Kanhave Kanal
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030503-17

Fredningsnr.
281713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Hvor Samsø er smallest, ligger der i dag et helt lige græsbeklædt bælte, der går fra Mårup Vig i vest til Stavns Fjord i vest. I den sene jernalder – kort før vikingetiden – gravede man her en stor kanal, så man hurtigere kunne komme fra den ene side af Samsø til den anden. Kanalen fungerede både som smutvej og som havneanlæg, og Samsø har med sin placering midt i Danmark været et naturligt sted for flåden at samles før et togt. Selve kanalen er 500 m lang og mellem 11 og 14 m bred. Flere steder har man fundet spor efter bolværk på brinken bestående af 2-4 vandrette planker. Plankerne er blevet dateret til omkring 724-729 e. Kr., dvs. at kanalen og havneanlægget er bygget få årtier før vikingetiden.
Anlæg og datering  (2)
Kanal, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
De kalibrerede C-14 prøver giver en gennemsnitlig datering til yngre germanertid.

Kanal, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
De kalibrerede C-14 prøver giver en gennemsnitlig datering til yngre germanertid.

Fredningstekst
Ejer: Skovstyrelsen kun matr.nr. 2l, Nordby Hede og 6ba Stavnsby Nordby sogn: Kanhave-kanalen. Vedr. beskrivelse: se under Onsbjerg sogn. Kanhave-kanalen. Kanalen fremtræder i sin helhed som en ca. 550 m lang tør sænkning mellem Sælvig bugt og Stavns fjord. Kanalen er ind- til 2 m dyb, og ca. 30-35 m bred (målt ved overkanterne). Kanalen gennemskæres af to veje, dels vejen mellem Nordby og Tranebjerg, dels vejen til Langør. Kanalen er græsklædt med spredt bevoksning af træer og buske. Kanalens udstrækning og beliggenhed er vist på vedlagte kort- rids, hvorpå også fredningsgrænsen er angivet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes , udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen mådee ved gravning. pløjning. be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (24)
1979 Botanisk analyse
Journal nr.: A 4273
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1979 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: F53-607
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Museal udgravning
Journal nr.: F53-607
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Analyser af materiale
Journal nr.: A 4273
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 2948/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2948/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse, partiel. Datering: Vikingetid (800+-100). Tidligere udgravningsberetninger på Nationalmuseets 2. afd.

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2948/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kanhave-Kanal". Ingen Bemærkninger. JGB den 13.10.1988: Alt OK. JGB den 22.10.1991: Fremtræder nu særdeles smuk plejet og tydelig i hele sin længde. ** Seværdighedsforklaring ** Enestående jordarbejde. Vikingetidens ingeniørværk(!). Bevoksning: 1980: Græs

1981 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
De kalibrerede C-14 prøver giver en gennemsnitlig datering til yngre germanertid.

1981 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
De kalibrerede C-14 prøver giver en gennemsnitlig datering til yngre germanertid.

1981 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
De kalibrerede C-14 prøver giver en gennemsnitlig datering til yngre germanertid.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1953
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Kanalen fremtræder i sin helhed som en ca. 550 m lang tør sænkning mellem Sælvig bugt og Stavns fjord. Kanalen er indtil 2 m dyb, og ca. 30-35 m bred (målt ved overkanterne). Kanalen gennemskæres af to veje, dels vejen mellem Nordby og Tranebjerg, dels vejen til Langør. Kanalen er græsklædt med spredt bevoksning af træer og buske. Kanalens udstrækning og beliggenhed er vist på vedlagte kortrids, hvorpå også fredningsgrænsen er angivet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1994 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: SNS 6114-0227
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lyslederanlæg Tranebjerg - Nordby.

