Sag: Klosterfløjen, Nykøbing

Kirkepladsen 3, Guldborgsund
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Klosterfløjen, Nykøbing
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkepladsen 3
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:
Det tidl. franciskanerklosters vestfløj (sengotik, ombygget).
Fredet 1981.
Beskrivelse:
Klosterfløjen ligger som en nordlig fløj til Nykøbing Falster Klosterkirke med facade ud til Kirkepladsen.

Bygningen er to etager høj og opført i gotisk stil, den er fuldmuret af røde munkesten og har et heltag af røde tegl. Vinduerne er spidsbuede og sat parvis i facaden. Nordgavlen er kamtakket og prydet med blændinger, gavlen støttes med en stræbepille. Mod Fratergården er der spidsbuede blyindfattede vinduer i stueetagen og i første etage har vinduesåbningerne let buede overkanter. Der er adgang til bygningen gennem to døre i nordgavlen, en dør mod Fratergården og inde fra kirken.

I det indre er der i stueetagen en krydshvælvet klostergang langs hele gårdsiden. I nordgavlen er der indrettet et nyere køkken, og der er indgang til et stort mødelokale langs facaden mod Kirkepladsen. Igennem et trapperum i bygningens nordvestlige hjørne kommer man op på første sal. Denne etage er gennemskåret på langs af en gang med adgang til en række større rum, der ligger en suite langs facaden mod Kirkepladsen og en række mindre værelser mod gården. Fra denne etage er der indgang til kirkens gallerietage. Ad en mindre trappe i nordgavlen når man loftsetagen. Denne etage er også gennemskåret af en langsgående gang med adgang til mindre værelser mod Kirkeplads og fratergård, der er et ældre badeværelse på denne etage. Den bageste del af loftsetagen mod kirkebygningen fremstår uudnyttet. De fleste døre bygningen er ældre fyldingsdøre med dekorativt udførte messinggreb og dørskilte. Flere steder ses spor af ældre vinduesblændinger i murværket. Kælderen under bygningen er hvælvet med både tøndehvælv og krydshvælv.
Bygningshistorie:
Klosterfløjen blev opført som den vestlige fløj af klostret, der blev stiftet i 1419 under Erik af Pommern og opførtes i tilknytning til et Sct. Nicolai kapel, indtil kirken, som den antagelig sidste fløj af klosteranlægget blev opført. Vestfløjen er bygget i flere omgange: fagene nærmest kirken er de ældste og end da  ældre end de tilstødende 2 fag af kirken.

I 1532 forlod munkene klostret og samme år overgav Frederik den 1. klosterkirken til byen som sognekirke i stedet for Vor Frue kirke ved torvet. Vestfløjen blev også overladt til byen, og der blev indrettet latinskole i stueetagen, rådstue og siden en teatersal på 1. sal. Kælderen blev brugt som byens arrest.

Latinskolen blev flyttet til Slotsgade i 1808, teatersalen nedlagt i 1868, da byens ny teater byggedes, og rådstuen flyttet i 1873, hvorefter lokalerne anvendtes til bl.a. militærhospital og Det classenske Bibliotek, indtil de i 1928 blev indrettet til bolig for sognepræsten.
kilder:
Kommuneatlas, Nykøbing Falster, Miljøministriet, Skov og Naturstyrelsen, 1993

http://nyk-f-sogn.dk/index.php?id=11337
Miljømæssig værdi:
De miljømæssige værdier ved Nykøbing Falster Klosterfløj knytter sig til dens høje og centrale placering ved Kirkepladsen i Nykøbing Falsters middelalderby. Sammenbygningen med kirken gør at dette anlæg præger og afgrænser Kirkepladsen markant.

Yderligere ligger der en miljømæssig værdi i bygningens tilknytning til Fratergården. Fratergården er et lille parkanlæg, der ligger i vinklen mellem klosterfløjen og kirken, der mod nord og øst er afgrænset med en murstensmur. Klosterfløjens tilknytning til Fratergården giver et indtryk af den gamle klostergård inden nord- og østfløj blev nedrevet.
Kulturhistorisk værdi:
Kirke og Klosterfløj udgør de tilbageblevne dele af det gamle Franciskanerkloster og bygningernes karakterisktiske røde murværk, tårnet, kamtakkede gavle og tegltage formidler stadig indtrykket af det tidligere klosteranlæg.

Klosterfløjen er opført i sengotisk stil og flere steder i bygningens murværk ses blændinger efter ældre vinduer og døre. Fratergangen, der ligger langs med Fratergården har tidligere har været en del af den klostergang, der omgav alle fire sider af den oprindelige klostergård. Derved er Fratergangen med til at give et godt indtryk af bygningens oprindelige udtryk.

I den hvælvede kælder, der tidligere fungerede som byens arrest, er faget nærmest kirken er afgrænset fra det øvrige kælderrum og har sandsynligvis udgjort arrestens fængselsceller.
Arkitektonisk værdi:
I klosterfløjens eksteriør knytter de arkitektoniske værdier sig særligt til det afvekslende murværk, der viser mange spor af ændringer gennem tiden. Yderligere giver den parvise vinduesdisposition mod Kirkepladsen, en regelmæssig rytme til facaden. De stejle og næsten ubrudte tagflader er med til at understøtte indtrykket af den oprindelige middelalderlige bygning.  

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til Fratergangens hvidkalkede hvælv og det mønsterlagte klinkegulv samt kælderens hvælv, der giver et meget autentisk indtryk af bygningens tidligere funktion som kloster.

Endvidere knytter der sig også arkitektoniske værdier til store, repræsentativt opbyggede trapperum, der fører op midt på første sals repos. Herfra er der adgang til de store luftige lokaler, der ligger en suite langs med Kirkepladsen.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til disponeringen af facaden, nordgavl og østside herunder alle detaljer, den oprindelige materialeholdning og den stort set ubrudte tagflade af røde tegl.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til Fratergangen og dens generelle farve- og materialeholdning, trapperummets dispositioner og indretning, sporene af tidligere bygningsdetaljer, så som blændinger, der ses i det oprindelige murværk, de oprindelige konstruktioner herunder fritliggende bjælker samt kælderhvælv, de ældre fyldingsdøre, gerichter, dørgreb og dørskilte samt paneler.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-08-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
621-5-63/81


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kirkepladsen 1

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap