Sag: Præstestræde 2, Nakskov

Præstestræde 2, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Præstestræde 2, Nakskov
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Præstestræde 2
Kommune:
Lolland
Omfang:
Forhuset (renæssance). Fredet 1919.
Beskrivelse:

Renæssancebygning beliggende på østsiden af Præstestræde, som er en smal gade, der løber mod nord fra Axeltorv, langs østsiden af Sankt Nikolaj Kirke. 


Bygningen er et to-etages bindingsværksforhus i otte fag med højt styrterum. Bygningen har nyere, opskalket heltag belagt med røde vingetegl, skalke og synlige lægter er malet hvide. I rygningen ses en skuret skorsten med sokkel og krave. Bygningen har en sorttjæret sokkel af kampesten. Bindingsværks-konstruktionen, der er med knægtbårne stokværksfremspring til begge langsider, er af kraftigt egetømmer med skråbånd og dokker i hvert af de brede fag, og er rødkalket over stok og sten, samt har gennemstukne bjælkeender. Vinduerne er ældre småsprossede, torammede vinduer, og der er både forsatsruder og koblede rammer. Indgangsdøre på gårdsiden er nyere. Døre og vinduer er hvidmalede. 


Bygningen er opdelt i to boliger, hver i to etager. Bygningen er restaureret i nyere tid og står med nyere køkkener, badeværelser og indvendige trapper. 


Fra gården er der via en udvendig kælderhals, dækket af to skråtstillede trælemme, nedgang til kælderen, der strækker sig under de tre sydligste fag. I sydvæggen er der rester af en kampestenssat ovn.

Bygningshistorie:

Bygningen var oprindeligt et sidehus til en hovedbebyggelse, der bestod af et gavlhus med gavlen ud mod Tilegade på 11 fag og med et 6 fag langt porthus, ligeledes ud mod Tilegade, dertil kommer det otte fag sidehus ud mod Præstestræde (renæssancebygningen).

 

I 1801 var sidehuset indrettet til værelser og bryghus. Mellem 1817 og 1825 opstykkedes grunden i to matrikler, og sidehuset betegnes nu som forhuset. Det ejedes i 1825 af brændevinskarl Rasmus Lang og var indrettet til værelser.

kilder:

Præstegade nr. 2 - en historisk undersøgelse, Søren Lundqvist, 1983.

Miljømæssig værdi:

De miljømæssige værdier ved renæssancebygningen knytter sig til dens beliggenhed i beboelses-

kvarteret nord for Torvet og øst for Sankt Nikolaj Kirke, hvor karakteren af de lavere og mere beskedne to-etages bygninger kommer til udtryk. Bygningen, der indgår i husrækken i Præstestræde, er med til at danne bagvæg for rummet omkring Sankt Nikolaj Kirke, og har dermed stor miljømæssig værdi for helheden omkring kirken.

Kulturhistorisk værdi:

Bygningen er, især i det ydre, et velbevaret eksempel på en bindingsværksbygning opført med renæssancens karakteristiske knægtbårne fremspringende stokværk. I det indre er der stor værdi i kælderens gamle kampestenssatte ovn.

Arkitektonisk værdi:

Bygningens arkitektoniske værdier ses i dens velproportionerede ydre; den gedigne og rige bindingsværkskonstruktion med højt styrterum, fremspringende stokværk og gennemstukne bjælkeender, kalket over stok og sten i en flot rød farve, den store tagflade af røde vingetegl samt skorstenspiben i rygningen.

 

Den homogene farveholdning i rød og hvid samt den enkle materialeholdning; tegl, tavl og bindingsværk giver bygningen sin karakter. De småsprossede vinduer har stor værdi for bygningens udtryk, og mod gården er endvidere bevaret to ældre, barokke vindueskarme, og på en enkelt vinduesramme er også de ældre, håndsmedede vinduesbeslag bevaret.

 

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til de bevarede ældre bygningsdetaljer; de fritliggende bjælker, de malede loftsbrædder, de ældre fyldingsdøre og de mod gaden synlige indvendige knægte.

Bærende fredningsværdier:

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den oprindelige materiale- og farveholdning samt til den harmoniske bygningskrop baseret på det gedigne og rige bindingsværk med højt styrterum, stokværksfremspring og gennemstukne bjælkeender, det helvalmede tag i røde tegl og skorstenspiben i rygningen.

 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den ældre materialeholdning med alle ældre detaljer, herunder de oprindelige, barokke vindueskarme og fyldingsdøre.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Præstestræde 002, matr.nr. 282, Nakskov bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 9 sider samt fotografier. Ruth og Søren Lundqvist. August 1983. Præstestræde 002, matr.nr. 282, Nakskov bygrunde. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider. Ruth og Søren Lundqvist. Juli 1987.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Præstestræde 2A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap