ældre fyldningsdøre med overvindue, mens havesiden har to nyere døre. I tagfladen sidder flere stråtagskviste. I det indre har bygningen bevaret en langsgående skillevæg med en suite beliggende stuer mod haven, forbundet af dobbelte fløjdøre. Gulvene er traditionelle bræddegulve og der er stuk i loftet. Den østlige del af stuehuset har bevaret flere ældre bygningsdele, mens den vestlige del er præget af nyere overflader. Tagetagen er delvist udnyttet til beboelse.

 

Længen mod vest fungerer som opmagasinering og graverkontor. Graverkontoret har nyere, efterisolerede vægge og lofter.

 

Længen mod øst fungerer som garage og konfirmandstue med nyere køkken og bad. I konfirmandstuen er ældre stolper samt bræddeloftet fra den tidligere stald bevaret. Gulv og vinduer er nyere. 
Bygningshistorie:

Opført i år 1849.

Dele af stuehuset brændte og blev genopbygget i midten af 1940erne.

kilder:

Miljømæssig værdi:

Magleby Præstegårds miljømæssige værdi relaterer sig til den trelængede gårds tætte samhørighed med kirken samt det intakte kulturmiljø som præstegård, præstegårdshave, kirke, kirkegård og kirkegårdsmur udgør.  

Kulturhistorisk værdi:

Magleby Præstegårds kulturhistoriske værdier knytter sig til præstegårdens størrelse, der fortæller om præsteembedets tidligere sociale og økonomiske status, og som vidner om præstestandens historiske bibeskæftigelse som landmænd med større jordtilliggender.

 

Hertil kommer den tidstypiske grundmuring og halvvalm samt længernes stadig aflæselige, forskellige funktioner. I det indre er der, især stuehusets østlige del, bevaret flere ældre bygningsdetaljer i form af revledøre, ældre dørgreb, en mindre kælder samt bræddelofter.  

Arkitektonisk værdi:

Arkitektonisk fremtræder Magleby Præstegård som et solidt, homogent anlæg samlet omkring den åbne gårdsplads. Den gule kalkning og de næsten ubrudte tagflader med stråtagets vandrette afskæring samler bygningerne og giver den traditionelle arkitektur et kraftfuldt, ensartet udtryk. Præstegårdens detaljering er gennemgående enkel, idet den udover den gule kalkning begrænser sig til den sorte sokkel og den hvide, trukne gesims.  

Bærende fredningsværdier:

I præstegårdens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til de tre længer samlet omkring den åbne gårdsplads, de næsten ubrudte, stråtækte tagflader samt den traditionelle materialeholdning. I præstegårdens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de ældre, bevarede bygningsdele i stuehuset og den vestlige avlslænge, herunder revledørene, de ældre dørgreb, de bevarede stolper og bræddelofterne. 

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-12-1953
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 3


Fredet bygning Klintevej 502
Fredet bygning Klintevej 502
Fredet bygning Klintevej 502

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap