Sag: Gammel Kirstineberg

Kraghave Gaabensevej 95 A og 97, Guldborgsund
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Kirstineberg
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kraghave Gaabensevej 95 A og 97
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:
Hovedbygningen og østre sidelænge samt hegnsmure og portpiller mod Kraghave Gåbensevej (1700-tallet).
Fredet 1945.
Beskrivelse:

Herregården Gammel Kirstineberg ligger nord for Nykøbing Falster. Hovedbygningen og østre sidelænge, der er omfattet af fredningen, ligger henholdsvis nord og øst for herregårdens gårdsplads. Anlæggets øvrige avlsbygninger ligger vest og syd for gårdspladsen.

 

Den symmetrisk opbyggede hovedbygning står på en sortmalet sokkel og er opført i pudset, hvidkalket bindingsværk. Det halvvalmede tag har røde vingetegl og der er placeret fire kviste i tagfladen. Alle de ældre vinduer og rammer er malet henholdsvis lysegule og brune.  Gårdsiden har en frontispice over bygningens hovedindgang. På havesiden er bygningen også symmetrisk opbygget omkring en centralt placeret havedøre og frontispice.

 

I det indre har huset en langsgående skillevæg med de repræsentative stuer mod haven og birum mod gården. Første sal er indrettet med soveværelser og gæsteværelser, samt et antal badeværelser og toiletter.

 

Den østlige sidelænge er opført i hvidkalket bindingsværk, hvor stolper og dokker står direkte på de sortmalede syldsten. Taget er halvvalmet og dækket med røde vingetegl. Rygningen bærer tre skorstene. Alle vinduer er malet i samme farver som hovedbygningen. På gårdsiden er fagene nord for midten åbnet i to vognporte. I det indre er bygningen indrettet til to lejligheder, der overordnet er præget af nyere overflader og installationer. I den nordlige lejlighed er der rester af en stor, ældre skorstenspibe. Loftsrummet fremstår uudnyttet.  

 

Hovedbygningen er opført som beboelse for godsejeren og fungerer som sådan i dag. Den østre sidelænge er i dag fortrinsvis indrettet til beboelse. 

Bygningshistorie:

kilder:

Nykøbing Falster Kommuneatlas, Skov- og naturstyrelsen, 1993

Miljømæssig værdi:

De miljømæssige værdier for Gammel Kirstineberg knytter sig til herregårdens beliggenhed på grænsen mellem by og land nord for den tidligere landsby Kraghave, der nu er blevet en forstad til Nykøbing Falster. Nord og vest for gården åbner landskabet sig som et typisk herregårdslandskab præget af vidtstrakte marker og skovpartier.

 

Endvidere er anlæggets to fredede bygninger sammen med den ikke fredede længe med til at definere et stort og regulært gårdrum.

Kulturhistorisk værdi:

Hovedbygningens kulturhistoriske værdi i knytter sig til farve- og materialeholdningen, der understreger bygningens enkle, klassicistiske udformning.

 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den langsgående skillevæg, der opdeler bygningen i store repræsentative rum mod haven og mindre birum mod gården. Endvidere giver den generelle materialeholdning et autentisk indtryk selvom flere plankegulve er af nyere dato. 

 

I den østre sidelænge knytter de kulturhistoriske værdier sig til bygningens farveholdning og materialeholdning herunder bindingsværket, der er kalket over stok og sten. I det indre er der en særlig kulturhistorisk værdi ved den ældre og meget store skorstenspibe, der vidner om bygningens anvendelse før i tiden.
Arkitektonisk værdi:

I det ydre knytter de arkitektoniske værdier i hovedbygningen sig til den enkle og symmetriske opbygning mod gård- og haveside. Hovedbygningen hæver sig med sit overpudsede bindingsværk i fornemhed over den østre sidelænge, der er kalket over stok og sten. I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til de ældre fyldingsdøre med messinghåndtag, paneler og den murede kakkelovn, antagelig udført hos Kähler. De store vinduer i stueetagen gør, at selv mindre rum er godt belyst.

 

I den østre sidelænge, knytter de arkitektoniske værdier sig i det ydre til bygningens store dimensioner og regelmæssige opbygning i bindingsværk. Med sin enkle konstruktion i få gedigne materialer understreges bygningens tidligere funktion som lade.
Bærende fredningsværdier:

De bærende fredningsværdier for Gammel Kirstinebergs hovedbygning knytter sig i det ydre til den symmetriske opbygning, de store tagflader af røde vingetegl, de ældre vinduer samt til den ældre farve- og materialeholdning med alle detaljer.

 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til planen med de repræsentative stuer mod have og birum mod gården. Endvidere knytter de bærende fredningsværdier sig til alle oprindelige detaljer, herunder de ældre døre, gerichter, paneler og den murede kakkelovn.     

 

De bærende fredningsværdier for den østre sidelænge knytter sig i det ydre til opbygningen i bindingsværk og de store tagflader af røde vingetegl samt den ældre farve- og materialeholdning med alle detaljer.

 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til sig til alle ældre detaljer herunder de ældre døre, gerichter og den store murede skorstenspibe.

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-03-1945
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Kraghave Gaabensevej 97
Fredet bygning Kraghave Gaabensevej 95A

Fredede omgivelser: 2

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap