Korsør Skov
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040308-6

Fredningsnr.
37211

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Nordlige sidesten/bæresten i dysse med tre sidesten, indgang mod øst, hvor den formodede overligger nu ligger nedvæltet, hvilende på et hjørne af sydlige sidesten. Denne nordlige sidesten er sammen med den vestlige delvis indlejret i N-S-orienteret skovdige. Stenen er orienteret omtrent VSV-ØNØ og hældende let indad mod kammeret (der er ikke foretaget opmåling eller bestemmelse af retning med kompas). Oversiden skråner mod vest og nordvest, mens indersiden skråner lidt indad i kammeret/kisten. Stenen består af en forholdsvis tæt/finkornet bjergart, der synes forholdsvis modstandsdygtig mod forvitring og begroning i modsætning til den (formodet) nedvæltede dæksten, hvis grovere struktur synes meget forvitret og kraftigt begroet med mosser og laver. Oversiden: Bevaring: Siden er noget forvitret og synes at mangle kanter mod nord og øverst mod sydøst. En revne løber i et knækket forløb fra det "øverste", sydøstlige hjørne ind over stenen og derefter ned til den nordvestlige, korte side. Siden skråner mod vest med laveste punkt mod nordvest. Siden synes at have mistet en del af kanten øverst mod sydøst, og syd hvor et formodet hjulkors forsvinder. Afsprængningen "kan" skyldes tryk fra den nu nedvæltede overligger, hvilket ses tydeligt på fotos af sydsiden i skrålys bl.a. D/10 og D/11. Det samme gælder muligvis mod nord, hvor det dog ikke er så tydeligt. Der er dog ikke tale om nyere brud jf. begroningen af lav/alger. Syd- eller indersiden: Bevaring: Indersiden fremstår noget mindre forvitret end oversiden og mangler formentlig en ovre "kant" mod oversiden (se denne). Dette ses bedst på fotos i skrålys. To revner forløber omtrent lodret med ca. 20 cm mellemrum og løber på et skråt, formodet brud fra overliggerens plads sammen og må skyldes et pres fra overliggerne, før den skred ned. Revnerne ses bedst på optagelserne med skrålys. Siden synes ellers forholdsvis velbevaret, let rundende med et oprindeligt/naturligt "knæk" mod øst (højre på billederne). Det ses bedst på fotos med optagelser af frotage på plads D/7, D/8. Hjulkors på oversiden: Diameter fra midte af rille til midte af rille 48 cm. Der ses tydeligst to tværgående, lige dele af et kors, mens et lignende forløb forskudt 45 grader alene anes. Rillerne er i den nuværende bevarede form ca. 2.5 cm brede og dybden er lille – ”forsvindende”, formentlig p.g.a. forvitring. Hjulkors på indersiden: Diameter fra midte af rille til midte af rille 33 cm. Der ses også hér tydeligst to tværgående, lige dele af et kors, mens et lignende forløb forskudt 45 grader alene anes. Rillerne er ca. 2 cm brede og af minimal dybde, dog synes de ikke så eroderede som oversidens.

Fredningstekst
Tingl.: 24/11 1890, ved byrådet. Dyssekammer, dannet af 3 bæresten og 1 nedskreden dæksten. I skov.
Undersøgelsehistorie  (11)
1890 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, fredet ved Deklaration af 24 Novbr. 1890. Se Planche 10, B. MS. [På F-listen: Afd. 33]

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, dannet af 3 Bæresten og 1 nedskreden Dæksten. I Skov.

1946 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 600/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 600/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelse af dyssen.

1972 Museal besigtigelse
Journal nr.: 475/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På den udvæltede overligger findes 60-70 Skåltegn, og på den nordlige sidesten 20-25 skåltegn.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forstyrret dyssekammer, 1,5 x 4 x 2,5 m. Det findes i Ø-siden af tilvokset skeldige og består nu af 3 bæresten og 1 afvæltet dæksten. Den N- + V-lige bæresten antagelig in situ, fra et aflangt kammer i Ø-V'lig retning ?, den sydlige bæresten forskubbet ?, - dækstenen findes ved åbningen mod Ø. 1 mindre sten ca. 1 m SØ for dækstenen = tidligere tærskelsten ? Mange skåltegn på dækstenen, der rager ca. 1,5 m op over terræn. Kammer mål 1,6 x 0,7 m ?? Anden bevoksning : ramsløg. Den findes i skov, domineret af lidt ældre egeskov (egekrat). Sti lige S og V for kamret. Ligger på flade nedenfor bakker mod Ø, ca. 200 m fra offentlig vej.

2009 Museal besigtigelse
Journal nr.: SVM1287
Sydvestsjællands Museum
Besigtigelse og dokumentation med frotager og skrålysfotografering af nordlige bæresten i fredet dyssekammer. Stenen bærer på både over- og inderside et hjulkors. Det er ikke tydeligt om hjulkorsene oprindeligt har haft fire eller otte "eger", idet der såvel på frotager som i skrålys kan anes et skråtstillet "ekstrakors" ved begge.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)