Antvorskov skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040313-30

Fredningsnr.
36228

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/11 1893. Hofjægermester Ch. Neergaard til Gyl- denholm. Afmærkn.: MS 1894, ved løjtnant Lassen. Langdysse 46 x 8 x 1,25 m. Randsten: V. 32 (7 v.), Ø. 25 (17 v.), S. 5 (3 v.), N. 5 (3 v.). 2 kamre, det nordlige med to bæresten, det sydlige med 4 bæresten og dæksten. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
("Dyrehaven"). Træbevoxet Langdysse med Retning NordnordvestSydsydøst. 154' lang, 27' bred. Jordhøjningen indtil 4-5' høj. Randstenene ere betydelige højere for Enderne end i Siderne, hvor tilmed nogle ere næsten helt jorddækte. Der findes følgende Antal Randstene: i Sydenden 2 staaende, 3 faldne; i Vestsiden 25 staaende, 7 faldne; i Nordenden 2 staaende, 3 faldne; i Østsiden 8 staaende, 17 faldne; nogle af de opretstaaende have forskudt sig lidt. - Jordhøjens Overflade noget uregelmæssig paa Grund af Gravning. - 41' fra Sydenden et velbevaret tomt Gravkammer dannet af 4 Stene med Overliggeren hvilende paa sin oprindelige Plads. Kammerets Retning Østnordøst-Vestsydvest; Indgangen mod Vest; Længde 5'10"; Bredde mod Øst 2'5", mod Vest 2'9"; Dybde, fra Overliggeren til den nedskredne Fyld, 3'. Mellem den sydlige Sidesten og Overliggeren er indskudt et stort flækket Granitstykke for at tilvejebringe jævnt Underlag. Afstanden mellem Overliggerens Underflade og Indgangstenens Overflade 1'9". Bærestenenes Rand ligger i Jordskorpen. Overliggerens Underflade er næste ganske plan og utvivlsomt kunstig tilhugget; den er c. 9' lang, c. 5' bred, c., 4' høj. Den opadvendende Side har taglignende Form. - 53' fra Sydenden et forstyrret Gravkammer (Afstanden fra det ovenfor beskrevne er kun 6'3"), med Retning Østnordøst-Vestsydvest. Bevaret er kun den sydlige Sidesten og den østlige Endesten. Sidestenens Længde paa Indersiden 6', Endestenens Bredde 2'. - Længere mod Nord et Par Fordybninger i Jordfylden, muligvis efter ødelagte Gravkamre. Fredet under 28 November 1893. Se Planche 15-17. MS. Anmærkning: De i Antvorskov Skove beliggende Mindesmærker [sb. 29-36] have for en Del, da der i Regelen kun findes daarligere Midler til Orientering end paa aaben Mark, maattet afsættes paa Kortet efter Skøn. Dog er bestandig tilstræbt saa stor Nøjagtighed som muligt. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 46 m. l., 8 m. br., 1.25 m.h. Randsten: Mod V.32, (7 væltede), mod Ø.25 (17 v.), mod S. 5 (3 v.), mod N. 5, (3 v.). 2 Kamre. Det nordlige med to Bæresten, det sydlige med 4 Bæresten og Dæksten. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca. 1,25 (1,70) x 46 x 8 m i N-S'lig retning- Måltagning vanskelig - tæt bevoksning. Omtrent 1/3 fra S-enden er et aflangt kammer på tværs af højreretningen med 2 lange sten N+S og 1 kortere Ø, 1 tærskelsten mod V. Stor overligger, der rager ca. 1,4 m op over højen. Omtrent 2 m N herfor er et plyndret aflangt kammer med 1 lang sten mod S og 1 kortere Ø, øvrige mangler. Indre mål ca. 1,7 x 0,6 m. Randsten ser intakte ud, talte dem ikke p.g.a. tæt bevoksning og kvas, grannåle m.m. Granskovsområde ca. 30 år ?? Der er en skovvej umiddelbart S og Ø for dyssen, ellers næsten skjult af bevoksning. Højoverflade er ret ujævn. Den ligger på bakkeskråning langs Ålesø, Omtrent 425 m til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor langdysse med 2 kamre, i tæt granskov. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med gran.

Litteraturhenvisninger  (0)