Sag: Gammel Torv 2, Nysted

Gammel Torv 2, Guldborgsund
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Torv 2, Nysted
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Torv 2
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:
Forhuset (1831, ombygget 1922 af Johannes Holck) med side- og baghus samt den brolagte gårdsplads.
Fredet 1983.*
Beskrivelse:

Bygningen ligger på hjørnet af Gl. Torv og Strandstræde, med facaden mod torvet, og forhusets gavl, sidehus og baghusets gavl mod Strandstræde.

 

Enetages grundmuret forhus med hvidpudset klassicistisk facade og en meget stor trefags gavlkvist. Bagsiden udført i sorttjæret bindingsværk med hvide tavl. Taget at røde teglsten, teglhængt med halvvalm ved nordgavlen og to skorstenspiber i tagryggen.

 

Facaden er delt i fem fag med en hoveddør i det det nordligste. De tre midterste fag er rejst i en ekstra etage i en stor gavlkvist. Vinduerne i stueetagen er torammede med blå og hvide rammer, med ti ruder pr. ramme. Under hvert vindue er en støbt sålbænk, og herunder et blændingsfelt.

Vinduerne i kvisten er mindre og har otte ruder i hver ramme. I gavltrekanten findes et lille halvcirkulært vindue.

Bagsiden står på en høj sokkel af granit, der ligesom bindingsværket og sugfjæld er sorttjæret. Her er opført en nyere høj terrasse i træ, med trappe til haven.

 

Indvendigt findes stuer og et forrammekøkken i stuetagen, mens alle værelser er lagt på første sal, der fra en trappe i sydgavlen er forbundet af en lang gang. 

Et nyere grundmuret sidehus ved sydskellet hænger planmæssigt sammen med forhuset, og her findes et badeværelse og en lille kælder under en del af sidehuset.

 

Baghus og sidehus er sammenbygget og opført i bindingsværk delvis kalket over stok og sten med jernvitriol. Gavlen mod Strandstræde har spor af tidligere sorttjæret træværk.

Vinduer og døre er rødmalede. Tagene er teglhængte og baghuset har halvvalm ved nordgavlen og to skorstenspiber i tagryggen.

 

Indvendig står både side og baghus uopvarmet og fungerer som udhus og værksted.

Bygningshistorie:

Forhuset er opført som et syvfags bindingsværkshus efter branden i 1831. Bag- og sidebygninger er ældre. Forhusets facade er senere blevet grundmuret.

Forhus fik sit nuværende udseende ved en ombygning i 1922 af Arkitekt John. Holck. Han tegnede ombygningen for sin far R.E. Holck. Ved ombygningen opførtes gavltrekanten over de tre fag og facaden blev pudset.

Ved sydskellet er senere opført et grundmuret sidehus, som ikke er fredet.

kilder:

Huse i Nysted, Nysteds bevarelsesforening, nytrykt udgave i 2008.

Miljømæssig værdi:

Der er en klar hierarkisk deling for bygningernes placering, hvor forhusets facader indgår i husrækken af byhuse omkring Gammel Torv, mens murene for side- og baghus mod Standstræde fremstår mere ydmygt. 

De tre bygningerne fremstår ude fra usammenhængende ved den store kontrast af materialer, men inde fra gårdrummet opfatter man sammenhængen mellem bygningerne. Gårdrummet mellem bygningerne er belagt med Pigsten.   

Baghuset spænder på tværs af grunden og opdeler denne i to haver – det intime gårdrum og den åbne langstrakte grønne have, der ligger mod vest bagved baghuset.

Kulturhistorisk værdi:

Forhusets forskellige bearbejdning af den grundmurede facade, bindingsværket på bagsiden, og specielt detaljerne på facaden, som de kvadrede hjørner, der ikke fortsætter om på gavlen, er et tydeligt eksempel på den status man tidligere ville vise ud til byens torv. 

 

Indvendigt ses stadig inddelingen af to små spisekamre med kraftige snoede bukkehornsbeslag af ældre dato.  

 

Kulturhistorisk ligger de fleste værdier i bag- og sidehus, hvor man stadig oplever de gamle staldopdelinger, til få dyr. I sidehuset ses stadig det originale stengulvet inde i stalden. I baghusets nordlige ende findes den gamle skorstenspibe med jernluge, og en gammel fyldningsdør med rudeparti og vinduer ud mod Strandstræde, formentlig har der her været funktion af et vaskehus med gruekedel.

Arkitektonisk værdi:

Forhusets facade bærer de fleste arkitektoniske værdier. Den store gavlkvist indgår som en samlet flade i facaden, som dermed har ændret sine proportioner fra det oprindelige forhus. Til gengæld har bygningen ved ombygningen fået flere detaljer som den store frontispice med den kraftige gesims og det lille ovale vindue, der har gjort bygningen mere synlig i gadebilledet. Endvidere markere de kvadrerede hjørner bygningens afslutning. 

 

Bag- og sidehus er traditionelt udformet bindingsværk. Værdier som skal fremhæves her er baghusets store midterste rum, der binder de to haverum sammen, og næsten fungerer som et portrum. 

Endvidere skal også fremhæves, de halvvalmede tage på for- og baghus der binder de to bygninger sammen mod nord.

Bærende fredningsværdier:

De bærende fredningsværdier i forhuset knytter sig specielt til facaden mod Gammel Torv med detaljer, vinduesplacering samt det halvvalmede tag. 

Indvendigt til stuernes placering mod vejen, de små spisekamre i gangen ud til køkkenet med bukkehornsbeslag.

 

De bærende fredningsværdier i bag- og sidehus knytter sig særligt til bindingsværket, vinduer og døre, det halvvalmede tag, den store skorstenspibe i baghuset, pigstensbelægningen i gårdhaven samt ved den originale materialeholdning. 
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-05-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
625-5-108/83

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-11-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
621-5-69/82


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gammeltorv 002, matr.nr. 72, Nysted bygrunde. Summarisk bygningshistorisk og -arkæologisk beskrivelse. 3 sider samt fotografier. Per Axelsen. Marts 1984.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Gl Torv 2
Fredet bygning Gl Torv 2

Fredede omgivelser: 3

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap