Vilsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-9

Fredningsnr.
342413

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/11 1891, mølleejer Peder Hansen i henh. til re- servation i skøde fra Sorø Akademi. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant Lassen. Høj, 1,5 x 15 x 23 m NNØ-SSV. Heri 2 kamre. Det NNØ kammer firsidet, af 5 bæresten og 1 dæksten mod V yderligere 2 sten, det ene vist tærskelsten, den anden gangsten. Det SSV kammer dannet af 1 sidesten mod V, 2 mod Ø og 1 mod S, mod N en lavere tærskelsten, 1 sten umiddelbart N for kisten Måske en gangsten. Græsklædt med enkelte buske. I have.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.4. I en aflang Jordhøi, paa Midten omtrent 3' høi, 53' lang, 36' bred, med Længderetning: Nord til Øst-Vest til syd, tildels omsat med mindre Randsten, findes 2 Gravsteder. Nordligst sees et større, stensat Gravkammer, som oprindelig har været aflangt (som Kammeret i en Jættestue); det er stærkt beskadiget; Overliggeren er gleden ned; kun 4 Bæresten staa paa deres oprindelige Plads; en Del større og mindre Sten ligger i Kammerets Indre, som er udgravet. En Gang er ikke paaviselig. Mod Syd findes en aflang firkantet Kiste med samme Længderetning som hele Langdyssen. Dækstenen er gledet ud fra sin oprindelige Plads; dens høieste Punkt er 5' over Høiens Overflade i Midten. Ialt 5 Sidesten, som ere sunkne noget indad. Endestenen mod Nord synes at være 1' lavere end de andre Sten; dog er dette paa Grund af Stenens forrykkede Stilling usikkert. Graven er fyldt indtil 1-2' fra Sidestenenes Overkant og er ikke udgravet. Høiens Jordfyld naaer indtil 1-2' fra Sidestenenes Overkant og har ikke tidligere naaet høiere. Udfor Endestenen i Kisten mod Nord sees 3 Gangsten. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Jordhøj med 2 Gravkamre; det nordre en mindre Gangbygning. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 15 x 23 m. (NNØ-SSV). Heri 2 Kamre. Det NNØ Kammer firsidet af 5 Bæresten og 1 Dæksten, mod Vest yderligere 2 Sten, den ene vist Tærskelsten, den anden Gangsten. Det SSV Kammer dannet af 1 Sidesten mod V, 2 mod Ø og 1 mod S. Mod N en Lavere Tærskelsten, 1 Sten umiddelbart N for Kisten maaske en Gangsten. Græsklædt med enkelt Busk. I Have.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, i alt 2,6 x 23 x 15 m. Den måler ca. 1,5 x 23 x 15 m i N-S'lig retning (med drejning NNØ-SSV). Kamret mod N har 5 bæresten i et omtrent 4-kantet kammer, indre mål ca. 1,5 x 1 m i N-S'lig retning, mod NØ en trærskelsten og mod Ø 1 større sten. Dæksten hviler kun på de 5 bæresten. Kamret mod S består af 4 bæresten : 2 mod Ø, 1 mod V, 1 mod S. Mod N 1 tærskelsten og 1 aflang mindre sten udenfor, dog omtrent midt ud for kamret, gangsten ? Stor dæksten. Afstand mellem de 2 kamre er ca. 4 m. Ingen synlige rand- sten. Stenene rager ca. 1,1 m op over højen. Dyssen ligger ca. 2 m N for forladt ejendom, i have, hvor der ligger en del affald. Den er ret bevokset med brænde- nælder, skærmplanter og mindre buske. Større løv- og nåle- træer i V og N kant. Haven er ret tilgroet - naboer fortalte, at højen plejer at blive holdt. Den ligger ud til offentlig vej, ret højt i terræn, men ses næsten ikke p.g.a. hække og bevoksning i haven. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret langdysse i have. (Ingen beboere for tiden). Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Huset er revet ned og der er lavet en rasteplads med bænke og parkering.

Litteraturhenvisninger  (0)