Troldstuen
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-123

Fredningsnr.
28235

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Troldstuerne er en imponerende dobbletjættestue med to store sammenbyggede kamre. Loftshøjden i begge kamre er næsten 2 m, så en voksen person kan stå oprejst derinde. Ved Nationalmuseets udgravning i 1909 fandt man et op til 30 cm tykt lag af oldsager og menneskeknogler, heriblandt adskillige knogler fra børn. Hovedparten af disse begravelser er formentlig foretaget i den seneste del af stenalderen, altså ca. 500 år efter, jættestuerne blev bygget.
Anlæg og datering  (12)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 - 2601 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2900 - 2601 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1951 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2150 - 1825 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 1950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 21/9 1906, parcellist Laurits Hansen. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Høj, "Troldstue" 4,7 x 28 m. Siden mod vest og NV noget beskadiget. Mod nord et skeldige. I højen 2 jættestuer. Den sydøstlige jættestue har et kammer 6,65 m langt i NØ- SV, 2,80 m bredt og 1,90 m højt, dannet af 15 sidesten og 4 store dæksten. Gangen mod SØ er 5,65 m lang og ca. 0,80 m bred med 10 sidesten og 5 dæksten. Den nordøstlige jættestues kammer har længderetning NNV-SSØ og et lignende antal side- og dæksten. Gangen mod NØ er 5,85 m lang og ca. 1 m bred, dannet af 11 sidesten og 5 dæksten, samt en tærskelsten.
Undersøgelsehistorie  (14)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her paa Lodden ligger i en anselig Høj, som spores omgiven af Randsten, den bekjendte "Troldstue". Det er et 20' l. 7' br. Kammer af en Gangbygning, hvis Indgang mod s.ø. ikke er udgravet. Kammeret er bygget af 15 Sidestene og 4 Dækstene; Sidestenene ere forhøjede ved større ovenpaa dem lagte Stene. Ved Udtagelsen af en af disse er der aabnet en Indgang fra Kammerets s.v. Ende. Det er kun 4' højt, men der ligger tydeligt et temmelig højt Lag Fyld i Kammeret, som næppe nogensinde har været fuldstændigt udgravet. Den anden Gravstue, hvortil man i Fordums Dage har kunnet komme ind fra hin n.ø. Ende, er ikke længer tilgængelig, den ses efter de tre Dækstene til den, der ere synlige i Højens Jordskorpe, at ligge i Vinkel med den ovenomtalte s.v.-n.ø. Man vil fortælle, at der til dette nu lukkede Kammer stødte et mindre (Indgangen (??) i vest. - I Højens østre Side er en forlængst anlagt Kartoffelkjælder, hvis Indervæg dannes af Bagsiden af et Par Sidestene, der hører til det lukkede Kammer. Højen og Troldestuerne i den ere fredede ved Gaardens Overgang til Selvejendom. De sidste fortjente i høj Grad at udgraves.

1909 Museal restaurering
Journal nr.: 468/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal udgravning
Journal nr.: 468/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning og restaurering af dobbelt jættestue, med to kamre i forlængelse af hinanden. Fund fra søndre kammer [anlæg 2]: A 25498-527. Fra søndre gang: A 25528-46. Fund fra nordre kammer [anlæg 3]: A 25547-609. Fra nordre gang: A 25610-628.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Troldstue" 4,7 x 2,8 m. Siden mod Vest og Nordvest noget beskadiget. Mod Nord et Skeldige. I Højen to Jættestuer. Den sydøstlige Jættestue har et Kammer 6,65 m. langt i NØ-SV, 2,80 m. bredt og 1,90 m højt, dannet af 15 Sidesten og 4 store Dæksten. Gangen mod SØ er 5,65 m lang og ca. 0,80 m. bred med 10 Sidesten og 5 Dæksten. Det nordøstlige Jættestues Kammer har Længderetning NNV-SSØ og et lignende Antal Side- og Dæksten. Gangen mod NØ er 5,85 m. lang og ca. 1 m. bred, dannet af 11 Sidesten og 5 Dæksten samt en Tærskelsten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Troldstuen". Høj med to jættestuekamre. Siderne mod V og NV afgravet i gammel tid. Et par stier er slidt til toppen, hvor der står en flagstang. Sydlige kammer: SV-NØ: 6,4 x 2,8 m., ca.2,15 m.højt. 15 bæresten, herpå 16 vandrette sten i 1-2 skifter. 4 dæksten. Gang mod SØ af 5 par bæresten og 5 dæksten, 5,10 m.lang, 1,10 m.bred, højden yderst 1,10 m. Nordlige kammer: S-N. 6,60 x 2,65 m., ca. 2,20 m.højt. 15 bæresten, hvorover ligger 27 større, vandretliggende sten i 1-3 skifter. 4 dæksten. Gang mod øst af 11 bæresten (5 i syd, 6 i nord) og 5 dæksten. Tærskelsten. ** Seværdighedsforklaring ** Smukke, velbevarede og ret let tilgængelig jættestue.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1984 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1984 Registrering af knoglemateriale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1987 Museal restaurering
Journal nr.: F 550-971
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuekamrenes gamle belysning blev fjernet og ny belysning installeret. Manglende tørmure i kamrene blev erstattet med nye. Kamre og gange blev oprenset for nedskreden højfyld og affald, og gulvene dækket med et lag af ærtesten. Se beretning.

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Troldhøj/Stenstrup; stenalder; PMD 146-47; A25498-628.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)