Slotsbanken

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040308-11

Fredningsnr.
37191

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldsted. Voldstedet består af en banke, der hæver sig 24 m over ha- vets overflade, og som i nord, øst og syd står med stejle skrænter samt en terrasse midt på skråningen, medens skrå- ningen mod vest er mindre stejl og uden terrasse. Bankens rektangulære topflade måler ca. 26 x 29 m, og har været om- givet af en kampestensmur, hvoraf ruiner endnu er synlige. På banken er opført forskellige fyr- og vagervæsenet tilhø- rende bygninger, bl.a. et fyrtårn. Det fredede areal måler i nord-syd 90 m og i øst-vest 75 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering el- ler opmuring evt. tildækning af ruinerne må kun ske efter anvisning fra Nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en naturlig Bakke, "Slotsbanken", paa den østlige Ende af Øen. Murrester af en firsidet Bygning fra middelalderen. Sidernes Retning omtrent Syd-Nord, Øst-Vest. Syd- og Nordsiden c. 80' , Øst- og Vestsiden c. 90' lange. - Murværket stikker paa alle Sider frem af Jorden; paa Sydsiden er delvis baade dets indre og dets ydre Side bevaret; Tykkelsen her 5'. Murkærnen opført af afrundede, haandelige Sten (fra Stranden) og Kalk med enkelte iblandede sønderslaaede "Munkesten" (Enden af en saadan havde en Tykkelse af 3 1/2", en Bredde af 5 1/2"); Ydersiderne dannes af lignende Sten, der dels af Naturen, dels ved Tilhugning frembød en nogenlunde plan Flade. Paa Nordsiden, hvor en større Del af Murkærnen er blottet, ser man, at der er muret med gennemgaaende horisontale Lag, dannede af 2-3 Lag store Haandsten og vexlende fra 9" til 17" Højde; de horisontale Flader ere tilvejebragte ved, at den uregelmæssige Flade, som opstod ved Muringen med de store Haandsten, er udjævnet med Smaasten og Kalk. - Nedenfor Muren er Bakken terrasseformig afgravet, saaledes at der foroven dannedes en nogenlunde kredsformet Terrasse, paa hvilken Muren er bygget, og nedenfor den mere uregelmæssige Terrasser rettende sig efter Bakkens naturlig Form. [er ikke afsat på MB-kortet] Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1969 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en banke, der hæver sig 24 m over havets overflade, og som i nord, øst og syd står med stejle skrænter samt en terrasse midt på skråningen, medens skråningen mod vest er mindre stejl og uden terrasse. Bankens rektangulære topflade måler ca. 26 x 29 m, og har været omgivet af en kampestensmur, hvoraf ruiner endnu er synlige. På banken er opført forskellige fyr- og vagervæsenet tilhørende bygninger, bl.a. et fyrtårn. Det fredede areal måler i nord-syd 90 m og i øst vest 75 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering eller opmuring evt. tildækning af ruinerne må kun ske efter anvisning fra nationalmuseet.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Østside : Bevokset med krat og unge løvtræer, skråningen er belagt med tætliggende kampesten. Imod nord ses rester af en 2 m høj kampestensmur, sat i kalkmørtel, med enkelte munkesten imellem. Murværket syntes afrundet. Muren har en længde på ca. 4 m. Nordside : En stentrappe i nordøst-hjørnet, ned til et plateau eller afsats. Lodret kampestensmur i næsten hele nordsidens længde, sat i kalkmørtel, med enkelte munkesten. Denne mur er under nedbrydning af vejrliget. 7 m fra øst en af Flensborg tegl opbygget mur eller skorsten, 1,2 m bred, ragende lidt ud fra kampestensmuren. Teglene er under langsom nedbrydning, det vestlige hjørne er ret beskadiget. Skråningen bevokset med brændenælder. Vestside : Bevokset med krat og ældre løvtræer. Øverst på skråningen ses enkelte rester af en kampestensmur. En cementstentrappe fører ned ad skråningen, hvor der ligger en træbygning. Skråningens jordfyld indeholder en mængde tegl og kalkrester. Sydside : Velbevaret kassemur, øverst på banken 1,2 m bred i øst-vestlig retning, og ca. 1 m høj på ydersiden mod syd og ca. 1/2 m høj på indersiden. Muren er i god stand. Muren har en længde på ca. 16 m. På toppen af banken står de i fredningsbeskrivelsen nævnte bygninger og fyrtårn, hvorpå en mindeplade med årstallet 1868. Bemærkning : Det meste af øens nordside er belagt med en stenbrolægning i et ca. 10 m bredt bælte langs med stranden, der ses enkelte steder kløvede sten som kantafgrænsning ind mod landsiden. Brolægningen fungerer ant. som kystsikring. Karantænestation på øens sydvestlige side burde fredes med omgivende areal, hvorpå en formodet kirkegård. Banken yderst imod sydvest indeholder kulturlag fra en stenalderboplads. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt højt beliggende med fin udsigt over hele Storebælt. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2003 Museal forundersøgelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Undersøgelse af slotsbankens opbygning delvis ved genudgravning af tidligere undresøgelsesgrøfter

2008 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2008 Museal prøvegravning
Sydvestsjællands Museum
Overvågning af opgravning af kloaktrace i fredet fortidsminde gav et stykke af et munkestens-fundament, som var gravet ned i det oprindelige vækstlag. Det er formodentlig en del af det munkestensfundament, som blev iagttaget ved Nationalmuseets undersøgelse i 2003 (uden jour.nr).

2008 Museal prøvegravning
Sydvestsjællands Museum
Fakturaudkast for ovenstående sendt til godkendelse i Kulturarvsstyrelsen

2008 Grøft ved byggeri/anlæg
Sydvestsjællands Museum

2009 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Restaurering af de bevarede ringmure samt markering af nordøsthjørnet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Museal prøvegravning
Museum Vestsjælland
Arkæologisk overvågning af gravearbejde i forbindelse med omkloakering på Sprogø gav ingen spor af Valdemar den Stores borg. Lige vest for fyrtårnet blev fundet en lille rest af et aktivitetslag over undergrunden fra opførelsen af borgen.

2014 Museal prøvegravning
Museum Vestsjælland
Ved udbedring af kloak blev der påtruffet en del hovedstore og større sten i koncentration. De stammer antageligt fra et murværk i relation til borgen.

Litteraturhenvisninger

Due J.
Sprogø
1981

Asklund C., Korsør Kommune
Sprogø
1980

x
Storebælt i 10.000 år. Mennesket, havet og skoven
Lisbeth Pedersen, Anders Ficher og Bent Aaby 1997


Billeder

0011 oversigt