Kildehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-28

Fredningsnr.
342449

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl.tingl. 10/9 1896 (fredningen tiltrådt af direktionen for den Suhrske tiftelse). MS (1920, Th. Thomsen). Langdysse 1,6 x 10 x 22,5 m. Randsten: V. 6 (heraf 4 væltet) S. 11 (heraf 1 væltet), N. 14 (heraf 7 væltet), Ø. 4 (1 væl- tet). Ialt 3 kamre. Det vestlige kammer: 5 bæresten, 1 dæk- sten. Det midterste kammer: sekssidet og dannet af 5 bæresten, 1 gangsten og 1 dæksten. Det østlige kammer: 5 bæresten, 1 dæksten med skålformede fordybninger, 2 gangsten. Prægtigt mindesmærke. Bev. med græs og buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (14)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Retning Ø til N-V til S. 22 1/2 M. lang, 10 M. bred. Den delvis kratbevoxede Jordhøjning er 1.60 høj, uforstyrret og med regelmæssigt Fald ud mod Randstenene. Af disse findes: mod V 1 staaende, 1 skreden (Midtersten, 2.30 høj), 4 faldne; mod S 8 staaende, 2 skredne, 1 falden; mod Ø 2 staaende, 1 skreden, 1 falden; mod N 5 staaende, 2 skredne, 7 faldne. De staaende Randstene rage gennemgaaende 1/3-2/3 M. op over Jorden. Omtrent i Jordhøjningens Midtlinie ligge paa Række tre Dysser. - Den vestlige Dysse ligger 3 1/2 M. fra Randstenene mod V. Den er firsidet, har Længderetningen NNV-SSØ med Indgang mod SSØ og er dannet af 5 Bærestene (2 i hver Langside, een for den nordlige Ende) og en Overligger i oprindeligt Leje. Kamrets Længde er c. 1 1/2 M., dets Bredde 0.65; det er uudgravet; Fylden deri naar til 0.10 fra Overliggerens Underside; den omgivende Fyld naar op til Bærestenenes øvre Rand. Overliggeren, hvis Over- og Underside ere flade, er 2.20 lang, 1.70 bred, 0.55 tyk. Tærskelsten og Gang ere mulig skjulte under Jordfylden. - Den midterste Dysse ligger 11 M. fra Randstenene mod V. Den har Længderetningen N-S med Indgang mod S og bestaar af et aflangt sexsidet Kammer og en Gang; Længden fra Gangens sydlige Ende til Kamrets nordlige Endevæg er 3.25. Kamret dannes af 5 Bærestene, som rage indtil 1/2 M. op over den omgivende Fyld, og en Overligger i oprindeligt Leje; dets indvendige Længde er 1.95, Bredde mod N 1.15, paa Midten 1.80, ved Indgangen 0.50; Afstanden fra Fylden i Kamret til Overliggerens Underside er 0.65. Overliggeren er 2.50 lang, 2.30 bred, 1.25 tyk. Af Gangens Sidestene findes kun den vestlige. - Den østlige Dysse ligger 17 M. fra Randstenene mod V. Den har Længderetningen N til Ø-S til V med Indgang mod S og bestaar af et aflangt Kammer og en Gang; Længden fra Gangens sydlige Ende til Kamrets nordlige Endevæg er 3.25. I Kamrets nordlige Ende findes een Bæresten, i hver af dets Langsider to, der ikke ligge nøjagtig i Fortsættelsen af hinanden; Overliggeren hviler i oprindeligt Leje. Kamrets indvendige Længde 1.85, Bredde mod N 0.80, paa Midten 1.20, ved Indgangen 0.55; Afstanden fra Fylden til Overliggerens Underside 1/3-1/2 M. Overliggeren forneden flad, foroven tagformet, 3.10 lang, 1.90 bred, 1.25 tyk. Paa dens Overside findes to skaalformede Fordybninger. Af Gangens Sidestene staa to paa oprindelig Plads; den vestlige er 1.20 lang. - (Jfr. [sb.] 28a og b). Se Planche 9-10. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal udgravning
Journal nr.: 339/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1919 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1920 Museal udgravning
Journal nr.: 545/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 942/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 942/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 1.6 x 10 x 22.5 m. Randsten: Vest 6 (heraf 4 væltede), Syd 11 (heraf 1 væltet). Nord 14 (heraf 7 væltede), Øst 4 (heraf 1 væltet). Ialt 3 Kamre. Det vestlige Kammer: af 5 Bæresten ogf 1 Dæksten. Det midterste Kammer: er sekssidet og dannet af 5 Bæresten, 1 Gangsten og 1 Dæksten. Det østlige Kammer: 5 Bæresten, 1 Dæksten m. 2 skaalformede Fordybninger, 2 Gangsten. Prægtigt Mindesmærke. Bevokset med Græs og Buske. I Ager. NV. og V. for og umiddelbart stødende op til Langdyssen en nu tilgroet Grusgrav, der har beskadiget Højen ret overfladisk mod NV.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, Ø-V, 3,2 x 33 x 18 m. Langdysse, mål ca, 1,6 x 10 x 23 m, højen ca. 18 x 33 m med diffus højfod. Randsten V 6, S 11, N 14, Ø 4 (tælling vanskelig p.g.a. vegetation). Der er 3 store dybe kamre. Det vestlige 2 bæresten Ø, 2 V, 1 N, 1 tærskelsten S, 1 gangsten mod Ø, 1 dæksten, åbning mod S, mål ca. 1,7 x 1 m x 1,2 m høj (indvendigt), aflangt. Det midterste som V, større, dog gangsten mod V, mål ca. 2 x 2 x 1,6 m højt, dæksten 1,7 m over terræn, sekskantet kammer. Det østlige som det midterste med 2 gangsten, mål ca. 2 x 1,5 x 1,2 højt (aflangt 6-kantet kammer). Højen ligger på bakkeskråning mod V, syner derfor noget højere fra denne side. Randsten V 6, S 11, N 14, Ø 4. Tælling lidt vanskelig p.g.a. vegetation. Da jeg var på højen kom der 2 mænd fra Vestsjællands Amtsvejvæsen og begyndte at pleje højen (slog med le) - fortalte der var en fredningssten. Der var en trampet sti op ad højside fra V, hvor der ved højfod lå et par større marksten. Der er en plejet sti fra V og en parkeringsplads med plads til biler og mindre busser, afstand knapt 200 m. Dyssen har nogle usædvanligt store kamre og ligger på kant af bakkehæld, nær Gyrstinge sø. 13/7-83. Lagde besked på Søtoftegård om at fjerne sten inden vinter (ingen hjemme). ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse med usædvanligt store kamre, ved Gyrstinge sø, nær andre oldtidsminder. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1984 Registrering af knoglemateriale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Efter en tilstandsvurdering i foråret 2020 kunne det konstateres, at fortidsmindet var livsfarligt og at der var risiko for sammenstyrtning, hvorfor der blev foretaget en restaurering. Sikring af en bæresten i det østlige kammer. Nedgravning bag bærestenen imod vest til undergrund igennem kompakt flintlag. Dokumentation af forløbet opmåling og tegning. Rejsning af bærestenen ved samtidig at løfte dækstenen fra sit leje og nedsænke den til toppen af den rejste bæresten. Sikring med stålbøjler til nabostenen. Udtagning af jordprøver i profilvæggen. Genopfyldning af udgravningshullet. Fældning af buske i en 2 meter zone langs med højfoden imod syd.

Litteraturhenvisninger  (0)