Antvorskov kloster
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040313-24

Fredningsnr.
362218

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Klosteranlæg, Historisk Tid (dateret 1164 - 1816 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Kirkegård, Historisk Tid (dateret 1164 - 1684 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 13/12-1892 og 16/12-1924 på matr.nr. 1Af, 1Ai, 1Ak og 1Al Antvorskov klosters ruiner og Rødegården Det fredede område afgrænses af de på deklarationen vedføjede kort med rødt angivne grænser, samt de derpå værende bygninger, ruiner og haveanlæg. 11/6-2015: Supplerende fredning tinglyst på matr.nr. 1ci Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder: Dele af ruinen efter Antvorskov Kloster. De synlige dele af ruinen er beliggende på et 2-15 m bredt areal langs med matrikelskellet til matr.nr. 1ak, Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder. De under jordoverfladen bevarede dele af ruinen er tilsvarende beliggende på et 40-60 m bredt og ca.150 m langt areal langs skellet. Grænsen for det fredede areal fremgår af vedhæftede print.
Undersøgelsehistorie  (21)
1892 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ruinerne af Antvorskov Slot, fredede ved Deklaration thinglæst den 13 Decbr. 1892. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Antvorskov klosterruin. Ruinen ser ud til at være i ret god stand, dog er der enkelte steder løse sten. Den ligger indenfor et indhegnet areal, mål ca. 100 x 50 m, ved foden og i kanten af en rundet bakke. Beskrivelse af ruinerne fremgår ikke af kart.kort, men må findes på NM II, jeg har derfor ikke brugt tid på dette. Der findes en dam ud til motorvejen ca. 125 m mod SØ, hører den med til anlægget ? Den ser ud til at have stensatte sider - og der er nu anbragt en del stenaffald ved den, fra ruinen ? Ruinen er bevaret til ca. 5,5 m over terræn. Der er lidt affald hist og her samt bemaling på murværk (mindre omfang) - ser ellers velplejet ud. Der er opført et lille "hus" med fund fra ruinen ovenfor på bakken. Der er parkeringsplads ved ruinen mod NV. ** Seværdighedsforklaring ** Større ruin ved bakkefod mod SV, desværre noget indeklemt af fabrik og motorvej. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1990 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaurering af ruinens murværker

1993 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1993045
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Ved reg. af møntfundet henvises til en udgravn., hvorfra beretning ikke er fremkommet til DKC.

1995 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1993045
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Prøvegravning i det fredede klosteranlæg. Der blev lagt felter gennem kirkens skib og kor samt gennem klosterets østfløj og vestfløj.

1996 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 12/97-3733
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5665: 9 mønter fra 1300-tallet.

1998 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 1998044
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Oprettelse af Inventarium: Oldsager (incl) bygningsdele fra Antvorskov Kloster (Slot) der opbevares af familien Scou.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2003 Diverse sagsbehandling
Sydvestsjællands Museum
Oplyst i forbindelse med registrering af kulturarvsarealer.

2003 Diverse sagsbehandling
Sydvestsjællands Museum
Antvorskov kloster er, som det første johannitterkloster i Norden, grundlagt omkring 1164 og blev med tiden johanitternes hovedkloster i Norden. Ved Reformationen ombyggetdes Antvorskov til kongeligt slot. 1772 udlagt til rytterdistrikt.

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 01176
Sydvestsjællands Museum
Besigtigelse af jordarbejde på Gl. Antvorskov indenfor fredningszonen af Johanitterklostret viste 20-30 cm?s afgravning i kælderen. Sagens videre forløb er overdraget til Kulturarvsstyrelsen.

2008 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 01176
Sydvestsjællands Museum

2008 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: SVM 1176
Sydvestsjællands Museum
Afhentning af en større mængde humane knogler fra ejendom beliggende på det fredede areal ved Antvorskov Kloster (1325 stk.). Knoglerne, der er meget fragmenterede, stammer højst sandsynligt fra en afgravning i et nuværende kælderrum, og må være begravelser fra klostrets kirkegård. I alt er der rester af minimum 20 individer. Knoglematerialet er uddeponeret til Antropologisk Laboratorium, Panum.

2010 Museal restaurering
Journal nr.: 2009-7.23.08-0039
Kulturstyrelsen
Restaurering af Spottebænken med støttepiller efter beskadigelse af væltet træ i storm 2007.

2011 Museal udgravning
Journal nr.: SVM01176-3
Sydvestsjællands Museum
Besigtigelse og arkæologisk registrering af ulovligt opgravningsarbejde i to rum i bygningen Slottet/Antvorskov indenfor det fredede fortidsminde af Antvorskov kloster gav løsfundne menneskeknogler af formodede grave samt fundamenter af eksisterende bygninger.

2011 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: SVM01176-3
Sydvestsjællands Museum
Gravearbejde i kælderrum på fredet fortidsminde.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (3)
Skov- og Naturstyrelsen 1991 (Naturstyrelsen)
Danmarks Ruiner 1, Antvorskov ruin - bevaringsarbejdet 1987-1990
1991
Vis på bibliotek.dk

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1991 (Naturstyrelsen)
Ruiner - bevaring af forfald, midtvejsstatus for Ruinkampagnen
1991
Vis på bibliotek.dk

Eliasen,K.
Sorø Amts Museum 1916-1996
1996