Rørdysse
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-46

Fredningsnr.
352123

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Filer
AMK1997015
Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech til Valdbygaard. Afmærkn.: MS 1889. "Rørdysse", langdysse, 27 x 7 m. 1 m høj; 3 ødelagte kamre, kun ved det nordligste 1 bæresten på plads og afvæltet dæk- sten. Randsten;: NV 3, NØ 19, SØ 2, SV 16.
Undersøgelsehistorie  (12)
1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Rørdysse". Retning Sydsydøst - Nordnordvest. 64' lang, 23' bred. Ringe (c. 2' høj) uregelmæssig Jordhøjning. af Randstene findes: i Nordenden 1 staaende, 4 faldne; i Østsiden 11 staaende eller skredne, 5 faldne, (den sydlige Del af Østsiden er ødelagt); i Sydenden 1 skreden, 1 falden; i Vestsiden 14 staaende eller skredne, 3 faldne. - 16' fra Nordenden et ødelagt Gravkammer. Retning Vestsydvest - Østnordøst. Den sydlige Sidesten, der staar paa Plads, er 5' lang, en oven paa denne lænet 6'9" lang Sten er rimeligvis den nordlige Sidesten. - 39' fra Nordenden Rester af et Gravkammer med Stensætningens Retning.Paa Stedet staar den østlige Sidesten, den sydlige Endesten og en Sidesten i Vestsiden (der synes at have været dannet af 2 Sidestene), alle noget forskudte. Kamret jordfyldt. Længden har været c. 5', Bredden c. 2'. Stenene rage c. 1 1/2' op af Jorden. - 49' fra Nordenden Rester af et ødelagt jordfyldt Gravkammer med samme Længderetning som Stensætningen. Paa Stedet staa to Sidestene i Østsiden, tilsammen 4 1/2' lange, og den nordlige Endesten (c. 2' bred) ragende lidt (c. 1/2') op af Jorden. Alle Gravkamrene have sandsynligvis været tømte. - Fredet under 17/6 1873. MS. - (Se Planche 41). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rørdysse", Langdysse, 27 x 7 m., 1 m. høj. 3 ødelagte Kamre, kun ved det nordligste 1 Bæresten paa Plads og afvæltet Dæksten. Randsten: NV. 3, NØ. 19, SØ. 2, SV. 16.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Rørdysse". Langdysse, 0,6 x 26,0 x 12,0 m., NV-SØ. Randsten: SØ 2, SV 17, NV 5, NØ 18. Randstenene er ret små og det er usikkert, hvor mange der er randsten og hvor mange der er marksten. Mod NV et sammenstyrtet dyssekammer bestående af 2 eller 3 bæresten og 1 dæksten. Kammeret har antagelig ligget på tværs. I den SØ-lige del af højen ses 7-8 sten, antagelig rester af 2 forstyrrede dyssekamre. I dyssens N-ligste hjørne umiddelbart op til randstenene har DONG placeret et målepunkt (WP 3A) i form af en rund cementblok, 19 cm. i diameter, hvor der står et jernrør. Ved siden af er nedhamret en træpæl. Højen er under pleje. 26.04.84: Dyssen fandtes pæn ryddelig og var tydeligvis under pleje med stimarkeringspæl anbragt ved vejen. D.O.N.G.'s målepunkt var ikke fjernet fra højen. En fjernelse af målepunktet vil kun anrette endnu større skade end allerede gjort, såfremt det ikke er fredningsstyrelsen selv, der sørger for dette. Har d. 7.5.84 telefonisk kontaktet D.O.N.G., der lovede hurtigst muligt at erstatte målepunktet med et andet i en afstand af mindst 5 m. fra højen. Jeg meddelte ham, at fredningsstyrelsen selv tog sig af at fjerne det eksisterende. Sagen betragtes som afsluttet. SVH. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Museal besigtigelse
Journal nr.: 7940/97-5
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelsen bemærkedes en stor mængde skåltegn på den nedfaldne dæksten over det nordlige kammer.

1997 Museal besigtigelse
Journal nr.: 7940/97-5
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenen med skåltegn er en større aflang sten, som er en del af Rørdysses nordligste kammer. Skåltegnene findes på denne stens lodrette, nærmest nordvestvendte, ret plane flade. Stenen er formentlig en nedvæltet dæksten, der er faldet delvis ned i kammeret. Det er sandsynligt, at fladen med skåltegnene oprindelig har udgjort dækstenens vandrette overside. Der optaltes ialt 82 skåltegn.

1997 Museal besigtigelse
Journal nr.: AMK1997015
Sydvestsjællands Museum
Oplysninger om besigtigelsen kan findes i digital dokumentation.

1997 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Uspecificeret institution
Tilladelse fra Vestsjællands amt til rydning af jorddige og etablering af læhegn tæt syd for fortidsmindet. Journr: 8-70-51-40-333-1006-1996.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet

Litteraturhenvisninger  (0)