1995 Botanisk analyse
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
Claus Malmros, NNU, har foretaget vedbestemmelses analyse og jordprofil analyse. Vedbestemmelsen viste, at der forekommer et varierende træmateriale: lind, asp, eg, røn og bøg. N-S profilen viste, at der ved anlæggelse af kanalen er gravet igennem en ældre strandvold. Det nederste lag i kanalen består af grovdetritusgytje, som tyder på aflejring i stillestående vand og herudover sand med slirer og gytje. Over dette, et lag med træ, afhuggede grene, tilspidsede vandretliggende træstammer og huggespåner. Dele af træet synes at være udkastet med fortsæt, og det tyder på, at kanalen ikke længere var tjenlig til sejlads. Herudover lag med skiftevis groft sand og grus samt tørv. Dette fortsætter op til den recente græstørv. Nordvolden er opbygget af græs- eller lyngtørv i to faser, hvoraf den ældste måske er samtidig med kanalen.

1995 Dendrokronologisk datering
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
Dateringerne i den nordlige bolværkskonstruktion er; ca. 722 e.Kr og 726 e.Kr. For den sydlige bolværkskonstruktion er dateringerne efter 651 e.Kr og ca. 726 e.Kr. Blandt de løsfundne genstande i kanalløbet er dateringerne ca. 724 e.Kr, 726 e.Kr og 729 e.Kr.

1995 Museal udgravning
Journal nr.: 342
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
Under projektet "Søforsvaret" blev der foretaget en forskningsundersøgelse af kanalen. Kanalen er ca. 500 m lang, 11-14 m bred, og brinkerne er i dele af kanalen beklædt med et bolværk af 2-4 vandrette træplanker. Forskningsundersøgelsens hovedformål var at foretage en analyse af selve den tværgående profil. Udfra N-S profilen var det muligt, at påvise flere faser i det omgivne voldanlæg. Der er sandsynligvis ikke flere byggefaser i bolværkskonstruktionen. Kanalgravning og bolværk er samtidigt og bundaflejringerne i kanalen tyder på stillestående vand i brugsperioden. Kanalen var ikke åben i vestenden. De foreløbige dateringer holder sig indenfor de kendte til ca. 724-729 e.Kr.

1995 Museal udgravning
Journal nr.: 342
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
Ved undersøgelsen kunne det fastslåes at hverken sydvolden, nordvolden eller en fordybning midt mellem disse kunne konstateres indenfor udgravningsområdet. I den nordlige del af feltet fremkom træ. I bunden konstateredes et groft gruslag med meget små trærester.

1995 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
Claus Malmros, NNU, har foretaget vedbestemmelses analyse og jordprofil analyse. Vedbestemmelsen viste, at der forekommer et varierende træmateriale: lind, asp, eg, røn og bøg. N-S profilen viste, at der ved anlæggelse af kanalen er gravet igennem en ældre strandvold. Det nederste lag i kanalen består af grovdetritusgytje, som tyder på aflejring i stillestående vand og herudover sand med slirer og gytje. Over dette, et lag med træ, afhuggede grene, tilspidsede vandretliggende træstammer og huggespåner. Dele af træet synes at være udkastet med fortsæt, og det tyder på, at kanalen ikke længere var tjenlig til sejlads. Herudover lag med skiftevis groft sand og grus samt tørv. Dette fortsætter op til den recente græstørv. Nordvolden er opbygget af græs- eller lyngtørv i to faser, hvoraf den ældste måske er samtidig med kanalen.

1995 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
Dateringerne i den nordlige bolværkskonstruktion er; ca. 722 e.Kr og 726 e.Kr. For den sydlige bolværkskonstruktion er dateringerne efter 651 e.Kr og ca. 726 e.Kr. Blandt de løsfundne genstande i kanalløbet er dateringerne ca. 724 e.Kr, 726 e.Kr og 729 e.Kr.

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/95-55
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0018
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning og rekonstruktion på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2015 Museal restaurering
Moesgård Museum
I forbindelse med projektet “Danmarks Oldtid i Landskabet” er der opstillet seks nye informationsskilte, opstillet rekonstruktion af dele af bolværk samt opsat en skibsmodel i cortenstål i 1:1. Ladbyskibet danner forlægget til skibet. I forbindelse med montering af bolværk og skib er der gravet render svarende til ca. 1 spadestiks dybde. Forud har der været foretaget boring for at sikre, at monteringen ikke kunne påvirke oprindelige lag.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Kanhavekanalen. Bevokset med græs, lyng, siv mm.

Litteraturhenvisninger  (0)