Hjortholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-69

Fredningsnr.
281712

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Hjortholm. Voldstedet ligger på øen Hjortholms vestside ved en fra syd indskærende bugt. Voldstedet er anlagt på toppen af en høj, naturlig bakkeknold, der ved en med centrum i syd rundet tværgrav, hvis bund ligger omtrent i bankens halve højde, deles i en rundet topflade (borgpladsen) i syd og en aflang topflade i nord. Graven derimellem er højest på midten med fald til begge sider. Sydlige topflade er ret jævn, men har i sydvest en lille rund hævning, og dens yderskrænter falder stejlt til gravbunden i nord brydes af en fra gravens vestende udgående afsats med antydning af en lav ydervold, der runder sig om borgbanken og ender i sydsydvest. Voldste- dets nordre topflade har aflang, noget afrundet form med længdeakse i øst-vest og er svagt tagformet med ryg i læng- deretningen. Den har ovennævnte tværgrav i syd; til de øv- rige sider begrænses den af en ringgrav med udenforliggen- de vold, hvis ydre fald går i et med den naturlige bankes skrænt. I sydsydvest bøjer denne ydre vold ind til en lille, rund jordknold, der lukker for ringgravens sydvestende. Op- ad nordbankens vestside fra foden, løber i retning nord til syd en vejbane, der taber sig udfor sydenden af ovennævn- te lille jordknold. På nordpartiets topflades smalsider, straks ovenfor ringgraven ligger to småforhøjninger, i vest en rund, i øst en aflang, der har længdeakse i nord-syd. I hele voldstedets banke er intetsteds spor af nyere gravnin- ger eller forandringer. Den har kun bevoksning af spredt småkrat. Fredningen omfatter hele voldstedsbanken, og har en udstrækning i nord-syd af 225 m og i øst-vest af 190 m. Uden ejerens tilladelse skal offentlig adgang til mindesmær- ket ej tilstedes, ligesom det aldrig vil kunne pålægges eje- ren at anlægge eller tåle at der anlægges sti eller vej til mindesmærket. I de tilfælde, hvor der på mindesmærket er bevoksning, forbeholdes denne opretholdt i tilsvarende ud- strækning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Borgpladsen. See I.M. Petersens Grundplan og Opmaaling. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1930 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskrivelse: Som fredningkort. Voldsted på Hjorteholm (Hjorteholm Slot). Efter at heste ikke længere græsser på øen, er voldstedet groet til. JGB den 14.10.1988: Besøgt voldstedt sammen med opsynsmand, Knud Stjerne, Stauns Fjord. KS, der er ansat af Vildforvaltningen på Kalø, forspurgte, om der ville være noget til hinder for at fælde selvsået krat og træer i voldstedets tværvgrav. Jeg kunne konstatere, at denne var tilgroet fuldstændig til i løbet af de 9 år, der er gået siden mit første besøg på stedet, og at voldstedet nu er nærmest ufremkommeligt på grund af tæt krat i tværgraven. Jeg meddelte KS, at der intet ville være til hinder for en soignering som den ønskede, forudsat at der ikke kørtes med maskine på voldstedet, og at stød ikke blev gravet eller trukket op. Hermed var han helt indforstået. ** Seværdighedsforklaring ** Stort voldsted. Vidt udsyn over hele stavns Fjord. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet er bevokset med tjørn, slåen, hunderoser, æbletræer, hyld og brændenælder på siderne og på toppen af den sydlige banke. På toppen af den nordlige banke græs.

Litteraturhenvisninger  (0)