Trelleborg
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040304-8

Fredningsnr.
362123

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Trelleborg er næsten blevet et symbol i danmarkshistorien og har givet navn til typen af ringborge fra vikingetiden. Borgen mellem Tudeå og Vårby Å blev udgravet i årene 1934-41. Dens stramme geometriske opbygning var dengang et helt ukendt fænomen i Danmarks oldtid. Trelleborgs cirkelrunde vold måler 137 m i diameter og har porte i alle fire verdenshjørner. To vinkelrette gader forbinder de fire porte og deler borgpladsen op i fjerdedele. Inden for hver af de fire sektioner ligger en karré bestående af fire store huse ("haller") med let buede langvægge. Uden for volden ligger yderligere 15 huse i en halvkreds. Stolpehullerne fra de mange huse er nu støbt ud med cement, så man kan få et indtryk af deres placering. I nærheden lå der en gravplads med ca. 135 grave. Én af dem var en massegrav med 10 skeletter, som tyder på kamphandlinger. Ifølge en årringsdatering af træ fra Trelleborg er borgen opført i 980-81, da Harald Blåtand var konge. Formentlig var det da også kongemagten, der stod bag det imponerende præcisionsbyggeri. Fundmaterialet viser, at der boede både mænd, kvinder og børn i husene, og at de arbejdede med såvel landbrug som håndværk. Trods den militærlignende opbygning var Trelleborg altså ikke nogen kaserne i moderne forstand.
Anlæg og datering  (6)
Borg/Voldsted, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Bygning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Affaldsgrube, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Trelleborg. Ingen. dekl. NMI: sb.-tekst: Voldstedet Trelleborg, fredet ved deklara- tion tinglæst d. 17 juni 1873. MS. Udateret tilføjelse på det blå kort: Tinglyst i form af forbehold i skøde i forb.m. overdragelse til staten 11.6.1873, ligeså uhindret adgang til fortidsminder. (Ligger i dekl. arkivet under Kr. Stillinge s.)
Undersøgelsehistorie  (35)
1873 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1873 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Paa Gaardlodden Matr. No.18a, tilhørende Peder Jacobsen, den sammesteds liggende Trelleborg Vold og Grav, som kun maa afbenyttes til Græsning, men ikke pløjes, ligesom der ei heller maa borttages Jord fra samme. Er forbeholdt ved Kjøbekontrakt af 31. Mai 1867. Læst inden Antvorskov Birkeret,Tirsdagen den 17. Juni 1873, og indført i Skjøde og Pantebogen No.45.folio 268. Bech.

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet Trelleborg, fredet ved Deklaration thinglæst den 17 Juni 1873 MS. Bevoksning: 1984: Græs

1919 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1934 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Nørlund har udgravet Trelleborganlægget, Ramskou gravpladsen og Glob har foretaget prøvegravninger i områder udenfor borgen.

1935 Registrering af knoglemateriale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1936 Antropo-/odontologisk analyse
Botanisk Museum

1936 Analyser af materiale
Botanisk Museum

1937 Museal udgravning
Journal nr.: 824/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af stenaldergruber [Sarupanlæg].

1938 Geologisk analyse, stenarter
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

1938 Analyser af materiale
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

1943 Botanisk analyse
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1943 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Udgravning omkring samling af større sten i åen.

1943 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1945 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1945 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 299/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stort anlæg fra Vikingetiden. Undersøgt fra 1934. Paa Stedet rester af Bopladser fra Stenalderen [og førr.jernalder]. [Se endv. journ.419/64].

1956 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 804/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Intendent H.Lindal, Trelleborg, Sverige oplyser, at man der har en flintøkse mærket "Trælleborg Slagelse 1928".

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 782/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
A.Hjorth Nielsen, Silkeborg: "Trelleborgs længdeenhed og fremgangsmåden ved borgens afsætning". Båndlagt manuskript.

1966 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 642/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1973 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Div. udgravninger efter træ til dendrokronologiske undersøgelser.

1973 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 636/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Museal udgravning
Journal nr.: 824/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efterundersøgelser af stenaldergruber (Sarupanlæg?).

1979 Museal udgravning
Journal nr.: 2809/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efterundersøgelser af del af borganlægget - overset hus?.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.46/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Trelleborg. Anlægget målt efter kort ca. 5 x 300 x 225 m i NV-SØ'lig retning. Anlægget er græsset af får - nedslidt sti over indre voldgrav ved S-porten, og der er en hel del muldvarpeskud både inden - og udenfor ringborgen. Der er bygget kiosk og toiletbygning ved parkeringspladsen, hvor der også står et skilt med kort over Slagelse ! Dette skilt burde flyttes, da det "tager udsynet" til Trelleborghuset. ** Seværdighedsforklaring ** Vikingeborg ved engdrag. Bevoksning: 1984: Græs

1990 Privat opsamling
Journal nr.: 1990004
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Opsamling af vikingetids jernnagle.

1994 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1994034
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Fund af en grube med ornamenteret keramik fra (TNC/MNI) samt et kulturlag, der var op til 10 cm tykt og indeholdt mange afslag samt enkelte retoucherede stykker.

1994 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.2966/94
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Anlæggelse af et museum.

1995 Museal prøvegravning
Journal nr.: 7593/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forbindelse med åbning af ny publikumsindgang til borgområdet lagdes et snit i den sydlige side af jordbroen over forborgsvolden. Det viste sig, at jordbroen bestod af oprindeligt voldfyld. Det uregelmæssige forløb af voldgravens bund samt manglende vækstlag eller tørve-/gytjelag i bunden tyder på, at graven er kastet til/fyldt op ret kort tid efter ibrugtagningen.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Museal prøvegravning
Journal nr.: SVM1135-1
Sydvestsjællands Museum
Forundersøgelse i vådområderne ved ringborgen Trelleborg i forbindelse med projekt Kongens borge. En 1 – 2 m bred og op til 80 cm dyb rende kan følges fra Tudeå i nord til vest for sydporten, nogenlunde i forlængelse af den østlige voldgrav. Lidt syd for Tudeå har renden et andet udseende, idet den bliver 4 m bred og kan have direkte forbindelse til åen. Bevaringsforholdene for organisk materiale var specielt gode i denne grøft, hvis top ligger under havets overflade. Fundene fra undersøgelsen består af et cirkulært træskjold med ornamenteret håndtag, et muligt stykke skibstømmer, et træstykke med runer, ca. 40 kg knogler (svin, hest, ko, får/ged), klinknagler, saks, østersøkeramik, glasperler, tenvægte.

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0010
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning og anden visualisering på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)