Sønderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-18

Fredningsnr.
372132

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/10 1916, godsejerinde frøken H. Qvistgaard til Jægerhus. Afmærkn.: 1926, Insp. H. Kjær. Jættestue i høj. Højen 1,25 x 12 m. 4 randsten i NØ. Jætte- stuens kammer er 3,9 m, 1,5 m br. og består af 8 bæresten og 2 dæksten. 3 dæksten ses over gangen. Træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Apager" Skov. Jættestue. Den runde Jordhøj, der skønnes at have været c. 6' høj, er nu afgravet i Toppen; Resten c. 4' høj, c. 40' i Tværmaal. I den nordøstlige Side staa 4 Randsten (Del af en Rundkreds), ragende indtil 1' op af Jorden. - I Højens Midte den halvt ødelagte Jættestue.Kamrets Retning omtrent Sydvest-Nordøst; Gangen udgaar fra Kamrets Midte imod Sydøst. Kamrets Længde 12 1/2', Bredde omtrent midtpaa 5' (smallere ved Enderne). Den nordvestlige Sidevæg dannet af 4 Sten, den nordøstlige Ende af to (en større og en mindre; Mellemrummene her endnu fyldte med smaa flade flækte Sten); paa den sydøstlige Side staa endnu to sten; den sydvestlige Ende tildels skjult af Jord (en Endesten synlig). Af Overliggerne, der oprindelig vare 3, ligger 2 endnu paa Plads, noget beskadigede ved Afflækning, over Kamrets Midte og nordøstlige Ende; den bedst bevarede har en Længde af 7 1/2'. Gravkamret,der maaske er blevet helt tømt, er nu halvt fyldt. - Omtrent ud for Gangens sydøstlige Ende ligger i Jordskorpen en foroven flad Sten, 3' bred, i en Afstand af 18' fra Kamret. Indenfor den ses i Jordkorpen Spidsen af 3 Sten, der kunne være Gangens yderste Sidesten. En 4'8" bred Sten, der ligger i Jordskorpen 5' fra Kamret skønnes at kunne være en af Gangens Overliggere. Gangen skønnes urørt. Se Planche 2. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue i Høj. Højen 1.25 x 12 m. 4 Randsten i NØ. Jættestuens Kammer er 3,9 m. l., 1.5 m. br. og bestaar af 8 Bæresten og 2 Dæksten. 3 Dæksten ses over Gangen. Træbevokset i Skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, 2,2 x 12 m. Højrest måler ca. 1,2 x 12 x 12 m (måltagning vanskelig p.g.a. tæt vegetation). Omtrent på midten i NNØ-SSV'lig retning findes kamret, nu næsten tilgroet og ret muld/kvasdækket, ser ud til at være urørt siden sidste beskrivelse, antagelig 3 bæresten V, 3 ? Ø, 1 S + 1 N med gangen mod Ø, hvor der ses 3 dæksten indtil 4 m fra kamret. Kamret med 2 dæksten, hvor den nordlige er forskubbet, de rager ca. 1 m op over højen. Højen er bevokset m/ 1 gl. bøge- og egetræ samt en del selvsåede, mindre buskagtige træer samt græs, i område med yngre løvskov helt tætvoksende m/ enkelte graner. Ligger ca. 4 m ØNØ for 3721-31. Der anes randstenstoppe hist og her. Skoven hindrer fuldstændigt udsyn. Den findes ca. 30 m fra ringe skovvej mod N og 400 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre jættestue m/ synligt kammer i tæt, ung løvskov. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)