Holbæk Slot
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030303-6

Fredningsnr.
312416

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav omkring Holbæk slot. Af den oprindelige voldgrav omkring Holbæk slot er bevaret dele af den østlige og sydlige voldgrav. Den østlige voldgrav er 60 m lang i nord-sydlig retning og den sydlige ca. 40 m i øst-vestlig retning. Bredden er størst, ca. 18 m, ved den vestlige ende af den sydlige voldgrav og mindst, ca. 10 m, ved den nordlige ende af den østlige vold- grav. Graven er dybest, ca. 4,5 m, i det sydøstlige hjørne og skråner jævnt mod nord, hvor dybdeb aftager til ca. 1 m ved gravens nordende. Voldgraven er tør, og skrænterne er bevokset med træer og buske. I den sydlige del af graven er en stensætning, og op ad gravens vestende er en trappe. En stensætning afgrænser kantet langs opkørslen fra slots- volden til logebygningerne.
Undersøgelsehistorie  (12)
1877 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lige Vest for Byen, der hvor ogsaa paa Kortet er markeret en Høi, paa Matr. No. 9, findes Resterne af det gamle Holbæk Slot, det vil sige noget af Gravene og Underbygningerne, idet der nu staar et Møllehus. Et Croqui vedlægges optaget af Ingenieur Glahn i 1874 saavidt det efter omstændighederne var gjørlig, og de gamle Mure uden Gravninger lode sig gjenkende. Her gaar et Sagn om en underjordisk Gang, der i sin Tid skal have gaaet fra Slottet til Klosteret paa den Plads hvor Kirken nu ligger. Den nuværende Eier af den gamle Slots[g?]mur har imidlertid erklæret, at han ved Rydning af Kjælderne og ved Gravninger i Grunden intet har kunnet opdage. Syd for Byens nuværende Hovedgade, der gaar langs med Fjorden altsaa i Øst, Vest, i en Have (Agent Petersens) er man temmelig i Overfladen af Jorden stødt paa Murværk, som vedkommende antog hørte til en Gang eller Rende, men det er ikke nøiere bleven undersøgt. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Holbæk Slots Voldsted. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1975 Museal prøvegravning
Holbæk Museum
I forbindelse med bygnings-og kloakeringsarbejde på slotsbanken, på gårdspladsen og ved tårnets syd-og vestside, afdækkedes en sektion af palatiets fundament. Den etage, hvortil fundamentet hører, har oprindeligt været en kælder og fyldlagene på slotsbanken har allerede ved palatiets opførelse stor set nået den nuværende mægtighed. Der iagttoges et kampestensfunament fra logebygningens sydvæg. Syd herfor et teglstenslag med munkesten.

1975 Grøft ved byggeri/anlæg
Holbæk Museum

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Holbæk slot, voldgrav. 4,5 x 60 x 40 m. Voldgraven fremtræder som beskrevet på kartotekskort. Borgbanken ser relativt velbevaret ud, med en aflang, rektangulær form i N-S'lig retning, hvor der er opført huse med haver på den opfyldte voldgrav mod N og V, samt en logebygning på selve banken. Logebygningens fundament mod N består af ret store kampesten, måske et oprindeligt fundament til slottet ? Borgbanken burde indgå i fredningen, ligger nær Holbæk havn, ved gader, men i logebygningens have, ses ikke på afstand p.g.a. beplantning (på denne årstid). Ejer: Loge nr.40. Kong Skjold Kalundborgvej 5 Holbæk Ny aftale: læs sag Adgang: ses fra offentlig vej mod V + S ** Seværdighedsforklaring ** Dele af østre -og sydlige voldgrav om Holbæk slotsbanke. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 171/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1994 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 499/94
Holbæk Museum
Anlæggelse af kloak.

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 499/94
Holbæk Museum
I forbindelse med nedgravning af kloakledning i forbindelse med voldgraven til Holbæk Slot blev der opmålt 5 tværsnit af profilen. Ved undersøgelsen kunne den nedre del af voldgravens vestkant registreres, men den største dybde og bredde kunne ikke registreres. Voldgraven var i alle snit skåret ned i blåler/-sand. Alle fund var eftermiddelalderlige, bortset fra bygningstømmer, som ikke er dateret. Voldgraven var tydligvis blevet oprenset.

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 499/94
Holbæk Museum
Fortsat iagttagelse af gravearbejdet ved Holbæk Slot., hvorfra bygningstømmer blev hjemtaget.

1996 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)