Gerlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040302-1

Fredningsnr.
362215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 51 m lang i retn. Nø-SV, 8 m bred, 1,50 m høj. Vestenden afgravet og uden randsten, for østenden 4 rand- sten, i nordlige langside 19 randsten, i sydlige langside 15 randsten. Ca. 20 m fra østenden en sænkning, hvori en større sten fra fjernet kammer. Græsklædt i ager. Matr.nr. 40r: Høj i skel til Gerlev matr.nr. 40n.
Undersøgelsehistorie  (8)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, liggende paa høj Bakkeflade, med Længderetning Østnordøst - Vestsydvest. 177' lang, 26' bred. Jordfylden 6' høj. Af Randstenene findes: i den østlige Ende 3 staaende, 1 væltet; i den nordlige Side 22 staaende, 5 væltede; i den sydlige Side 16 staaende, 4 væltede; den vestlige Endes Randsten ere nylig bortførte tillige med 3 af de tilstødende i den sydlige Side. Jordhøjningen er i ældre Tid noget afgravet ved den østlige Ende. 56' fra den østlige ende findes omtrent midt i Jordhøjen en gravet større Fordybning, hvori ligger en stor kløvet og ved Afkløvning formindsket Sten, som skønnedes at have været Overligger over et Gravkammer, til hvis Sider et Par i Fordybningens Sider synlige, vistnok beskadigede Sten skønnedes at have hørt. - Den omliggende Mark er oversaaet med Flintstykkker, hvoraf en Del ere fremkomne ved Tilkløvning med Menneskehaand; nogle Affaldsstykker optoges tilligemed to Flintknuder med Stødmærker og en Flintflække med udbuet Skrabæg (S.M.12) Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 54 m. l., 8 m. br., 2 m. h. Randsten: Mod Ø. 4 (2 væltede), mod N. 16 ( 4 v.), mod S. 13 ( 3. v.). I Grube ses 2 Sidesten og en nedvæltet Dæksten af et Kammer. SV.-Enden af Dyssen skredet i Grusgrav. Græsklædt, delvis kratbevokset i Ager. [[på 40n er 7 m. langs n-siden. fr.v. dekl. 31/3-54 (169/ 54). Se ny beskr.]]

1960 Museal udgravning
Journal nr.: 419/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lomborgs Gravning i og ved sb.1.[[J.nr. F 108/64 om restaurering]].

1968 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 51 m lang i retning NØ-SV, 8 m bred, 1,50 m høj. Vestenden afgravet og uden randsten, for østenden 4 randsten, i nordlige langside 19 randsten, i sydlige langside 15 randsten, ca.20 m fra østenden en sænkning, hvori en større sten fra fjernet kammer. Græsklædt i ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Dyssen måler ca. 1,5 x 8 x 51 m i NØ-SV'lig retning. Den er ret tæt tilgroet, hvad der gør nærmere beskrivelse vanskelig. Der findes randsten i den NØ'lige halvdel, den SV'lige del er skadet ved grusgravning, så dyssen kan godt have været længere. Randsten NØ 4, NV 19, SV -, SØ 15. Omtrent 20 m ? fra NØ enden findes en sænkning, mål ca. 3 x 4 m til ca. 1,5 m' dybde i højens tværretning med åbning i SØ, i dennes NØ side ses 1 bæresten ? til et plyndret kammer ? Der er anbragt et foderly for vildt ca. 5 m fra højfod mod SØ, og der ligger lidt andet affald. Ikke påtalt for ejer, pga. tæt bevoksning og stor afstand til offentlig vej, ca. 250 m. Den ligger på bakkestrøg i Vårby ådal, nedenfor højderyg mod Ø. Kunne ved pleje få landskabelig værdi. Der fører en ringe markvej til grusgraven fra S til grusgraven V +N for dyssen, kan benyttes i tørvejr. Grusgraven er mod V fyldt med en del træ- maskindele/affald, mod N græsset af dyr. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse på bakke i ådal, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)